Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 26 mars 2021

Skärpta föreskrifter i Västerbotten

De skärpta rekommendationerna gäller fram till den 18 april. Informationen skriven 210318
Det finns ett fortsatt stort behov av att minska smittspridningen i länet. Håll i och håll ut!

För alla i Västerbottens län gäller följande rekommendationer:

 • Umgås med få människor. Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel, det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt. Handla ensam!
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan. Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har symtom, även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor. Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.
 • Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar. För närvarande rekommenderas att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola.
 • Gymnasieskolor. Gymnasieskolor i kommuner med hög smittspridning rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med högst 20 procent undervisning på plats.
 • Verksamheter med pågående utbrott. Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.

Håll dig uppdaterad vi kommunens och Folkhälsomyndighetens hemsidor:

Länk till information om Covid-19 på Malå kommunshemsida

Länk till Folkhälsomyndighet

Smittskyddsåtgärder serveringsställen

I och med den fortsatta spridningen av Covid-19 är det viktigt att fortsätta hålla avstånd. För serveringsställen, alltså restauranger, caféer och liknande fortsätter ”Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen” att gälla. Det innebär bland annat att: Besökare ska hålla minst 1 meter mellan sällskap.

 • Antal besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 4 personer.
 • När besökare rör sig i lokalen för att exempelvis hämta mat och dryck eller liknande ska det ske utan att trängsel uppstår och med minst 1 meters avstånd från besökare som sitter ned.

Utöver bestämmelserna ovan har det den 1 mars 2021 tillkommit skärpta regler vilka bland annat är att:

 • Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare per sällskap till 1 person. Med undantag från barn och andra personer i behov av stöd.
  Serveringsställen som har en egen ingång och där besökare inte kan gå mellan handelsplats och serveringsstället omfattas inte av dessa bestämmelser. Det innebär att på sådana serveringsställen gäller att antal besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 4 personer.

Dessa skärpta regler gäller till och med 11 april där det även kan beslutas om förlängning.

Varning för svaga isar i Västerbotten

Isarna är mycket förrädiska eftersom det inte bildades någon kärnis innan det kraftiga snöfallet kom i januari. Detta i kombination med milt väder under längre perioder gör isarna väldigt spröda och sköra för årstiden.

Räddningstjänsterna, Polisen, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta isar och vattendrag.

Om du väljer att vistas på is tänk då på att:

 • ha sällskap, kunskap och säkerhetsutrustning
 • hålla dig till skoterlederna

För mer information följ nedanstående länkar:

Länk till issäkerhet 

Länk till dinsäkerhet

Biblioteket informerar

Inom ramen för Stärkta bibliotek har nya bokhyllor köpts in, som ersätter de gamla och slitna bokhyllorna.

Fritidsgården informerar

Under våren kommer det ske förändringar på fritidsgården Kosmos.

Galejan kommer att driva skolfiket under förmiddagarna vilket gör att fritidsledare kan arbetar helhjärtat med uppsökande och förebyggande verksamhet under raster i samarbete med elevhälsan och lärare. Ambitionen är att genom samverkan maximera både möjligheter och resurser. I och med förändringen kommer vi självklart stöta på utmaningar och hinder, men tillsammans med elever är vår förhoppning att hitta former så servicen ökar och skolan blir en än tryggare och utvecklande miljö att vistas i.
Tillsammans med och för Malås unga.

Tack Åsa

Vi vill tacka Åsa Söderlund, som över 40 år arbetat i Malå kommun och utvecklat både unga individer och verksamheten Kosmos, vilken beundransvärd insats och vilken imponerande arbetslivserfarenhet.
Tack!

Har du frågor som rör fritidsgården Kosmos kontakta:
Enhetschef Maria Larsson
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Föräldrastöd i Coronatider

Är du förälder och önskar stöd och vägledning kring utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer?
Våra fysiska ABC-träffar (föräldragrupper) har paus, men du är välkommen att kontakta oss för öppen rådgivning.

Boka tid per telefon eller mail. När vi fått in din bokning så ordnar vi tre träffar digitalt eller per telefon.
Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Träffarna är kostnadsfria.
Behöver du tolk, ordnar vi det.

Tveka inte att höra av dig till oss. Du är inte ensam!

Kontakta:
Familjebehandlare Cecilia Festin Stenlund
Tfn: 0953-140 43
E-post: cecilia.festin-stenlund@mala.se 

Information från kommunstyrelsen

Mötet hölls den 23 februari.

 • Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse för 2020.
 • Utredning av arbetsmiljön i kommunhuset redovisades och godkändes. 
  Följ länken och läs mer om arbetsmiljöutredningen
 • Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021 fastställdes.
 • Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kr för investering i Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand beviljades.
 • Informationsärende om utredning av antalet äldreboenden i Malå kommun. I dagsläget har kommunen fyra äldreboenden. För att klara framtidens budgetutmaningar krävs att kommunen ser över hur man kan effektivisera och hitta kostnadsbesparingar. En arbetsgrupp har bildats för att titta på hur framtida äldreboenden ska organiseras.

Följ länken och ta del av protokollet från kommunstyrelsen i sin helhet.

Information från kommunfullmäktige

Mötet hölls den 15 mars.

 • Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 eftersom projekten inte blivit färdigställda under 2020.
 • Ny investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022-2024 fastställdes. Tidigare fastställd investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022-2024 upphör att gälla.
 • Uppföljning av Serviceplan 2019-2020 i Malå kommun.
 • Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun, som börjar gälla från och med den 1 maj 2021, fastställdes.
 • Upprättat förslag till ägardirektiv för Malå Energi—och Industri AB fastställs samt upprättat förslag till bolagsordning för Malå Energi—och Industri AB fastställdes.
 • Frivillig resursgrupp (FRG) inrättas i Malå och ansvar för arbete läggs på beredskapssamordnaren.
 • Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten antas.
 • Medborgarförslag om sandning av gång– och cykelvägar överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Följ länken och ta del av protokollet från kommunfullmäktige i sin helhet.

Ska du besöka ett vårdboende i Malå kommun?

Det är verksamhetens ansvar att ta fram rutiner för att kunna skapa säkra besök. Det är allas ansvar att förhindra smittspridning. Vi uppmanar alla att följa rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt med bakgrund av att personer som bor på ett vård- och omsorgsboende befinner sig i riskgrupp kopplat till covid-19. Personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt det är möjligt.

Vi hjälper gärna till med kontakt via telefon eller ev. videomöte. Det finns också möjlighet till säkra besök utomhus t.ex. promenader eller andra aktiviteter i utemiljön. Observera att besök ska bokas med personalen så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det inte ska vara för många som besöker en person på boendet samtidigt upprätthålls. Detta för att man ska kunna hålla avstånd och undvika trängsel. I Malå kommun rekommenderar vi max 2 personer som besöker samtidigt.

Vid speciella situationer kan undantag göras i samråd med sjuksköterska/enhetschef.

Att tänka på om du vill besöka en närstående:

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom (snuva, hosta, feber, ont i halsen, lukt/smakbortfall, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär).
 • Vid behov, hosta och nys i armvecket.
 • Vi ber er att besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök. Vi har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning.
 • Boka ditt besök innan, på det sättet kan vi arbeta för säkra besök för alla som bor på vårdboendet.
 • God handhygien är viktig för att minska risken för smittspridning. Du ska tvätta händerna och använda handsprit inför, under och efter besöket.
 • Besök sker i den egna lägenheten, vi undanber starkt alla besökare från att vistas i allmänna ytor med respekt för alla som bor på enheten. Om ni vill delta vid exempelvis en måltid finns möjlighet för din närstående att inta denna i sin lägenhet. Om din närstående behöver hjälp vid måltidssituationen kommer personalen bistå med detta.
 • Vid besök kommer du genast hänvisas till din närståendes rum. Om ni behöver kontakt med personal eller vill lämna boendet, ring till enheten (eller larma) istället för att gå ut till allmänna utrymmen. Väntetid kan uppstå.
 • Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående och alla andra som vistas i närheten. Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personal om de gör insatser i lägenheten hos personen du besöker.
 • Nytt tillägg i senaste länsgemensamma rutinen 210303: Person som bor i Vård- & omsorgsboende och är färdigvaccinerad mot Covid-19 kan 2 veckor efter andra dosen ta emot symtomfri besökare och inget munskydd eller avstånd krävs inne i den boendes lägenhet. Besökaren ska hålla god hand- och hosthygien hela besöket. På väg till och från lägenheten samt i allmänna utrymmen ska avstånd hållas och munskydd användas.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren.
Vid eventuell smittspridning av covid-19 sker dialog med Vårdhygien som stödjer verksamheten med rekommendationer kopplat till besök.  

Tjamstanbackarna informerar

I pandemitider är det extra bra att komma ut i friska luften # luften är fri.

Tjamstan kommer att hållas öppen under vintersäsongen och anpassningar kommer att genomföras för att ditt besök hos oss ska vara säkert ur smittsynpunkt.
Anpassning genomförs utifrån rådande riktlinjer i regionen och landet

Anpassningar i Tjamstanbackarna:

 •  Ingen servering eller fikaförsäljning
 • Alla värmestugor är låsta
 • Anpassning av liftkortsförsäljning och uthyrning där vi begränsat antalet besökare i receptionen.
 • Liftköer och fållor för dessa anpassas
 • Extra städ genomförs

Vi har öppet:

Vecka 11-12
Tisdag, fredag, lördag och söndag kl 10.00-16.00
Tisdag– och fredag kväll kl 18.00-20.00

Vecka 13
Torsdag-söndag kl 10.00-16.00
Tisdag och fredag kväll kl 18.00-20.00

Vecka 14
Alla dagar kl 10.00-16.00
Tisdag och fredag kväll kl 18.00-20.00

Följ länken och läs mer om Tjamstanbackarna

Kontakta oss:
Tfn; 0953-142 89
E-post: info@tjamstanbackarna.se 

Meni AB söker fastighetsansvarig vaktmästare och hotellansvarig

Följ länken och läs mer om tjänsten som fastighetsansvarig vaktmästare

Följ länken och läs mer om tjänsten som hotellansvarig

Är du den vi söker?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun.

Välkommen med din ansökan!

Earth Hour den 27 mars

Under Earth Hour vill vi uppmärksamma vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter.

Vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden. Vad kan vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut?

Vi vill påminna om Earth Hour den 27 mars kl 20.30-21.30. Släck för vår enda planet!
Är du med?

Läs mer om Earth Hour.

Dags att söka föreningsbidrag

Sista ansökningsdag för ansökan om föreningsbidragen; aktivitetsstöd, lokalbidrag och anläggningsbidrag är 31/3.
Följ länken och läs mer om bidrag att söka.

Extra ansökningsomgång för LONA-bidrag är öppen t.o.m. 12 april.
Bidrag kan sökas av föreningar för naturvårdsatsningar och aktiviteter kopplat till Friluftslivets år 2021.
Följ länken och läs mer om LONA-bidraget

Läs mer om Friluftslivets år 2021

Taxa för vatten och avlopp samt renhållning

Vatten och avlopp

Malå kommun har vattenmätare i de flesta fastigheter. Det är fastighetsägaren som läser av den en gång per år och lämnar in uppgifter till kommunen. Lämnas inte avläsning varje år kan det bli missvisande förbrukning då det beräknas utifrån senaste inlämnade avläsning och avgifter blir därmed också fel.
Kommunen har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och avlopp med avgifter och ej med skatteuttag. Minskade intäkter och ökade kostnader samtidigt som reningsverket måste byggas om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kostnadsökningen.
En höjning av brukningsavgifterna med 3% år 2021 innebär att årskostnaden för en villa med 150m3 förbrukning för en höjning med 245 kronor/år.
Läs mer om taxa vatten och avlopp

Renhållningstaxa

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda. Hämtningsavgiften tas ut av alla som har ett sopkärl och kostnaden beror på hur stort sopkärl du har.
Kommunen har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter och ej med skatteuttag. I november togs ett beslut av kommunfullmäktige om att höja taxan för renhållningen med 5%. Höjningen gäller från 1 januari 2021 och berör grundavgifter och insamling av hushållsavfall. För en villaägare med ett 120 L sopkärl innebär det en höjning med 128 kronor per år.
Läs mer om renhållningstaxa

Evenemangstips 

Den 28/3 kl 10.00-13.00
SkoterLitt-O 2021, Skoterorientering i Springliden
Arrangör: Malå bibliotek och Springlidens byaförening.

Vi fortsätter med vår verksamhet inom ramen för Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Observera att beslut kan ändras med kort varsel utifrån den information som kommer från Folkhälsomyndigheten.
Följ länken och läs mer om evenamang på vår Facebooksida. 

Vad får man spola ner i toaletten?

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

Ägarbyte

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun kom då ihåg att meddelade det ti säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.
Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.
Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Polisen och kommunen gör en gemensam informationsinsats

Med anledning av ökningen av inbrott och den inbrottsvåg som drabbade Malå under 2020 kommer polisen tillsammans med Malå kommun att göra en gemensam informationsinsats kring villainbrott. Detta kommer att ske från vecka 11 och framåt. Man kommer bland annat att knacka dörr i vissa områden i samhället.
Andra aktiviteter i samverkan mellan kommunen och polisen är under planering och kommer att bli en del i att öka tryggheten och kunskapen i samhället om fenomenet inbrott.

Vid frågor kontakta:

Gruppchef och förundersökningsledare:
Bo Sandström
E-post: bo.sandstrom@polisen.se 
Tfn: 070-597 03 90

Kommunstyrelsen ordförande har ordet

Malå ska vara tryggt!
Hösten 2020 drabbades flera Malåbor av inbrott i sina hem. Förutom förlorade ägodelar och förstörelse innebär ett inbrott mycket mer. Det handlar om en kränkning av personlig integritet, det handlar om att objudna gäster tagit sig in i mitt hem.

Polisen är ganska säker på att inbrotten är planerade och väl organiserade. Man tror också att risken att de återkommer är stor. Därför planerar polisen tillsammans med Malå kommun en del insatser för att bättre kunna förhindra att det som hände hösten 2020 upprepas. En insats som redan påbörjats är att ”knacka dörr” och samtala om vad man kan göra tillsammans för att öka tryggheten. Det handlar i grunden om att bry sig om varandra.

Längre fram planeras andra insatser där grunden är att vi tillsammans agerar. Tillsammans betyder här polisen, kommunen, organisationer och kommunens invånare.
Ett samhälle där jag som individ känner mig trygg och litar på min omgivning är en av grunderna för ett gott liv. Man ska kunna promenera/springa en kväll utan behöva känna olust. Man ska veta att barnen behandlas väl och respekteras. Man ska veta att våra äldre ska känna sig sedda och trygga. Man ska veta att ens grannar tittar till mitt hus/lägenhet när jag är bortrest.

Trygghet handlar också om att veta att när det händer något så finns en omgivning som bryr sig. Det handlar också om att våga vara delaktig. Ibland är det lättare att ”titta bort” när man egentligen borde agera.

Ett otryggt samhälle där tilliten mellan människorna saknas har svårt att utvecklas. Det otrygga samhället blir lätt ett egoistiskt samhälle. Vi behöver kanske lite mer av de tankar om det goda folkhemmet som statsminister Per-Albin Hansson (s) framförde för nästan hundra år sedan. Han såg samhället som det gemensamma hemmet och uttrycka sig på följande sätt: ”I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet”.

Ett tryggt Malå skapas tillsammans med många andra aktörer men viktigast är vi som bor och verkar inom kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

Senast uppdaterad den 29 mars 2021

Translate the website with Google translate.