Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 januari 2021

Skärpta nationella föreskrifter 

* Informationen skriven 210119

Den nya tillfälliga pandemilagen gäller från och med 10 januari.

 • Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.
 • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
 • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av Covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. 
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira högtider under smittsäkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ boendets besöksrutiner.
 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.00.

Tryckfelsnisse

I Malå kommun almanacka 2021 har veckonumren i december månad blivit felaktiga.
De korrekta veckonumren är:
Vecka 48: 29 november - 5 december
Vecka 49: 6 december - 12 december
Vecka 50: 13 december - 19 december
Vecka 51: 20 december - 26 december
Vecka 52: 27 december - 2 januari

Tips! Ändra själv till de korrekta veckonumren med en penna.

Dags att söka föreningsbidrag

 • Kulturbidrag/utvecklingsbidrag för 2021-sista ansökningsdag 31/1.
 • Lokal-, anläggnings- och aktivitetsbidrag för verksamhetsåret 2020 - sista ansökningsdag 31/3
 • Snabbkultur – kan sökas året runt.
 • Fritidsbidrag – kan sökas året runt.

 • Bygdemedel-sista ansökningsdag 31/1.

  Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Här kan du läsa mer om Bygdemedel https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/landsbygdsutveckling-och-lokal-serviceplan/bygdemedel/

Läs mer om aktuella möjligheter till bidrag under 2021


Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun. Gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter.

Kontaktinformation

Snöröjning Malå samhälle: Bennys, tfn: 070-626 29 74
Enskilda vägar inom Malå kommun: Svevias beredskapsansvarig, tfn: 070-582 59 74
Storgatan och Mörttjärnvägen: Trafikverket, tfn: 010-476 14 58

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

Gator: snödjup 7 cm, gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm, parkeringar: snödjup 7 cm,
fastigheter: snödjup 4-7 cm
En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning vid Malå kommuns gator, gång-och cykelvägar och kommunfastigheter

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

Fastigheter Malåbostaden och Malå Energi- och Industri AB

Malåbostaden: Ställ cyklar och sparkar så att snöröjningsfordonet har fri väg och kan skotta området snabbare och bättre. Du sandar och skottar själv din parkeringsplats om inte utrymme finns för snöröjningsfordonet att göra det vid ordinarie sandning eller snöskottning. Vi sandar då behov finns och normalt när gång- och cykelvägar i Malå samhälle sandas.
Malå Energi- och Industri AB: sandning sker i första hand i färdvägar till lokalens entréer.

Sandmaterial

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Underlätta för snöröjaren

Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Galejan i nya lokalen

Måndagen den 11 januari premiäröppnade Galejan Secondhand i nya fina och rymliga lokaler på Skolgatan 22. Det var en mycket lyckad dag med många besökare.

Galejan kommer att ha öppet vardagar kl 09:00-13:00.
Vänligen respektera den nya pandemilagen

Pågrund av pågående pandemi finns restriktioner på Galejan där man max får vara 8 personer i lokalen samtidigt.  Samlas inte i klungor för att samtala. Om det är många som vill besöka butiken samtidigt får man vänta utanför tills antalet tillåter att man kommer in. Vid entrén finns handsprit så att du som kund får sprita sina händer innan du kommer in i butiken.

Lämna in grejor till Galejan
Man kan lämna in grejor på Galejan mellan kl 08.00-15.00. Ring oss och meddela att du kommer så att det finns möjlighet för oss att ta emot dig och hjälpa dig. Detta gäller speciellt före och efter våra öppettider.

Välkommen att fika i vårt jättemysiga fik som har öppet vardagar kl 09:00-13:00.

Läs mer om Galejan via denna länk: https://www.mala.se/omsorg-och-stod/galejan/


Varmt välkommen till Galejan Secondhand!

Information om gatubelysning

Varje höst görs en årlig översyn av gatubelysningen i Malå kommun. Löpande fel som uppkommer under belysningssäsong prioriteras efter behov. Reparation av enstaka ljuspunkter som slocknar under snöröjningssäsongen kan komma att repareras först kommande säsong.
Felanmälan Gatubelysning
Storgatan och Mörttjärnvägen är Trafikverkets ansvar, ring: 0771-921 921.
Övriga gator och vägar i kommunen inklusive ytterområden är Malå kommuns ansvar, ring kundtjänst tfn: 0953-140 66 telefontid: måndag kl. 08.00-12.00 samt 13.00- 16.00, tisdag – fredag kl. 08.00-12.00. Du kan även göra din felanmälan via e-post: felanmalan@mala.se  eller via för formulär felanmälan.
Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för belysning vid sina egna områden och fastigheter och ses över av deras fastighetsskötare.

Malå kommun söker

Läs mer lediga tjänster

Information om avfall för anläggningsändamål

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. För att avgöra detta ska föroreningsrisken från massorna först bedömas.
Om risken för föroreningar bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan.
Om risken är ringa ska en anmälan göras till Miljö– och byggnämnden.
Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

För att få använda avfall för anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

 • Användningen ska vara för anläggningsändamål. Syftet får inte vara att bara bli av med avfallet Det måste vara någon ”nytta” med uppläggningen. Skulle andra massor ha transporterats till platsen om inte avfallet funnits att tillgå?
 • Platsen måste väljas så att det inte en betydande förorening av mark, ytvattenområden eller andra känsliga miljöer.

Föroreningsrisk avgör

Risken för att sprida föroreningar styr vad massorna får användas till och bedöms utifrån:

 • Massornas innehåll och egenskaper.
 • Uppläggningsplatsens lämplighet och känslighet.

Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra en bedömning av föroreningsrisken. Kontakta därför Miljö– och byggavdelningen i god tid innan uppläggningen ska genomföras. Då kan du få råd om hur bedömningen ska göras.

Att tänka på vid användning av avfall

Exempel på avfall som kan vara aktuellt att använda för anläggningsändamål är jord– och schaktmassor, grus och sten, tegel och betong samt asfalt. Det är viktigt att materielat inte är förorenat och det får inte heller innehålla t.ex. armeringsjärn, trä, isolering, eller plast. Du är ansvarig för att inte massorna förorenar mark, luft eller vatten. Analys kan behöva göras av massorna innan användning.

Blåbetong

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader eller som material under byggnader. Blåbetongen kan återanvändas som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas och bedöms som mindre känslig markanvändning. Det kan till exempel vara i bullervallar och cykelbanor. Återanvändning av blåbetong måste alltid anmälas till Miljö- och byggnämnden.

Asfalt

Asfalt ska inte användas för att fylla ut mark, men kan till exempel användas vid konstruktion av vägar och parkeringsytor. Uppbruten asfalt och riven asfalt samt tjärasfalt är generellt sett alltid ett avfall. Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, är farligt avfall tills dess motsatsen visas, enligt Avfallsförordningen.

När du gör en anmälan

Om du kommit fram till att den planerade uppläggningen omfattas av 29 kap. 35 § MPF ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Länk till anmälningsblankett.

Tänk på att uppläggningen av avfall inte får påbörjas förrän sex veckor efter att en komplett anmälan lämnats till oss alternativt att ni har fått vårt beslut i ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kan det ta längre tid att få beslut i ärendet.

Samråd

Om uppläggningen av massor varken är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, men kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd (ibland mer). Det innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100 meter. Uppläggning av avfall kan omfattas av strandskydd och då krävs dispens från skyddet. Om du behöver ansöka om dispens från strandskyddet gör du det hos byggnadsnämnden.

Förskolan i nya lokaler

Hösten 2017 startade ett projekt med att iordningställa nya lokaler för förskoleverksamheten i Malå.
Augusti 2018 flyttade 5-åringarna in på Regnbågen i ombyggda lokaler och anpassad utemiljö på Nilaskolans område. Därefter startade ett större projekt med att bygga nya och renovera befintliga lokaler för kommunens 1-4 åringar.

I januari 2021 kan vi glädjande berätta att alla lokalerna är helt klara och alla förskoleavdelningarna är inflyttade i nya lokaler anpassade för förskoleverksamhet och i enlighet med vår läroplan. Ännu återstår arbetet med att iordningsställa hela utemiljön på området Tjambo.

Köket på Tjambo är helt nytt med ny utrustning för att servera frukost, lunch och mellanmål. Köket är ett mottagningskök vilket innebär att huvudkomponenten till lunchen lagas på Grytan men frukost, mellanmål, sallad, potatis, ris med mera görs på plats i det nya köket. Barnen äter inne på avdelningarna

Malå kommun är en förvaltningskommun och det syns i vår verksamhet bland annat på att våra skyltar är skrivna på umesamiska och på svenska.

Vi är mycket glada för våra nya ljusa och anpassade lokaler! I varje avdelning finns 3 rum med uppsikt mellan rummen med hjälp av fönster i väggar och dörrar. 
Vi har även tillgång till 3 studios där vi gemensamt kan anpassa och bestämma användningsområde för vår verksamhet. I den gröna studion finns idag material för skapande i olika former. I den gula studion finns i dagsläget bl.a. konstruktionsmaterial och alla våra leklådor som används ute på avdelningarna. I den blå studion kommer att användas till samisk inspiration, drama och musik.

Närheten mellan avdelningarna medför ett annat arbetssätt där vi kan ta vara på varandras kompetens och kan stötta och hjälpa varandra på ett nytt sätt vilket ökar tryggheten för både barn och vuxna.

I mars månad startar kommunens OB-verksamhet som också kommer att bedrivas på Tjamboområdet, på avdelningen Haren, läs mer om OB-verksamhet via denna länk.Ansvarig är Evelina Hedström.

Ett stort tack till personal, vårdnadshavare och barn som under denna period stått ut med allt vad det innebär att byta lokaler!

Vi vill också tacka teknisk chef Lars Grundberg och Malåbostadens fastighetsförvaltare Jarkko Heikkinen för ett gott samarbete under byggprocessen tillsammans med Peab och deras underentreprenörer.

Vi ser fram emot en framtid utan Covid-19 där vi kan visa upp och inviga våra fina lokaler för allmänheten.

Maria Larsson rektor förskolan, Evelina Hedström biträdande rektor och Erik Lindblom Skolchef

Påminnelse om avläsning av vattenmätare

Vi vill påminna alla som inte har skickat in avläsningen på vattenmätaren att göra det. Det är viktigt för att rätt debitering ska ske till alla fastighetsägare.

Malå kommun har vattenmätare i de flesta fastigheter. Det är fastighetsägaren som gör en avläsning en
gång per år och lämnar uppgifterna till kommunen. Lämnas inte avläsning varje år kan det bli missvisande förbrukning då den beräknas på senaste inlämnade avläsning och avgiften blir därmed också fel.
Ej avläst vatten mätare (varje år) kan det få till följd att man betalar för mycket för att man har en för hög beräknad förbrukning eller att beräkningen är för liten vilket innebär att man betalar för lite. Dessa fel rättas till när vi får in avläsning och man får justering på nästa faktura.
Lämna avläsningen via e-post till: ekonomi@mala.se  , via tfn: 0953-140 58 eller 140 19 eller lämna avläsningsblanketten i postlådan utanför kommunhusets entré.

Ett sätt att hålla koll på förbrukningen är att kolla med fakturan som kommer varje kvartal. Där finns en beräknad förbrukning till sista datum i kvartalet som fakturan avser. Stämmer inte det kan man höra av sig till oss.

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige:  den 15 mars, 26 april, 28 juni, 25 oktober och 29 november
Kommunstyrelsen: den 23 februari, 30 mars, 8 juni, 5 oktober och 9 november
Allmänna utskottet: den 1 februari, 8 mars, 17 maj, 13 september och 18 oktober
Utbildningsutskottet: den 2 februari, 9 mars, 18 maj, 14 september och 19 oktober
Sociala utskottet: den 3 februari, 10 mars, 19 maj, 15 september och 20 oktober

Vaccination mot Covid-19

Den 13 januari drog vaccinationen mot Covid-19 igång i Malå.

Flygande start i Tjamstan

Tjamstan har fått en flygande start på säsongen med rekordmånga besökare under jul- och nyårshelgerna. Bra väder, gott om snö och förstås det faktum att vi har en fantastisk skidanläggning inom rimligt avstånd har lockat gästerna till Tjamstan. Vi som arbetar i Tjamstan har fått väldigt positiv respons för att vi håller anläggningen öppen i dessa tider och många av besökarna uttrycker just sin tacksamhet över att det finns säkra aktiviteter man kan göra med familjen nu då mycket är stängt.
Positivt är också att nya besökare hittar till backen från vår egen kommun, närområdet och länet. Vi har faktiskt träffat många som är på sitt första besök i Tjamstan! Vi behöver fler sådana gästar och vi behöver deras positiva berättelser om sitt besök.
Gällande vårt säkerhetsarbete kopplat till Covid-19 så är vi så här långt nöjda med hur det fungerat och hur våra anpassningar tagits emot och respekterats. Stängda värmestugor samt anpassad försäljning och uthyrning kommer vi förmodligen att fortsätta med under hela säsongen. Våra långt gångna planer på restaurang i Laven måste vi nog tyvärr skrinlägga till nästa säsong.
Ni som besökt Tjamstan kanske också träffat några av de "nya" personer som arbetar vissa kvällar och dagar hos oss? Bekanta Malåansikten men nya på vår skidanläggning. Kul att det finns stort intresse av att göra timmar åt oss. Team Tjamstan!

Några nyheter i korthet vi vill lyfta fram:
Vi har förnyat avtalet mellan skolan och Tjamstan och redan före jul hade många elever sin första friluftsdag i backen. Det är viktigt att landets mest skolnära slalombacke är tillgänglig för verksamhet och elever.
Vi gör försiktiga försök med offpist i backen och kommer vid snöfall att lämna vissa delar opistade några dagar.
Ni som passerat Norrbacken har väl inte missat att det lite försiktigt ibland sker alpinträning där kvällar och helger? Det är såväl lokala åkare som aktiva från andra föreningar som tränar käppåkning i vår utsökta tränings- och tävlingsbacke. Ambitionen är att kanske redan denna säsong hålla någon mindre tävling i Tjamstan.
Preparering av skidspåren är från och med årsskiftet MENI:s ansvar, här håller vi på att arbeta fram en rutin och efter önskemål från lokala skidåkare och besökare kommer preparering inför helger att prioriteras. Malå IF och ideella krafter har också utvecklat ett skidlekområde vid Tjamstavallen och dragit spår till och runt Ljustjärn. Beundransvärda insatser som berikar möjligheterna för skidåkning.
Vi har nya hjälmar för uthyrning. Ni som inte har hjälm, kom in och hyr en av oss för en billig peng!

Välkomna till Tjamstan önskar vi som finns på plats när ni besökare kommer, och som sköter kontakten med er gäster / Adde, Johnny, Nina, Tobias, Kent, Lars-Erik, Jimmy, Börje och Stefan

Ny rektor på Nilaskolan

Hej Malå Kommun!
Jag heter Viveka Eliasson och är ny rektor på Nilaskolan där jag är ansvarig för mellanstadiet och SFI. Jag har jobbat sexton år som lärare varav de sista tio åren på mellanstadiet så just det stadiet är jag väl bekant med medan SFI är en helt ny verksamhet för mig. Mitt nya uppdrag som rektor känns både spännande och roligt och jag ser fram emot utmaningen som det innebär att vara skolledare.
Eftersom jag kommer från Arvidsjaur kommer det bli en hel del bilkörning och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från den kommunen för att göra skolan i Malå så bra som möjligt för eleverna.

Är du ny i Malå!

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se  

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi har klarat av ett minst sagt annorlunda år. Inget har egentligen varit sig likt. Corona-viruset har präglat större delen av året och påverkat allas vardag.

Nu har ett nytt år börjat som på många sätt är svårt att förutse. Hur länge varar pandemin? Kommer vi i Malå att drabbas hårdare än hittills? Hur kommer läget för Malås näringsliv att utvecklas? Kommer vår skola att påverkas? Klarar vi att skydda riskgrupperna? Ja frågorna blir många men vi vet att vi utifrån vårt sätt att vara och våra gemensamma ansträngningar kan påverka framtiden.

Vad tror jag om 2021? Vi kan förhoppningsvis snabbt genomföra vaccinationerna. Det blir ett viktigt steg i besegrandet av Covid-19. Vaccination i sig betyder inte att det är fritt fram. De restriktioner som finns ska fortsatt följas. Det är också viktigt att inse: att vaccinera sig innebär att man är rädd om sina medmänniskor.

Just nu skulle jag vilja lyfta fram tre saker som blir viktiga under det kommande året.
För det första måste vi i kommunen vara noga med hur vi hanterar våra resurser. Även om det i dagsläget ser ganska bra ut så måste vi på alla sätt bli ännu bättre på att ge en bra kommunal service med de tillgängliga resurserna. I resurser ska vi naturligtvis också räkna in vår personal som varje dag levererar välfärd och utgör grunden för kommunens arbete.
För det andra ska vi igång med en ny tjänstepersonsorganisation. Syftet är att öka både tydlighet och effektivitet. Vi ska bli bättre på att se den kommunala verksamheten samlad. Helhetssynen måste förstärkas. Malåborna ska kunna känna stolthet över sin kommuns arbete för att ge god service. Under året måste vi också arbeta med att få nya medarbetare samt att stärka vår gemensamma kompetens.
För det tredje vill jag att 2021 ska innehålla mycket av framtidstro och förhoppningar. Det blir viktigare och viktigare att vi hjälps åt. I en liten kommun som Malå blir det kanske ännu mer tydligt. Vi har förutsättningarna att samverka mellan kommun, näringsliv och ideella aktörer för att göra Malå kommun ännu bättre att bo och verka i. Min förhoppning är att vi också i dessa ”orostider” förmedlar det goda liv vi kan ha som Malåbor och hjälps åt att välkomna fler att bli Malåbor på riktigt.

Avslutningsvis ska vi se fram mot ett 2021 som förhoppningsvis så småningom bjuder på möjligheter att träffa nära och kära på riktigt. Men än så länge gäller håll i, håll ut.

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Translate the website with Google translate.