Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 25/5

INFORMATION OM DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET

Malå kommun bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Malå kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och följer utvecklingen noga.

På Malå kommuns hemsida kan du ta del av uppdaterad information och länkar.

Läs mer om det säkerhetspolitiska läget

UTPLACERING AV BLOMLÅDA PÅ LOKALGATA

Syftet med utplacering av blomlådor på lokalgator är att möjliggöra för boende att medverka till en lugnare trafikmiljö på gatan. Ansök senast den 31 maj.

Läs mer om riktlinjer för utplacering av blomlåda på lokalgata

Följ länken till blankett för ansökan av utplacering av blomlåda på lokalgata

TRYGGHETSENKÄT

Polisen och Malå kommun samarbetar på olika sätt för att öka tryggheten för dig som invånare i Malå kommun. Därför genomförs nu en trygghetsenkät som syftar till att få en tydligare bild om hur det ser i ut i Malå.

Följ länken och delta i trygghetsenkäten

Vill du veta mer?
Kontakta:
Folkhälsoplanerare Daniel Burman
Tfn: 076-115 93 79
E-post: daniel.burman@mala.se 

FOTOTÄVLING ”VECKANS MALÅBILD”

Malå kommun vill tillsammans med dig skapa ett flöde av fina Malåbilder på kommunens Instagramkonto. Vi hälsar dig därför välkommen att delta i fototävlingen "VECKANS MALÅBILD".

Följ länken och läs mer om fototävlingen

INVASIVA ARTER

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald idag och vi behöver hjälpas åt för att bekämpa dem. Du som fastighetsägare har en viktig roll i detta och det du gör har betydelse för vår naturliga flora, men också för pollinatörer som bin, fjärilar och humlor. I Malå förekommer jättebalsamin.

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda eller byta. Det är även förbjudet att tillåta arten att reproducera sig eller växa, eller släppa ut den i naturen i alla EU-länder.
Mer information om lagstiftning kring invasiva främmande arter finns på Naturvårdsverkets webbplats

 

 

Bekämpningsmetod (exempel)

Rotdragning:

Passar bäst för små bestånd. Plantor dras upp med rot och allt. Åtgärden behöver upprepas i minst två år för att säkerställa att inga nya frön gror.

Slåtter:

Passar bäst för större bestånd. Plantorna slåttras med exempelvis trimmer, röjsåg, lie eller slåtterbalk minst två gånger per år innan blomning. Kapning ska ske så marknära som möjligt. Åtgärden behöver upprepas i minst två år för att säkerställa att inga nya frön gror.
OBS!! Alla åtgärder måste göras så att spridning av frön undviks.

Plantor som inte blommar:

Om plantorna inte gått i blom kan växtavfall lämnas på marken för att torka.

Plantor som blommar:

Om plantorna börjat blomma ska växtavfall förslutas väl och slängas. Är det en liten mängd växter kan det läggas i hushållsavfallet. Är det en större mängd så hör med tekniska avdelningen på kommunen hur de tar emot växtmaterial för förbränning vid återvinningsstationerna. Det är viktigt att se till att blom- och fröställningarna inte lämnas kvar i området samt se till att de inte heller sprids under själva transporten till avfallshanteringen.
Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen!

Vi vill gärna att du rapporterar dina planerade eller utförda åtgärder till länsstyrelsen, gärna per e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Detta för att ha en aktuell bild över vart vi har invasiva arter i länet.

SKRÄP OCH SKROT

Nu är det stundande sommartider och efter vintern har det kommit fram mycket skräp och skrot. Ett vanligt klagomål som Miljö- och byggavdelningen får handlar om just nedskräpning. Ofta är det en hög med saker som inte hör hemma intill en väg, i skogen, på en rastplats eller på en annan plats. Det förfular men kan också ofta innebära en risk för utsläpp av olja eller andra kemikalier eller en skaderisk för barn och djur.
Miljöbalken ((SFS 1998:808) säger att: ”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”.
Privatpersoner får lämna sitt avfall gratis till återvinningscentralen i Malå. Ska du skrota en bil så ta då kontakt med bilretur.se . Företag eller om det är större mängder avfall får man ta kontakt med företag som har tillstånd att transportera avfall. Är det skrot så finns det ett visst värde i det.

Kontakt:
Malå/Norsjö Miljö– och byggavdelning, via växeln tfn: 0953-140 00

SKATERAMP VID SJÖPARKEN

Under våren/sommaren sker ett samarbete mellan Kultur-teknisk enhet och civilsamhällesaktör.
En renovering planeras av en äldre skateramp, som initialt kommer placeras i anslutning till Sjöparken.

Eventuella frågor hänvisas till:
Maria Larsson, verksamhetsansvarig Kultur
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

ENERGI– OCH KLIMATRÅDGIVAREN GER DIG TIPS

Energi- och klimatrådgivaren ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Rådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag.
Kontakta:
Jamal Mouneimne, energi-och klimatrådgivare
Tfn: 0950-164 61
E-post: jamal.moneime@lycksele.se 

INFORMATION FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Dagar att uppmärksamma:

• Operation dagsverke den 25 maj
• Lovdag skola den 27 maj
• Skolavslutning den 15 juni
• Planeringsdag för Räven, Ekorren, Järven, Älgen och Renen
• Öppet hus på Tjambo den 10 juni kl 14.00-18.00. Vi bjuder på fika!
• Planeringsdag för Björnen, Lodjuret, Stjärnan och Kometen den 13 juni

INFORMATION FRÅN ÄLDREOMSORGEN

Nytt kylsystem

Sommarvärmen är till de flestas glädje snart här, men det finns en baksida med värmen. Våra äldre är mycket känsligare för värme än unga människor och det är därför viktigt att planera för framtida värmeböljor för att skydda våra äldre.

Sociala avdelningen har med hjälp av Malåbostaden investerat i ett nytt kylsystem på våra två största äldreboenden, Miklagård och Sörgården. Installationen förväntas vara klar under maj månad och kommer ha den effekten att vi kan styra inomhustemperaturen i båda fastigheterna under de varma månaderna som kommer.

Sommarplanering

Arbetet med planering av sommaren pågår för fullt inom äldreomsorgen. Som läget är idag förväntas vi klara sommaren utan speciella sommaravtal eller förskjutna semestrar. Målet är att bibehålla kvalitén i verksamheterna och samtidigt ge alla våra medarbetare en välförtjänt semester under de semesterperioder som vi samverkat med arbetstagarorganisationerna.

Kontakt:
John Ohlsson, socialchef
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.ohlsson@mala.se 

MEDBORGARDIALOG

Vid medborgardialog om framtidens äldreomsorg den 11/4 framkom en rad förbättringsområden kopplat till äldreomsorgen i Malå.

De mest återkommande synpunkterna på utvecklingsområden var kopplade till:

 • Utveckla samsyn mellan boende, anhöriga och personal
 • Öka antalet stimulerande aktiviteter inom äldreomsorgen
 • Ökat inflytande i den egna omsorgen
 • Utveckla matsedeln, fler val. Förståelse för matkultur hos medarbetare
 • Utveckla den personcentrerade omvårdnaden
 • Löpande kompetensutveckling
 • Ökade kunskaper i svenska språket

Pågående förändringsarbete

 • Förändringar i bemanning, nya personer på olika poster.
 • Löpande utbildningsinsatser för personal har framtagits under hösten, dessa rör bland annat , hygien, nutrition, kultur, läkemedel, språk och matkultur.
 • Team-träffar är införda på alla särskilda boenden och syftar till att förbättra kommunikationen kring de boendes behov både internt och gentemot anhöriga. På dessa gås genomförandeplanen igenom, kvalitetsarbetet kopplat till Senior Alert samt hur anhörigkontakt ska skötas.
 • Samarbetet med kyrkor och studieförbund har återupptagits efter pandemin och aktiviteter planeras löpande in i verksamheterna.
 • Kommunikation kring maten sker dagligen tillsammans med tillagningsköket. Vi har "kostråd" fyra gånger per år där synpunkter och förbättringsområden kring kosten lyfts. Synpunkterna från medborgardialogen kring maten kommer att lyftas där.

Framtida förbättringsarbete

Möjligheterna till att anställa rehabiliteringsassistent och aktivitetsansvarig pågår. Detta för att öka möjligheterna till aktivering. Planer på att se över kommunens äldreboenden finns. Om möjligt kommer ett äldreboende byggas där alla kommunens boendeplatser inryms. Detta för att på ett bättre sätt kunna nyttja den kompetens som finns och minska avståndet mellan de boende och den personal som finns där för att hjälpa dem. Möjlighet att bygga ett eget tillagningskök i det nya boendet beaktas också i planeringen. Detta skulle öka möjligheterna att påverka den mat som serveras.
Frågor

Kontakta John Olsson, socialchef
tfn: 0953-140 34
e-post: john.olsson@mala.se 

GROVSOPSINSAMLING I BYARNA

Vecka 23 drar grovsopsinsamlingen i byarna igång.

Insamling sker:

 • Vecka 23 röd tur, 9-10/6 - Malånäs, Malå-Vännäs, Johannisberg, Adak, Lönås, Kokträsk och övriga byar efter den rutten.
 • Vecka 27 gul tur, 7-8/7 - Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Grundträsk, Strömfors och övriga byar efter den rutten.
 • Vecka 27 blå tur, 7-8/7 - Rentjärn, Rökå, Aspliden, Släppträsk och övriga byar efter den rutten.

Grovavfall är skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i, eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall.

Sortera grovsoporna i olika högar för att underlätta insamlingen och ställ på lämpligt ställe vid infarten innan angivet datum.

Det som inte får skickas kommer att lämnas kvar. Insamlingen sker under dessa datum och det hämtas inget efter insamlingen passerat.

Vad får man skicka?

 • Kyl och frys (hushållsmodeller)
 • Metallavfall som cyklar, utegrillar, barnvagnar med mera.
 • Deponirest som tvättställ och wc-stol.
 • Brännbart avfall som brännbara möbler och trasmattor med mera.
 • El-avfall som tv, spis, tvätt- och diskmaskin med mera.

Om man lämnar saker som inte får skickas med grovsopsinsamlingen kommer det att lämnas kvar på platsen och så får man själv frakta det till Återvinningscentralen i Malå

Kontakt: Verksamhetsansvarig:
Per Bertilsson
tfn: 0953-140 63
e-post: per.bertilsson@mala.se 

EVENEMANG

 • Måndag 30/5 kl 17.00-18.00 Kom och träffa den politiska ledningen i Malå på Malå bibliotek.
 • Måndag 30/5 kl 18.30 Bokcirkel. Vill du vara med? Anmäl dig till Katrin Jonsson, kattisbod@stip.se  eller 070-2164852.
 • Måndag den 6/6 kl 13.00 nationaldagsfirande på Hembygdsgården.
 • Torsdag 16/6 kl 17.30 Trädgårdshistoria från Norr med inslag från Malå vid kolonilotterna vid Skräddargatan. Föreläsning med Pernilla Lindström från Skellefteå museum. Vid regn på Malå bibliotek.
 • Lördag 18/6 kl 9.30-16.00 Kniv-Elis dag på Hembygdsgården.

Läs mer om evenemang:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events 

GLÄDJANDE BESKED TILL MALÅ KULTURSKOLA

Malå kulturskola har inför läsår 2022/2023 beviljats 323 200 kr från statens Kulturråd i utvecklingsbidrag.

För pengarna är ambitionen att bredda och utveckla utbudet av kurser och verksamhet på Malå kulturskola. Musikproduktion, digital formkonst, spela i band, keramik/skapa med lera, film, graffitti, teater, dans och cirkus är efterfrågat, samtidigt som önskemål om bild (måla på duk), samisk slöjd och foto står högt på önskelistan bland barn och unga i vår bygd. Nu börjar arbetet med att få delarna på plats, tillsammans för en aktiv och utvecklande fritid i Malå!

Kontakt:
Maria I Larsson, Verksamhetsansvarig Kultur
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER

Läs mer om lediga tjänster
Just nu söker vi
Välkommen med din ansökan!

RESAN MOT ”KUNDTJÄNST” OCH CENTRALISERAD ADMINISTRATION FORTSÄTTER

Malå kommun står i begrepp att se över den samlade administrationen, detta är ett led i att centralisera administrationen utifrån kundnyttan till ett och samma ställe. Syftet är att effektivisera och tillgängliggöra kontakten med kommunen. Vi tar sikte på en kundtjänst dit du som invånare kan vända dig i olika slags ärenden.
Arbetet går nu in i ett nytt skede där vi nu börjar titta på befattningar och personer ur ordinarie personalstyrka som ska bemanna upp den centraliserade administrationen och ”Kundtjänst”! Om allt går enligt plan så är kundtjänst och centraliserad administration igång hösten 2022. Information om var processen är kommer regelbundet att uppdateras.

Frågor/funderingar kontakta:
Ella-Marit Pilto administrativ chef, tfn: 0953-141 15, e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt kommunikatör, tfn: 0953-140 27 , e-post: linda.nystedt@mala.se 

NATIONALDAGEN DEN 6 JUNI - KOM OCH FIRA!

Välkommen till Hembygdsgården kl 13.00 för att fira nationaldagen.

Ur programmet:
Kommunfullmäktiges ordförande Joacim Eliasson delar ut diplom till våra nya svenska medborgare, Malå kommun uppvaktar nyfödda, underhållning, folkdans och nationalsång.

Det finns fika att köpa och gratis glass till barnen.

Läs mer om nationaldagsfirande

Välkommen!

INFORMATION TILL BARN, UNGDOMAR OCH VÅRDNADSHAVARE OM TOBAK

Det sker nu en ökning av användande av tobak bland våra barn och ungdomar i Malå kommun.

Effekter av tobak

Många ungdomar som börjar röka eller snusa blir beroende och det kan vara svårt att sluta. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som finns i tobaksprodukter. Nikotin ger ökad puls och högre blodtryck. Blodcirkulationen och konditionen försämras. Rökning ökar risken för en rad sjukdomar som astma, typ 2-diabetes, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärt– och kärlsjukdom och cancer.

Vad kan du som förälder göra?

 • Se till att barn och unga inte får tillgång till tobak.
 • Ditt nej gör stor skillnad! Även om du själv röker eller snusar kan du vara tydlig med barn och ungdomar ska förbli tobaksfria.
 • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
 • Se till att ditt barn inte utsätts för passiv rökning. Att andas in andras rök är också farligt!

Håll utkik efter E-cigaretter och vattenpipa

E-cigaretter är elektroniska cigaretter som består av en behållare med vätska som innehåller olika smakämnen och kemikalier. Nikotin ingår oftast men däremot inte tobak. Att röka e-cigaretter kallar för att ”vejpa” eller ”vajpning”. Att röka e-cigaretter är skadligt och detsamma gäller för den passiva röken. Det finns en risk att man går över till tobakscigaretter efter att man börjat använda E-cigaretter.

I vattenpipa röker man smaksatt tobak eller rökmassa som består av melass, tillsatser och sötningsmedel. Melass innehåller inte nikotin eller tobak. Även om det doftar och smakar mildare innehåller röken kolmonoxid och cancerogena ämnen precis som vanlig tobaksrök. Det vanligaste bland ungdomar är att röka vattenpipa med tobak men det finns ett samband med cannabis.

SISTA ANSÖKNINGSDAG FÖR FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST

Behöver du färdtjänst eller riksfärdtjänst under sommaren, vecka 26-32, bör du ansöka om detta senast måndagen den 20 juni.

Skicka din ansökan till:
Malå kommun
Färdtjänst
Box 2
931 21 Malå

JORDTIPPEN HAR ÖPPNAT FÖR SÄSONGEN

Den 17/5 öppnade jordtippen för säsongen. På jordtippen kan du lämna ditt trädgårdsavfall.
För vägbeskrivning följ länken

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett gott samhälle är beroende av engagerade och aktiva människor. Samspelet mellan det offentliga samhället, näringslivet och det civila samhället skapar utveckling och framtidstro! I närtid har jag fått uppleva ett antal väldigt olika saker som får mig att verkligen tro på Malå – vårt Malå!

Låt mig ta några exempel:

 • Vattenplasket i Tjamstan. Uppskattad, lätt vansinnig aktivitet, som spred stor glädje och ett stort engagemang.
 • En tjej från Nåda deltog i Eurovision Song Contest i Turin, Italien. I och för sig tävlande för Danmark men nog har Malås kulturskola betytt en del.
 • Den samiska kulturen fick genom Jörgen Stenbergs seger i Sapmis egen Mello ett lyft. Vilken sameby, jo Malå sameby som är Sveriges, ja kanske världens sydligaste skogssameby.
 • Scenadragets revy, ”I väntans tider”, gav många anledningar till skratt och igenkännande. Jag kan känna en stolthet över att vi i Malå har människor som med entusiasm väljer att sprida glädje (och lite befogad kritik) till oss andra.
 • Byarnas aldrig sinande idéer. Jag har haft tillfälle att med en antal kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda besöka några byar. Med små medel åstadkoms en utveckling som skapar goda livsmiljöer och visioner om framtid. De sätt som byar många gånger arbetar kan var goda exempel på hur man kan arbeta i större samhällen.
 • Idrotten lever i Malå. Ledare, tränare, mammor och pappor bidrar med sina insatser till att olika former av idrottsutövande i Malå är möjligt.

Det finns många fler exempel på hur människors engagemang i olika former gör samhället bättre och trevligare. I vårt Malå bryr vi oss om varandra och vi bidrar utifrån våra förutsättningar till att göra Malå till en bra plats att leva och verka i. Vi välkomnar nya människor att ta del av vårt samhälle och bli Malåbor!

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.