Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 oktober 2021

INFORMATION OM COVID-19

Alla är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. Det är vårt beteende och våra rutiner som påverkar smittspridningen.
Läs mer på kommunens hemsida:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavi­ruset/coronaviruset-covid-19/ 

Rekommendationer till allmänheten om stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion - gäller från den 1 november

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Läs mer om vad som gäller från och med den 1 november:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronaviruset/coronaviruset-covid-19/ 

 

Vaccination 

Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination mot covid.19:
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-vaccination-mot-covid-19-vasterbotten/ 

SMHI INFÖR NYTT VÄDERVARNINGSSYSTEM

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet , eller under vilken årstid, det inträffar. Den 26 oktober planerar SMHI att införa ett nytt vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället, i motsats till det gamla systemet som bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas, i det gamla systemet, idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrland inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer - gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHI:s vädervarningar med gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klas 1,2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas
Du kan läsa mer om vädervarningssystemet på SMHI:s hemsida: https://www.smhi.se 

FAMILJERÅDGIVNING

Familjerådgivningen erbjuder åter fysiska möten!
Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp i sina nära relationer oavsett om man lever i en parrelation eller ensam. Familjerådgivningen arbetar med relationsproblem och erbjuder samtal. Samtalen sker under sekretess och ingen dokumentation sker. Samtalen är kostnadsfria.

För information och tidsbeställning ring:
Familjerådgivare Solweig Öjebrandt
Tfn: 072-564 57 60

ENERGI– OCH KLIMATRÅDGIVNING

Den 1 juli 2021 trädde regler om IMD (individuell mätning och debitering) i kraft. Kravet gäller för flerbostadshus med energiprestanda med primärenergital som ligger över 200kwh/kvm.
Den 29/10 mellan kl 10.00-11.00 finns energi– och klimatrådgivaren på plats i kommunhuset i Malå.
Välkommen att boka ett besök!

Jamal Mouneimne
Energi– och klimatrådgivare
Tfn: 070-560 90 41
E-post: jamal.moneime@lycksele.se 
Välkommen att höra av dig!

NILASKOLAN INFORMERAR

Höstlov och lovskola

Vecka 44 har eleverna höstlov. Måndag, tisdag och onsdag samma vecka erbjuds elever i åk 8 och i åk 9, som riskerar att inte få gymnasiebehörighet till yrkesgymnasium lovskola. Erbjudande om lovskola skickas hem med eleverna och mer information kommer via SchoolSoft.

Skolstartstider

Utbildningsavdelningens ledning har tagit beslut om att tidigarelägga elevernas skoldag med 15 minuter per dag. Det innebär att alla elever från förskoleklass upp till IA från och med vårterminen 2022 börjar skolan 8:10. Lågstadiet kommer däremot sluta sin skoldag 15 minuter tidigare.

Beslutet innebär att vissa skolskjutsar kommer att korrigeras i tid. Mer information om detta kommer senare. Vi har genomfört en risk- och konsekvensanalys där vi tagit emot synpunkter från vårdnadshavare, elever och personal. Som alltid när man fattar beslut finns det för- och nackdelar.

De tre allra viktigaste orsakerna till att vi tagit detta beslut är att:

 • vi ska kunna följa lagen gällande timplanen. Det vill säga att all undervisningstid i alla ämnen ska rymmas i schemat.
 • eleverna ska få längre tid till ombyte före och efter idrottsundervisningen.
 • vi ska kunna sprida ut när eleverna går till skolmatsalen Grytan och på så sätt ge både eleverna en lugnare lunchmiljö men också en bättre arbetsmiljö för personalen på Grytan.

Utbildningskontoret informerar

Utbildningskontoret (Skolexpeditionen) når du mellan kl. 07.00-08.00 på telefon 0953-140 80 för sjukanmälan. Övrig tid når du utbildningskontoret genom att ringa Malå kommuns växel, tfn: 0953-140 00.

FOTOTÄVLING ”VECKANS MALÅBILD”

Malå kommun vill tillsammans med dig skapa ett flöde av fina Malåbilder på kommunens Instagramkonto och hälsar dig välkommen att delta i fototävlingen "Veckans Malåbild".

Regler:

• Varje deltagare skickar in max 1 bild per vecka.
• Bilden är tagen den vecka som tävlingen gäller för.
• Ange fotografens för- och efternamn.
• Bilderna får innehålla människor men inte visa ansikten.
• Bilden ska vara tagen i Malå kommun.
• Ange var bilden är tagen och vad den visar, t.ex. Sommarkväll i Solviken.

Vill du delta?

Skicka då in ditt bidrag till e-postadressen: kommunikator@mala.se 
Märk med "Veckans Malåbild" och veckonummer.

Publicering

Varje måndag går vi igenom inkomna tävlingsbidrag från föregående vecka, väljer ut en vinnare och publicerar vinnande bidrag med fotografens namn på kommunens Instagramkonto.
Välkommen att skicka in ditt bidrag!

ONÖDIGA KOSTNADER PÅ GRUND AV PUMPSTOPP — VAD FÅR MAN SPOLA NER I TOALETTEN?

Stora kostnader för onödiga pumpstopp

Under år 2021 har kostnaden för reparationer pågrund av pumpstopp kostat totalt 105 065 kr. Till detta ska också läggas kostanden för arbetstimmar som personal lägger på att åtgärda akuta problem som uppstår. Pumpstoppen beror på att det spolas ner material/föremål som inte får spolas ner i toaletten. Det kan vara allt från våtservetter till plasthandskar.

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster:
https://mala.varbi.com/se/what:job/jobID:430708/iframeEmbedded:0/where:4 
Välkommen med din ansökan!

GATOR OCH VÄGAR—VINTERSÄSONG 2021/2022

Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen i Malå kommun.
Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun.
Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter!

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

• Gator: snödjup 7 cm,
• Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
• Parkeringar: snödjup 7 cm
• Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.
För kontakt direkt med anlitade entreprenörer, se kontaktinformation längst ner i denna information om Snöröjning.

Underlätta för snöröjaren

Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Läs mer om varför du som fastighetsägare inte ska skotta ut snö på gatan:
https://www.mala.se/media/opalmkap/dubbel.pdf 

Läs mer om fastighetsägarens ansvar:
https://www.mala.se/media/rmknvgmo/fastighets%C3%A4gare.pdf 

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Anlitade entreprenörer

 • Malå samhälle
  Bennys
 • Enskilda vägar
  Svevias beredskapsansvarig
 • Storgatan och Mörttjärnvägen
  Trafikverket

Frågor och synpunkter hänvisas till Malå kommun:
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

EVENEMANGSTIPS

 • 27 oktober kl 18.30: Kulturskolans höstkonsert på Forum.
 • Måndag 1/11 kl 13.00: Bio på Malå bibliotek.
  Vi visar filmen ”Scoob”. Vi bjuder på popcorn och festis.
  För barn i alla åldrar. Barn under 6 år är välkomna tillsammans med vuxen.
 • Tisdag 2/11 kl 18.30 : Livesänd Berättarkväll på Malå bibliotek.
  Kicks Törnlund och Karin Söderlund berättar i ton och ord om starka kvinnor i Lycksele.
  Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Onsdag 3/11 kl 10.30-14.00: Halloweenpyssel på Malå bibliotek tillsammans med bibliotekshäxan. För barn i alla åldrar.
  Barn under 6 år är välkomna tillsammans med vuxen.
 • Måndag 8/11 kl: 17.00-18.00 Kommunledningen på Malå bibliotek.
  Du kan även vara med via länk: https://www.facebook.com/malabibliotek/live_videos/
 • Tisdag 9/11 kl 18.30: Livesänd Berättarkväll på Malå bibliotek.
  Urban Berglund och Christina Öster medverkar med berättelser från Ammarnäs och en spännande spökhistoria av Selma Lagerlöf.
  Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Onsdag 10/11 kl 13.30: Skaparbibblan: Origami.
  Vi viker origami av fina papper. Vi inspirerar varandra och tar hjälp från böcker och origamifilmer från YouTube.
 • Onsdag 17/11 kl 13.30: Skaparbibblan: Smycken av kretskort.
  Vi får hjälp av Ida Lindholm från Guideline Geo AB som visar oss hur man gör fina smycken av bland annat kretskort.
 • Lördag 20/11 Landsbygdsdagen. Se kommande annonsering.
 • Onsdag 24/11 13.30: Skaparbibblan: Konstverk-Remake.
  Gammalt blir nytt! Piffa till ett redan befintligt konstverk. Ta med en tavla som du vill göra om eller utgå från någon av de vi har på plats. Gör om en gammal tavla med hjälp av tidningar, färg, bokmärken, garn osv. Bara fantasin sätter stopp!
 • Lördag 27/11 kl 10.00-15.00: Julmarknad på Park Malåborg.
  Vill du vara med? Anmäl dig senast den 17 november till tfn: 070-662 12 01.
 • Lördag 27/11 kl 18.00 JP Nyströms på Malå kyrka.
  Biljettpris 150 kr för vuxna. Barn under 16 år fri entré.
  Förköp på Skor och Sport i Malå.
  Arrangör: Malåbygdens kulturförening
  Medarrangör: Svenska kyrkan

Läs mer om evenemang i Malå kommun: https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events 

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER — VAD FÅR MAN LÄMNA?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. FTI (Förpacknings -och tidningsinsamlingen) är ansvariga.

Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter, du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.

Läs mer om öppettider för ÅVC:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentral-avc/ 

Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken! Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via deras hemsida: https://ftiab.se/172.html 

Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och tack för att du inte skräpar ner vid återvinningsstationerna!

VÄLKOMMEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN—ÅVC

Ordinarie öppettider för dig som privatperson:

Måndag och torsdag kl 12.00-18.00
Fredag kl 07.00-12.00

Ordinarie öppettider för dig som företagare:

Tisdagar 07.30-15.30.
Ordinarie öppettider gäller helgfria dagar.

Återvinningscentralen hittar du på Industrivägen 5, Östra industriområdet.

Följande får du lämna på Återvinningscentralen på avsedd plats:

 • Farligt avfall (tydligt uppmärkt) exempelvis batterier, kemikalier, målarfärg, lim o lack, el avfall som lysrör och glödlampor.
 • Vitvaror, kyl/frys
 • El-retur som spisar, tvättmaskiner, tv- och datautrustning.
 • Deponirest som byggisolering, gips, planglas, linoleummattor, porslin, keramik, tegel med mera.
 • Brännbart avfall till exempel: kläder, skor, möbler, madrasser, textilier, redskap och leksaker av plast.
 • Rent träavfall fritt från färg och ovidkommande avfall som stål/metall, plast, betong med mera.
 • Metallskrot till exempel möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck.

Fönsterkarmar med glasrutor som personalen får separera debiteras enligt taxa. Små mängder deponirest, brännbart avfall och rent träavfall får utan avgift lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen i Malå då det ingår i hushållens grundavgift. Med små mängder menas maximalt 2 m3. Större mängd debiteras enligt taxa. Osorterade säckar och lådor får inte lämnas.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

”I Norrland hava vi ett Indien inom våra gränser – bara vi rätt förstå att utnyttja det” sa rikskanslern Axel Oxentstierna på 1600-talet. Norrlands rikedomar av skog, vattenkraft och malm har spelat en avgörande för att bygga upp det moderna Sveriges rikedom. Men attityden har ofta haft spår av Oxenstiernas kolonialism, rikedomarna har ofta hamnat hos andra längre söderut.

Ny industrialiseringen i norr har sin bas i tillgången på billig el från vind- och vattenkraft. När den används för att för att ersätta fossila bränslen i stål och gruvindustrin blir klimatnyttan stor. Med batteritillverkningen för bilar tas viktiga steg i klimatomvandlingen. Andra investeringar är mer tveksamma.
Man kan fråga sig om det behövs en särskilt sänkt energiskatt för de globala Tech jättarna som bygger enorma serverhallar. Är det verkligen denna typ av investeringar som behöver samhällets stöd?

Vi behöver fundera på hur våra naturresurser kan generera byggandet av långsiktigt hållbara samhällen i hela vårt land. De nu pågående industriinvesteringarna i Norrland är enligt min mening väldigt positiva. Men mitt i euforin måste vi ändå agera för att hela Norrland ska utvecklas. Den oro som kan finnas i mindre inlandskommuner kan inte negligeras. Vilka insatser kan göras? Hur kan näringslivet i hela Norrland blomstra? Kan befolkningsutvecklingen vända även i små norrländska inlandskommuner?

När jobben kommer måste mindre kommuner kunna och våga satsa för att kunna växa. På nationell nivå måste man ta ett betydligt större ansvar för att helt nödvändiga investeringar i infrastruktur kan ske i de små landsbygdskommunerna. Investeringarna i norr ger enorma möjligheter att utveckla hela landsändan. Men det kommer att kräva planering och investeringar för att också leda till socialt hållbara samhällen. Många kommuner som är rika på naturresurser är i sig fattiga och har hög kommunalskatt. Om de skulle få en stadig ström av intäkter från de värden som skapas av mineraler, vind- och vattenkraft så skulle de ha råd att bygga ut samhällsservice och få fler invånare och färre långpendlare. Det räcker inte med att ha lönsamma företag, vi måste bygga livskraftiga samhällen. Framtiden för norra Sverige ser ljus ut, men det kräver att vi bygger hållbara goda samhällen, inte bara jublar åt nya industriinvesteringar. Samhällen där människor kan leva goda liv med fungerande offentlig service, kultur i olika former, trygghet, utvecklingsmöjligheter och inte minst vara stolta över sin bygd.

/Lennart Gustavsson (v)
Kommunstyrelsens ordförande, Malå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021

Translate the website with Google translate.