Nyhetsbrev medarbetare Malå kommun - Utgivning den 6 oktober 2022

Utgivning den 6 oktober.

Hej medarbetare Malå kommun!

Här kommer en ny utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare.

Det är viktigt att nyhetsbrevet tillgängliggörs för alla. Om det finns verksamheter som
önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex. till fikarum hör då av er till Linda
Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se

Följande avdelningar har meddelat att man vill ha nyhetsbrev i pappersformat:
- Grytan

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN INFORMERAR

Kommunledningsgruppen på Malå kommun har möte varannan måndag. I nyhetsbrevet
kommer vi varje månad att informera om beslut som är tagna samt om vad som är på
gång. En del av det som tas upp i kommunledningsgruppen behöver vara i fortsatt dialog
innan det kommuniceras men vår målsättning är att vara transparent kommunikativa.

E-TJÄNSTER

Nu vill vi få igång fler E-tjänster och behöver få inspel från er medarbetare i organisationen.
Har du/ni önskemål eller idéer kring vilka e-tjänster vi ska lägga till? Skicka in informationen
till kommunikator@mala.se och märk med Förslag till E-tjänster. Ange vilken avdelning som
du/ni jobbar på, t.ex. Sociala avdelningen. Senast den 17 oktober vill vi ha in förslagen.

TILLFÄLLIGT STADSBIDRAG TILL MALÅ

Malå har fått ett tillfälligt stadsbidrag på 22.5 miljoner kronor som är öronmärkta för
äldreomsorgen där planen är att samordna äldreboenden i Malå kommun. Berörda
medarbetare och fackliga representanter kommer att involveras i arbetet. Vi kommer även
att föra dialog med invånarna. Samtal pågår med Malåbostaden AB och en initial kontakt
har tagits med en arkitektfirma. Ytterligare information kommer.

JULGÅVA

Kommunledningsgruppen planerar för årets julgåva till medarbetare. Ytterligare information
kommer.

NYTT TILLAGNINGSKÖK

Det planeras för byggnation av ett nytt tillagningskök i Malå kommun. Pengar finns avsatta
för 2023. Nuvarande tillagningskök Grytan kommer att vara i drift under byggnationen av
det nya köket. Det finns förslag på placering men inget beslut har i skrivande stund fattats
om var placeringen blir. Ytterligare information kommer.

TOTALFÖRSVARSÖVNING

Malå kommun kommer att delta i totalförsvarsövningen Vilde i Västerbotten 2023 och 2024.
Övningen kommer att innehålla tre delar:

Funktionsövning genomför under träningstillfälle Holger 2023
Lokal seminarieövning planeras till hösten 2023
Regional seminarieövning planeras till hösten 2024
Har du frågor till ledningsgruppen är du välkommen att skicka dem till
kommunikator@mala.se , märk med Fråga till ledningsgruppen.

UTBILDNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR

NY REKTORSORGANISATION

För att få en tydligare organisation, arbetsfördelning och ledningsstruktur har vi på
Utbildningsavdelningen genomfört en organisationsförändring. Organisationsskissen nedan
visar hur ledningsorganisationen sett ut fram till omorganisationen.

Från och med 2022-10-01 ser organisationen ut enligt organisationsskissen nedan.

Förskolans organisation lämnas oförändrad medan skolan får en ny rektor, Viveka Eriksson
och två biträdande rektorer, Ann-Chatrine Lundmark (biträdande rektor 1) och Ulrika
Renström (biträdande rektor 2). Det innebär förändringar för övriga kommunala
verksamheter gällande vem som ska kontaktas i olika frågor:

 • Ekonomi och fakturafrågor - I första hand Skolchef och biträdande rektor
 • Elevhälsofrågor - Rektor Viveka Eliasson (som även är ny elevhälschef)
 • Fastighetsfrågor - Biträdande rektor 2


Fram till årsskiftet kommer vi succesivt att fördela fler arbetsuppgifter, vilket innebär att fler
förändring gällande vem som ska kontaktas i olika frågor kommer att genomföras.

Organisationsförändringen medför också förändringar gällande personalansvar:

 • Rektor för SFI och VUX med personalansvar och operativt ansvar för verksamheterna -
  Skolchef Erik Lindblom
 • Biträdande rektorer, elevhälsa, assistenter, studievägledare , modersmålslärare, Lärstudio
  och Ankaret (kort sagt alla stadieövergripande verksamheter9 med personalansvar och
  operativt ansvar - rektor Viveka Eliasson.
 • Fritidshem, Förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet med personalansvar och operativt
  ansvar - Biträdande rektor 1 Ann-Chatrine Lundmark
 • Högstadiet och gymnasiet med personalansvar och operativt ansvar - Biträdande rektor 1
  Ulrika Renström.
 • Personalansvaret flyttas från och med 2022-10-01 och förändringen i sin helhet ska vara
  helt verkställd vid årsskiftet.

Frågor hänvisas till Erik Lindblom, anknytning 340 49, e-post: erik.lindblom@mala.se 

HUR KAN VI HJÄLPAS ÅT ATT STOPPA OROLIGHETERNA SOM ELEVER FRÅN
NILASKOLAN ÄR INBLANDADE I PÅ FRITIDEN?

Det finns en pågående problematik kopplat till elever på Nilaskolan som på fritiden bland
annat håller på med skadegörelse och, som vi informerade om förra veckan, tillverkning och
sprängning av så kallade Mr Muscle bomber på skolområdet och på andra platser i
samhället.

Det här beteendet behöver fångas upp och därför vill vi uppmana alla som ser något, stort
eller litet, att kontakta Nilaskolan. Du kan ringa direkt till lärare, rektorer eller till
Utbildningskontoret.

Ring kommunens växel på tfn: 0953-140 00 eller om du ringer internt tryck 9, så blir du
kopplad.

INSAMLING AV MATAVFALL I MALÅ

Under hösten 2022 kommer Malå kommun att börja samla in matavfall, vilket innebär att vi
kommer att få ny kärl för avfallshantering. Vi har idag inget exakt datum för när de nya
kärlen kommer att köras ut. När kärlen körs ut kommer vi att gå ut med intern information
till verksamheterna inom organisationen.

På Malå kommuns hemsida har vi börjat lägga upp information, se:

Matavfall | Malå Kommun (mala.se)

Ansvarig för insamling av matavfall är Per Bertilsson, anknytning 340 63 eller e-post:
per.bertilsson@mala.se 

HR INFORMERAR

JÄTTEKUL ATT SÅ MÅNGA BÖRJAT NYTTJA FRISKVÅRDSBIDRAGET!

Så här gör du för att få ersättning för dina utgifter som kan ingå i
friskvårdsbidraget:

 • När du betalat för aktiviteten, lämnar du in ett tydligt kvitto på betald aktivitet där det
  syns vilken aktivitet du medverkat eller medverkar i och vem som utfärdat kvittot.
 • Notera ditt namn och personnummer på kvittot, (namn och personnummer kan du skriva
  in för hand på t.ex. ett kvitto, en faktura eller utskrift/bild av on-linekvitto)
 • Du kan skicka inskannat eller vidareförmedlat på e-post eller via internpost till
  Kommunhuset. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
 • I min roll som HR-strateg handlägger/beslutar jag och förmedlar informationen till Löner
  för utbetalning i nästkommande löneutbetalning.
  Notera: Inga förskottsbetalningar sker gällande Friskvårdsbidrag.

Vid frågor kontakta:

Inger Johansson HR-strateg, anknytning 340 16 eller e-post: inger.johansson@mala.se 

LEDIGA TJÄNSTER

JUST NU SÖKER MALÅ KOMMUN:

 • Kock, 100% tillsvidareanställning
 • Biträdande rektor, 100%
 • Socialpedagog, 100%
 • Familjehemssekreterare/Ekonomihandläggare, 100%
 • Specialpedagog/speciallärare, 100%

Läs mer om lediga tjänster: 
Jobba hos oss | Malå Kommun (mala.se)

MEDARBETARE SAMT MEDARBETARE SOM SLUTAR HOS OSS

Sebastian Åström är anställd som ny IT-tekniker.

Lars Grundberg Kultur/teknisk chef går vidare till annat jobb från och med årsskiftet. Rekrytering påbörjas inom kort.

CENTRALISERAD ADMINISTRATION MED "KUNDTJÄNST"

Det organisatoriska arbetet fortsätter nu för att centralisera administrationen och skapa en
kundtjänst. På kommunstyrelsen möte den 4 oktober avslogs äskandet av medel till den
önskade ombyggnationen i kommunhuset vilket innebär att andra lösningar av lokalens
utformning arbetas vidare med.

MBL §11 kommer genomföras i slutet av oktober. MBL = Lagen om medbestämmande i arbetslivet.

SAMMANSTÄLLNING AV PÅGÅENDE ARBETE

På det kommungemensamma Teamet MKN - Malå kommun under kanalen
Informationskanal - Ny kundtjänstfunktion finns en sammanställning av det arbete som är
gjort i "projektet" Centraliserad administration och kundtjänst . Sammanställningen är ett
levande dokument som uppdateras allt eftersom.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:

Ella-Marit Pilto, anknytning 340 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Linda Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

Jim Lundmark, anknytning 340 06 eller e-post: jim.lundmark@mala.se 

För HR-frågor

Inger Johansson, anknytning 340 16 eller e-post: inger.johansson@mala.se 

INFÖR SAMVERKANSAVTAL 2022-2025 MELLAN MALÅ KOMMUN OCH POLISEN

Polisen och kommunen i Malå ska uppdatera samverkansavtalet och din röst är
viktig!

Gemensamt har vi tittat på vad som sticker ut som negativt i vår kommun och har skapat
oss en gemensam lägesbild för Malå. Utifrån den har vi tagit fram några förslag till er.

I samband med detta ger vi dig som medborgare i Malå chansen att få berätta vad ni tycker
att vi ska fokusera vår samverkan på. Det förslag som majoriteten väljer kommer
medborgarna att få följa utvecklingen på.

Viktigt att komma ihåg är att vi naturligtvis arbetar med alla nedan nämnda brott men
frågan är vad ni tycker att vi ska lägga mer fokus på!

Ringa in det förslag ni gillar bäst. Tycker ni något annat än det vi föreslår så skriv ner ditt
förslag på sista punkten.

 1. Tycker du att vi ska samverka för att minska ungdomars användande av alkohol och
  narkotika? Minskningen av alkohol- och narkotikamissbruk minskar risken för annan
  brottslighet, exempelvis våldsbrott och rattfylleri.
 2. Tycker du att vi ska samverka för att färre ska utsättas för bedrägeribrott? De senast
  åren har bedrägeribrotten ökat drastiskt.
 3. Tycker du att vi ska samverka kring inbrottsförsök och övriga stölder i bostadsområden?
 4. Eget förslag

Följ länken och tyck till inför samverkansavtalet

NÄSTA UTGIVNING OCH MANUSSTOPP

Nästa utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare sker den 3 november med
manusstopp den 31 oktober.

Skicka in materialet till kommunikator@mala.se 

Har du frågor, idéer eller synpunkter om Nyhetsbrevet är du välkommen att kontakta:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se 

Senast uppdaterad den 7 oktober 2022

Translate the website with Google translate.