Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Miljö- och bygg

Nedan hittar du våra blanketter samlade efter ämnesområden. Blanketterna skrivs ut och skickas in till mottagaren.

Avloppsanläggningar

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ansökan/Anmälan - inrättande av avloppsanläggning

Entreprenörsrapport - Infiltration

Entreprenörsrapport - Markbädd

Entreprenörsrapport - Minireningsverk

Entreprenörsrapport - Sluten tank

 Brandfarlig vara,hantering av

 

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd om hantering av explosiva varor

Granskningsblad, tillståndsprövning

Infodran av kompletteringshandl. om brandfarliga varor
Information om installation av cistern ovan mark
Information om installation av cistern under mark

Intyg, cistern tas ur bruk

Kontroll av cistern för brandfarlig vätska på byggarbetsplats
Kontroll av gasol på byggarbetsplats

Tekniska beskrivning, cistern för brandfarlig vara

Tillstånd, brandfarlig vara

Redogörelse av brandskydd

Billaga till redogörelse av brandskydd

Byggverksamhet

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Ajourhållning av läghenhetsregistret, småhus inkl. fritidshus

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, enligt plan - byggförordningen

Anmälan om installation av ny kamin

Anmälan kontrollasvarig enligt NPBL

Ansökan - bygglov enklare ärenden/kompletteringsåtgärder

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens
Begäran om planbesked

Granneintyg för byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan/anmälan om bygglov)

Tekniska beskrivning (bilaga till bygganmälan)

Tekniska beskrivning, VA installation

Djurhållning

 

Ansökan om djurhållning inom detaljplanerat område

Köldmedieanvändning

Anmälan- installation av värmepump

Anmälan vattentäkt

Grannemedgivande värmepumpsanläggning

Livsmedelshygien

 

Anmälan - registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan misstänkt matförgiftning

Anmälan ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Underlag riskklassificering

Miljövård

 

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan Försäljning av tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Anmälan hygienisk behandling

Anmälan Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

Anmälan om uppläggning av avfall

Anmälan sanering av förorenad byggnad

Anmälan / ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Ansökan om auktorisation som bilskrotare

Ansökan om dispens om gödselspridning

Ansökan - dispens från föreskrifter om avfallshantering

Ansökan om gemensamsopbehållare

Ansökan om tillstånd för kompostering av organiskt hushållsavfall

Efterbehandling av förorenade områden

Sotning

Ansökan om egen sotning
Sotningsfrister
Villkor för egen sotning

Trafik

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ventilation

Ansökan godkännande av sakkunnig

Besiktningsprotokoll

Intyg

Myndigheten för samhällskydd och beredskap tillhandahåller även blanketter för exempelvis:
Brandfarligt och explosivt, Farligt gods mm

Dessa hittar du här >>>

Sidan uppdaterades senast 2019-01-11