Allmän handling

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. E-post, fax, röstmedelanden m m ska därför behandlas på samma sätt som vanlig post.

Allmänna handlingar ska lämnas ut snabbt och utlämnaren har ingen rätt att fråga om varför personen vill ta del av handlingen och heller inte be om uppgifter om personen. Undantag gäller för handlingar som innehåller sekretess. Handlingar får skrivas av, avbildas eller kopieras. För kopior av offentliga handlingar tas en avgift ut vilken är fastställd av kommunfullmäktige.  

Insyn och rättssäkerhet

Rättssnöret för den offentliga förvaltningen är insyn. Alla har rätt att ta del av beslut eller andra dokument hos myndigheten om detta inte är till men för någon annan.

Senast uppdaterad den 28 juni 2022

Translate the website with Google translate.