Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Granskning, Nordvästra industriområdet

Granskning av detaljplan för Nordvästra industriområdet, Malå samhälle, Malå Kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Nordvästra industriområdet, Malå samhälle, Malå kommun.

Syftet med detaljplanen är att utöka industriområdet med fler industritomter, öka byggrätten inom planen, möjliggöra bullerdämpande åtgärder, säkerställa naturmark samt möjliggöra fastighetsrättsliga åtgärder.

Planförslaget har efter samrådet ändrats bl.a. med avseende på:

·        att industrimarken planläggs för två typer av industriverksamhet; Industri [J] på fastigheterna RUBANKEN 1-3 och Småindustri [J2] på övriga fastigheter. För att ytterligare säkra att småindustrin inte ska vara störande läggs ett störningsskydd m verksamheter får inte vara störande för omgivningen till markanvändningen

·         Planbestämmelse om utfartsförbudvid Rubanken 3 ändras så att befintlig utfart kan användas.

På fastigheterna Rubaken 1-3 ändras exploateringsgraden till 50% samt högsta tillåtna byggnadshöjd ändras till 20 meter

Planförslaget finns att läsa nedan. Planförslaget finns även tillgängligt på kommunkontoret i Malå.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2017-06-09 framföra dessa skriftligen till

Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning

Storgatan 13

93070 Malå

eller via e-post till mob@mala.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta

Elin Nilsson 0953-14071 eller Erik Lundberg 0953-14050

Planbeskrivning, NV Industriområdet

Plankarta, NV Industriområdet

Samrådsredogörelse, NV Industriområdet

Sidan uppdaterades senast 2017-05-18