Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 23 juni

INFORMATION OM DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET

Malå kommun bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Malå kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och följer utvecklingen noga.

På Malå kommuns hemsida kan du ta del av uppdaterad information och länkar.

Läs mer om det säkerhetspolitiska läget

VAL 2022

2022 är ett valår och nu har arbetet kring valet dragit igång.
Valet äger rum den 11 september och förtidsröstningen pågår från och med den 24 augusti till och med valdagen.

Vid frågor kontakta:

Siv Stenberg, ordförande valnämnden
Tfn: 072 - 200 38 96
E-post: siv.stenberg@politik.mala.se 

Lisa Nilsson, kommunsekreterare Malå kommun
Tfn: 0953-140 70
E-post: lisa.nilsson@mala.se 
 
Mer information om valet kommer att publiceras på Malå kommuns hemsida närmare valet

LÄSÅRSTIDER 2022/2023

Höstterminen 2022

 • Skolstart den 24 augusti
 • Lovdag den 26 september
 • Höstlov den 31 oktober—4 november (vecka 44)
 • Sista dag innan jullov den 22 december

Vårterminen 2023

 • Skolstart den 11 januari
 • Sportlov den 6-10 mars (vecka 10)
 • Påsklov den 11-14 april (vecka 15)
 • Lovdag den 19 maj
 • Skolavslutning den 15 juni

ÄNDRADE ÖPPETTIDER FÖR KOMMUNENS VÄXEL

Vecka 25-32 är kommunens växel öppen måndag-fredag kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Vill du boka tid med tjänsteperson är du välkommen att kontakta tjänstepersonen direkt eller via kommunens växel tfn: 0953-140 00.
Välkommen att kontakta oss!

CENTRALISERAD ADMINSITRATION OCH ”KUNDTJÄNST”

Resan mot centralisering av kommunens administration och ”Kundtjänst” fortsätter nu i en ny fas med MBL-förhandlingar (MBL = medbestämmandelagen) och ytterligare risk– och konsekvensanalyser.

På kommunstyrelsens möte den 7 juni gick ett investeringsäskande upp för ombyggnation i kommunhuset. Ombyggnationen skapar förutsättningar för den centralisa administrationen centralt i kommunhuset och i direkt anslutning till den till den tilltänkta ”Kundtjänsten”. Ärendet återremitterades och tas upp igen på kommunstyrelsen den 7 oktober.

Med anledning av detta så sätts den planerade öppningen av kundtjänst som skulle ha skett till hösten på vänt. Vi fortsätter arbeta med projektet och återkommer med ytterligare information när vi vet mer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se

HÄCKAR OCH BUSKAGE

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

För dig som har tomt intill gata ger vi följande rekommendationer:

Du som har tomt intill gata

 • Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.
 • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.


Följ länken och titta på en illustration "Klipp och beskär häcken"

Den fria höjden som krävs är:

 • över gång- och cykelbana minst 3,2 meter
 • över körbana minst 4,6 meter

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör dina växter inte vara högre än 80 cm från hörnet och 10 meter åt vardera hållet.
Följ länken och titta på en illustration "Klipp och beskär häcken"

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från utfarten och 2,5 meter åt vardera hållet. Sikten ska alltså vara minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Kontakt:

Erik Lundberg byggnadsinspektör
Tfn: 0953-140 50
E-post: erik.lundberg@mala.se 

VATTENSKOTER—VAD GÄLLER?

I Sverige får man enligt vattenskoterförordningen endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Du som kör vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö.

Att köra vattenskoter kan påverka människor, natur och miljö på flera sätt.
Några exempel:

 • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.
 • Risk för olyckor. Den som kör nära land där människor badar kan riskera att köra på en badande.
 • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
 • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Från och med den 1 juli 2021 får polis utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör. Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.

INFORMATION FRÅN KULTUR OCH TEKNISK ENHET

Nytt matavfallssytem

Snart börjar vi med matavfallsinsamling i Malå kommun och planeringen pågår för fullt. Regeringen har beslutat att samtliga kommuner i Sverige ska infört ett system för att samla in matavfall senast under 2023. I Malå kommun kommer detta innebära bland annat att vi redan under 2022 börjar rulla med nya sopbilar på vägarna och placerar ut nya sopkärlen.

Just nu förbereds digitala system och tunnor monteras. En station för mellanlagring av matavfall ska anläggas, men för närvarande så är inte platsen för detta beslutad.
Enligt en undersökning som Naturvårdsverket tagit fram så slängde svensken ca 69 kg matavfall per person under året 2018. När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor miljövinst, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil och buss på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat odlas.
Framöver kommer det komma mer detaljerad information om vad införandet av matavfallsinsamling kommer innebära för dig som medborgare i Malå kommun. Informationen kommer att publiceras på kommunens hemsida, se: https://www.mala.se/matavfall

Nya Återvinningscentralen (ÅVC)

Planering pågår för Malå kommuns nya ÅVC. Mer information kommer när processen kommit lite längre

Vatten och avlopp

Malå kommun fortsätter bytet av vattenledning på Hammargatan under sommaren 2022.
Under våren 2022 har Malå kommun bytt ut vatten– och avloppsledningar på från Ringvägen ner mot pumpstationen nere vid Malån.

Kontakt:
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se 

ENERGI– OCH KLIMATRÅDGIVAREN GER DIG TIPS

Energi– och klimatrådgivaren ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Rådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag.

Kontakt:
Jamal Mouneimne, energi– och klimatrådgivare
E-post: jamal.moneime@lycksele.se 

INFORMATION OM SKROTBILAR

Anmälan

 • Anmälan om hämtning av din blivande skrotbil gör du via Bilreturs hemsida
 • Var noga med att fylla i alla uppgifter i anmälan.
 • När din anmälan kommit in får du ett bekräftelsemail skickat till dig.
 • Inom kort kommer du att kontaktas av Skellefteå Bildemontering som i samarbete med Bilretur hämtar bilar inom Malå kommun.

Viktigt att veta är att hämtningarna sker på specifika uppsamlingsställen bestämda av Skellefteå Bildemontering i samråd Malå kommun. När det blir aktuellt att hämta din bil kan du därför bli ombedd att själv transportera din bil till närmaste uppsamlingsställe.

Att tänka på innan din bil blir hämtad:

 • Att det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) finns tillgänglig och är underskriven med namn och telefonnummer.
 • Saknas det vitala detaljer i bilen som motor, växellåda och katalysator tillkommer en avgift lagd av Skellefteå Bildemontering. Detta på grund av den nya lagstiftningen för registrering av farligt avfall.
 • Att inget annat så som t.ex. extra däck eller andra sopor följer med bilen.

Har du frågor kan du kontakta Skellefteå Bildemontering AB, tfn: 0910-861 22.

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.
Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blankett för ägarbyte

LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI

Malå – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft 2030

Malå kommuns översiktsplan utgör kommunens övergripande strategiska dokument. Malå kommuns Lokala utvecklingsstrategi ska samordnas med Översiktsplan och Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) 2020–2030.

Avsikten är att den Lokala utvecklingsstrategin (LUS) ska vara vägledande i utvecklingsarbetet till år 2030. Malå – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft. Den ska fungera som en kompass och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program.

Med en gemensam syn på kommunens behov och prioriteringar öppnar strategin upp för att samla aktörer på en gemensam lokal och regional arena för sektorövergripande samverkan, där vi tillsammans bidrar till att Malå som en del av Västerbotten blir den kommun som vi har potential att vara år 2030.

Den gemensamma processen karaktäriseras av samtal, samsyn, samarbete och
samhandling.

Följ länken och ta del av Lokal utvecklingsstrategi

Läs populärversionen av den lokala utvecklingsstrategin

Nyhet bygdemedel 2022!

Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till Malå en levande plats och/eller en cirkulär plats i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin?

Läs mer om den nya möjligheten att arbeta med bygdemedel för miniprojekt

POLISEN INFORMERAR INFÖR SOMMAREN

Sommaren och semestrar är på ingång, förhoppningsvis med härligt sommarväder. Under sommaren ser man tyvärr generellt en ökad andel villainbrott över riket. Det finns relativt enkla åtgärder att göra för att försvåra för inbrottstjuven, som att meddela grannar att man åker bort så de kan hålla ett öga på din fastighet, be någon klippa gräset och ta in post m.m.
För fler tips, gå in på polisen.se.

I Malå kommer polisstationen hållas stängd på onsdagarna under veckorna 25-32 på grund av sommarbemanning. I akuta fall och pågående brott ring 112. I övriga fall, ring 11414.

AVFALLSENKÄT

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning att besvara dessa frågor om er nöjdhet med kommunens tjänster, senast 31 augusti.
Observera! Det finns andra aktörer som sköter insamling av vissa utsorterade materialslag från din bostad tex. förpacknings och tidningsinsamlingen. Vi ber dig endast bedöma kommunens tjänster i denna enkät så vi kan få ett så bra underlag som möjligt för att förbättra vår egna verksamhet.

Följ länken till avfallsenkäten

GROVSOPSINSAMLING I BYARNA

Vecka 23 drar grovsopsinsamlingen i byarna igång.

Insamling sker:

 • Vecka 23 röd tur, 9-10/6 - Malånäs, Malå-Vännäs, Johannisberg, Adak, Lönås, Kokträsk och övriga byar efter den rutten.
 • Vecka 27 gul tur, 7-8/7 - Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Grundträsk, Strömfors och övriga byar efter den rutten.
 • Vecka 27 blå tur, 7-8/7 - Rentjärn, Rökå, Aspliden, Släppträsk och övriga byar efter den rutten.

Grovavfall är skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i, eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall.

Sortera grovsoporna i olika högar för att underlätta insamlingen och ställ på lämpligt ställe vid infarten innan angivet datum.
Det som inte får skickas kommer att lämnas kvar. Insamlingen sker under dessa datum och det hämtas inget efter insamlingen passerat.

Vad får man skicka?

 • Kyl och frys (hushållsmodeller)
 • Metallavfall som cyklar, utegrillar, barnvagnar med mera.
 • Deponirest som tvättställ och wc-stol.
 • Brännbart avfall som brännbara möbler och trasmattor med mera.
 • El-avfall som tv, spis, tvätt- och diskmaskin med mera.

Om man lämnar saker som inte får skickas med grovsopsinsamlingen kommer det att lämnas kvar på platsen och så får man själv frakta det till Återvinningscentralen i Malå

Kontakt:
Verksamhetsansvarig Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63
E-post: per.bertilsson@mala.se 

SOMMARENS EVENEMANG

 • Fredag 1/7 kl 12.00-15.00: Sommarcafé på Hembygdsgården. Sommarmusikanterna medverkar. Under sommaren är caféet öppet tisdagar, torsdagar och lördagar med undantag av lördag 9/7 då det är stängt. Öppet istället fredag 8/7.
 • Lördag 2/7 kl 11.00-15.00: Adak adventure i Adak.
 • Tisdag 5/7 kl 12.00-15.00: Förr i ti’n dagen på Hembygdsområdet. Välkommen att uppleva gamla tider. Kom gärna gammeldagsklädd om du vill. Caféet öppet kl 12.00-15.00.
 • Fredag 8/7 kl 10.00-15.00: Konstworkshop vuxna och barn på Hembygdsgården. Skissa med kol och ”fulmåleri” akryl på duk med konstnären Lligo Matson. Anmälan senast onsdag 6/7 till biblioteket@mala.se  eller telefon 0953-141 20. Begränsat antal platser. Lunchpaus. Medtag kall lunch eller köp våfflor i caféet. För barn Öppen konstverkstad med Den samiska biblioteksbussen Julla Màjja. Caféet öppet kl 12.00-15.00.
 • Lördag 9/7 kl 12.00-16.00: Världens fest i Malå i Sjöparken med bland annat lekar, tävlingar och minimarknad. Medverkar gör även komikern Hasse Brontén och Anna Bergendahl. Anna är känd från Idol och Melodifestivalen.
 • Lördag 16/7 kl 12.30: Författarbesök på Hembygdsgården med Jörgen Stenberg från Slagnäs. Medverkar gör även Michael Boman med musik. Cykelutställning av Erik Ohlsson. Sommarcaféet öppet kl 12.00-15.00.
 • Torsdag – Lördag 21-23/7: Adak filmfestival på Sagabiografen. Se kommande annonsering.
 • Onsdag 17/8 kl 13.00-14.30: Avslutning Sommarboken 2022 på Malå bibliotek.
 • Torsdag 18/8: Lovsista på Hembygdsgården.
 • Fredag – Söndag 19-21/8: Samehelgen i Lappstan. Lördag sedvanliga tävlingar och söndag gudstjänst med kyrkkaffe kl 11.00 i Lappstan. Vid ihållande regn i Malå kyrka.
 • Lördag-söndag 23-24/7 kl 12.00-15.00:  Loppis i Malå-Vännäs. Fikaservering.
 • Torsdag 28/7 kl 17.00-19.00: Loppis i Malå-Vännäs. Fikaservering.
 • Söndag 28/8 Arkeologidag. Se kommande annonsering.
 • Lördag-söndag 30-31/7: Loppis i Malå-Vännäs. Fikaservering
 • Lördag-söndag 6-7/8: Loppis i Malå-Vännäs. Fikaservering
 • Onsdag 14/9 Blodbussen på Torget kl 9.30-12.00, 13.30-16.30, 17.00-18.30
 • Torsdag 15/9 Blodbussen på Torget kl 8.30-12.00

Läs mer om evenemang i Malåbygden

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun 

Välkommen med din ansökan!

INFORMATIONSBLADET GÖR SOMMARUPPEHÅLL

Nu gör Malå kommuns informationsblad till invånare ett sommaruppehåll. Nästa informationsblad kommer att publiceras den 29 september. Aktuell information från kommunen hittar du på www.mala.se och på kommunen Facebooksida Malå-med allt så nära 

Trevlig sommar!

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu är det sommar med allt vad det innebär av sol, regn, bad, att träffa nära och kära och kanske få en chans till en behövlig semester. Jag tänker i det sammanhanget speciellt på de människor inom olika sektorer som faktiskt ser till att det fungerar fast det är semestertider. Det är t.ex. många inom vård och omsorg som vi ska rikta stor uppskattning till för att de finns.

Man ska ta olika former av undersökningar med stor nypa salt. Men man kan tillåta sig att vara lite nöjd när Svenskt Näringsliv i sin årliga undersökning konstaterar att Malå har ett bra företagsklimat. Å andra sidan så pekade Småföretagarnas undersökning åt ett annat håll. Samma sak gäller när Malå kommun placeras högt i en ranking om att vara en bra kommun att bo i som äldre. Samtidigt vet vi att det finns en diskussion om kvalitén i äldreomsorgen. Vad man kan konstatera är genom att nyttja vår ”litenhet” och att vi är nära varandra kan vi åstadkomma mycket. Vi ska bli bättre på att på att ömsesidigt lyssna, inspirera och stötta varandra.

Mandatperiodens sista kommunfullmäktigesammanträde genomförs måndag 27/6 (det finns möjlighet att komma och lyssna). Beslut ska fattas om budgeten för 2023, vilka investeringar som ska prioriteras, om vi ska fortsätta med den nuvarande politiska organisationen eller ändra tillbaka till en nämndsorganisation samt ett stort antal andra frågor. Det finns politisk oenighet i vissa av frågorna men en i övrigt stor samsyn. Vi vill förstärka skolans elevhälsa, vi vill skapa mer aktiviteter för våra äldre och vi vill skapa resurser för att kunna möta ett ökat intresse av att bo och verka i vår kommun.

Det finns spännande saker att se fram emot som kommer att utgöra utmaningar för vår kommun. Sågens stora investering som bl.a. kommer att innebära kraftigt ökade trafikvolymer, Bolidens investering i Kristineberg kommer naturligtvis att påverka vårt Malå mycket. Kommunens fortsatta arbete för att på lång sikt bygga ett nytt badhus fortsätter. I den frågan måste vi hitta nya och kreativa lösningar.

Men nu försöker vi så gott det går njuta av sommaren. Ta del av allt som händer i vår kommun, bry er om varandra och var goda ambassadörer för vårt Malå.


Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.