Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Med stöd av 9 kap 11 - 13 §§ miljöbalken (1998:808) 39 - 40 och 42 - 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam­het och hälsoskydd meddelar kom­munfull­mäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Inledande bestämmelser

1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lo­kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Djurhållning

2 §

Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnämnden för att hålla

1  nötkreatur, häst, get, får eller svin

2  pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3  orm

inom område med detaljplan.

Tomgångskörning

3 §

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Detta gäller inte:

om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,

om motorn hålls igång för att driva anordning som behövs för fordonets än­da­målsenliga brukande.

Spridning av gödsel

4 §

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller följande.

1   Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindför­hållanden som minskar risken för luktolägenheter.

2   Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

3   Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vat­ten­drag.

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter.

5 §

Den som avser att anordna ett sådant upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild grund­vat­tentäkt, ska anmäla detta till Miljö- och byggnämnden innan upplaget tas i bruk.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

Eldning

6 §

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Ansökan och anmälan

7 §

En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5§ respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.

Straffbestämmelser

8 §

I 29 kap miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Dispens

9 §

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt
§ 2 - § 7 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhe­ter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

10 §

Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i öv­rigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

11 §

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2019-07-01. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Dessa föreskrifter ersätter lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö antagna av kommunfullmäktige i Malå kommun 2004-06-28 § 40.

-----

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-03-04 § 68.

Senast uppdaterad den 12 november 2020

Translate the website with Google translate.