Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 september 2021

INFORMATION OM COVID-19

Alla är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. Det är vårt beteende och våra rutiner som påverkar smittspridningen.

Läs mer på kommunens hemsida:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavi­ruset/coronaviruset-covid-19/ 

OBS! Den 29 september sker stora förändringar i gällande restriktioner då många restriktioner plockas bort. Läs mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/manga-restriktioner-tas-bort-den-29-september/ 

NILASKOLAN INFORMERAR

Entreprenörskap i skolan

Tillsammans med Ung Företagsamhet i Västerbotten jobbar Malå, Sorsele och Vindeln med att skapa en röd tråd av entreprenörskap genom hela grundskolan. Nyligen anordnade UF Västerbotten en digital heldag för all skolpersonal med livesändning, digital lärarutbildning och workshop. Även Skolverket, Svenskt Näringsliv och landshövdingen Helene Hellmark Knutsson deltog.

Fiskevård på skoltid

Under september månad har Nilaskolans samtliga mellanstadieelever fått delta i fiskevård på skoltid genom Sportfiskarnas nya läro-och upplevelsekoncept ”Skolbäcken”. 
Utgångspunkten har varit fisken och vattnet – vilka fiskar hittar vi i vattendraget, vad äter fisken? Hur ser vattendraget ut? Vilka förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Och vad gör vi praktiskt här idag för att göra det bättre för fisken?
Nilaskolan vill rikta ett stort tack till Malåbygdens fiskevårdsområdesförening som hjälpte till att finansiera bussresor till och från Kronoborgskojan/Skäppträskån.

RADONMÄTNINGAR I BOSTÄDER

Radon är en radioaktiv gas som följer med luften in i luftrör och lungor när man andas. Bor man under en lång tid i ett hus med höga radongashalter riskerar man att drabbas av lungcancer. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. I Sverige orsakar radon i inomhusluft cirka 400 dödsfall i lungcancer varje år.

Radon inomhus kan komma från marken under huset, från byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet. Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.

Radonmätning utförs under eldningssäsongen som normalt är 15 oktober till 15 april. Vanligen används spårfilm som mätmetod, vilket görs genom att radonmätare (små dosor) placeras ut i huset. Mättiden ska vara minst två månader. Det finns en metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. I denna framgår bland annat hur och var mätdosorna ska placeras. Metodbeskrivningen finns på SSM.s hemsida: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Radon/Matningar/ 

I Sverige finns 3 godkända mätlaboratorier som kan kontaktas för radonmätning. Kostnaden är omkring 1000:-/ enskilt hus. De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:
Eurofins Radon Testing Sweden AB, Radonova Laboratories AB, Radonanalys GJAB

Läs mer om radon:
https://www.radonguiden.se 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se   
https://www.socialstyrelsen.se  

Har du frågor eller synpunkter kontakta Miljö- och byggavdelningen i Malå , tfn : 0953-140 00 (växel)

MALÅ BARNMÄSSA DEN 8-9 OKTORBER

Vi hälsar dig välkommen till Malå Barnmässa på Park Malåborg den 8-9/10. En mötesplats för barn, vårdnadshavare, mor– och farföräldrar, allmänhet från Malå och besökare från regionen.
Här finns något för alla!
En levande plats är ett samhälle med goda förutsättningar för ALLA barn att växa upp i, med bra förskola och skola, goda jobbmöjligheter, en hållbar livsmiljö. I Malå vill människor bo och leva och verka.

Med Malå Barnmässa vill vi visa upp Malå som en levande, attraktiv och hållbar plats, här är barn viktiga – vår framtid! Malå är till och med en av de BÄSTA platserna för barn och barnfamiljer.

En stark trend är att Gröna vågen fortsätter och verkar ha ökat i styrka genom pandemin. Storstäderna tappar befolkning till andra tätorter, men även till landsbygden. Malå och övriga orter i inlandet står inför stora utmaningar men också många möjligheter. Stora industrietableringar sker vid kusten samtidigt som andra investeringar i befintligt näringsliv sker parallellt. Till detta kommer pensionsavgångar. Konkurrensen om kompetensen är mycket stor och vi behöver därför värna om varenda invånare, från barn till senior.

Vi kan erbjuda en unik livsmiljö med årstider, bra förskola och skola, ett differentierat näringsliv och offentliga arbetsgivare, bostäder i centralort och byar, kultur och fritidsutbud, och allt är nära. Vi har goda förutsättningar att även attrahera nya människor och verksamheter till Malå.

Mot denna bakgrund anordnar vi – Malå kommun i samarbete med de kyrkliga samfunden, näringslivet och föreningslivet Malå Barnmässa, med utställande företag och organisationer, seminarier, kulturinslag, ’sagostig’, LEGO utställning’, utställningar, modevisning och mycket mera. Mässan avslutas med att artisten Tusse intar scenen på Park Malåborg.

Läs mer och ta del av programmet: https://www.mala.se/malåbarnmässa2021 

Vi följer händelseutvecklingen kring Covid-19.

MALÅ SOCIALTJÄNST SÖKER FAMILJEHEM

Har du plats i ditt hjärta och hem för ett barn eller ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Det kan handla om både kortare och längre placeringar utifrån barnets behov. Till alla familjehem utgår en ekonomisk ersättning.
Mer information om att bli familjehem finns på Malå kommuns hemsida eller kontakta familjehemssekreterare Agnes Ljung 0953-14038 agnes.ljung@mala.se

ORO FÖR BARN OCH UNGDOM

Om du har misstanke att barn eller ungdom far illa så bör du göra en barn far illa anmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta att ett barn far illa det räcker med att du misstänker det.

Om du är osäker på om du bör göra en anmälan kan du först kontakta socialtjänsten och rådfråga. Som privatperson kan du välja att vara anonym men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du ringer. Det går bra att kontakta någon på socialtjänsten per telefon alternativt posta en anmälan. Du når oss via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.

På Malå kommuns hemsida finns en blankett som kan användas som mall till anmälan, följ länken:
https://www.mala.se/media/luxgioie/anm%C3%A4lan-barn-far-illa.pdf 

FOTOTÄVLING ”VECKANS MALÅBILD”

Malå kommun vill tillsammans med dig skapa ett flöde av fina Malåbilder på kommunens Instagramkonto och hälsar dig välkommen att delta i fototävlingen "Veckans Malåbild".

Regler:

 • Varje deltagare skickar in max 1 bild per vecka.
 • Bilden är tagen den vecka som tävlingen gäller för.
 • Ange fotografens för- och efternamn.
 • Bilderna får innehålla människor men inte visa ansikten.
 • Bilden ska vara tagen i Malå kommun.
 • Ange var bilden är tagen och vad den visar, t.ex. Sommarkväll i Solviken.

Vill du delta?

Skicka då in ditt bidrag till e-postadressen: kommunikator@mala.se  
Märk med "Veckans Malåbild" och veckonummer.

Publicering

Varje måndag går vi igenom inkomna tävlingsbidrag från föregående vecka, väljer ut en vinnare och publicerar vinnande bidrag med fotografens namn på kommunens Instagramkonto.
Välkommen att skicka in ditt bidrag!

ENERGI– OCH KLIMATRÅDGIVNING

Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Stödet ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus, det är ca 940 miljoner kronor för 2021.
Är ni intresserade ta kontakt med Energirådgivare eller gå in på Boverket hemsidan för att läsa mer.

Kontakt:
Jamal Mouneimne
Energi– och klimatrådgivare
Tfn: 070-560 90 41
E-post: jamal.moneime@lycksele.se​ 

Välkommen att höra av dig!

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Just nu söker vi en Kommunsekreterare på 100%. Sista ansökningsdag är den 11 oktober.

Läs mer om tjänsten:
https://mala.varbi.com/se/what:job/jobID:430708/iframeEmbedded:0/where:4 

Välkommen med din ansökan!

SAMORDNAT STÖD

Region Västerbotten och länets kommuner samarbetar för att ge barn 0-16 år och deras familjer ett tidigt och samordnat stöd.
I Malå finns det två olika mötesforum:

 • BISS: Barn i behov av samordnat stöd, används för barn i åldrarna 0-5 år (förskola)
 • HLT: Hälsa, lärande, trygghet, används för barn i åldrarna 6-16 år (skola).

BISS är en enklare mötesvariant av HLT men de utgår båda från samma principer, att med föräldrars (i denna text likställs vårdnadshavare med förälder) samtycke samla tvärprofessionella arbetsgrupper från förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst(IFO), BVC och sjukstuga. Den tystnadsplikt vi har inom respektive verksamhet gäller också för mötena, endast samtycke från föräldrarna kan häva tystnadsplikten. Om bara en verksamhet har samtycke från föräldrarna får de övriga bara lyssna på mötet och komma med resonemang och förslag om lämpligt stöd. Syftet med mötena är att snabbt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till barnet och familjen för att förebygga behovet av mer omfattande insatser senare.
Några exempel på anledningar till att ett samordnat stöd behövs är oro för barnets fysiska och psykiska hälsa, problem i förskola/skolgång och social situation, hur du som förälder mår och om det finns behov av stöd och hjälp eller anpassningar.
Efter mötet får föräldrarna information och förslag om lämpligt stöd. Finns behov av en SIP, samordnad individuell plan, erbjuds familjen att delta i en sådan tillsammans med lämpliga yrkeskategorier utifrån förslag på stöd. Exempel på samordnade individuella insatser som erbjuds, riktade mot familj och eller barn, är: psykologisk behandling, stödjande samtal, anpassade insatser till barnet i hem och skola, föräldrastöd, familjesamtal, kartläggning, rådgivning, mm. Andra yrkesgrupper och instanser utanför BISS- och HLT-teamet kan kopplas in för att barn och familj ska få rätt stöd, tex logoped, arbetsterapeut eller psykolog för respektive skolverksamhet.

Har du frågor om BISS eller HLT, eller önskemål om att lyfta ditt barn/er familj på ett möte? Prata med dina kontakter inom förskola, skola, socialtjänst, BVC och/eller sjukstuga för att få information och eventuellt ge samtycke och samråda om vad det är för oro som ska lyftas i mötet.

 • Förskolan: Förskollärare/Barnskötare/Rektor/Specialpedagog
 • Skolan: Pedagog/Mentor/Rektor/Skolsköterska/Skolkurator/Specialpedagog
 • Socialtjänsten: Förste socialsekreterare/Socialsekreterare/Öppenvårdsteam
 • Sjukstuga: BVC/Psykolog/Kurator/annan vårdkontakt

Ytterligare information om HLT får du på:
www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/psykisk-halsa/hlt-halsa-larande-och-trygghet 
Där finns även information översatt till flera språk.

KRISBEREDSKAPSVECKA DEN 27/9-3/10

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och har gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Årets tema för Krisberedskapsveckan är demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

 • att fler personer reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
 • att fler personer skaffar sig egenberedskap
 • att den lokala riskkommunikationen utvecklas

Du är en del av Sveriges beredskap! En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa andra.

Läs mer på Malå kommuns hemsida:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/sakerhet-och-raddning/krisberedskapsveckan-2021/ 

RESAN MOT ”KUNDTJÄNST” MALÅ KOMMUN

I ett led i tjänstemannaomorganisationen där målet varit att anpassa hela kommunens tjänstemannaorganisation till den nya politiska organisationen och få en tydlig och effektiv organisation för att klara framtida behov utifrån invånare och omvärld, pågår nu ett arbete med att centralisera administration och andra servicerelaterade arbetsuppgifter utifrån kundnyttan i en ”Kundtjänst”, där fokus kommer att ligga på tillgänglighet, effektivitet och bemötande. Vi strävar efter att skapa en väg in för invånarna. För närvarande är Kundtjänst ett arbetsnamn där det även finns namnförslag som t.ex. Kontaktcenter, Invånarservice och Kundcenter. ”Kundtjänst” kommer att serva båda interna och externa kunder i Malå kommun. Mer information kommer under hösten.

EVENEMANGSTIPS

 • Onsdag 29/9 18.00-19.00 Livesänt författarsamtal på Malå bibliotek från Väven i Umeå med Khaled Alesmael. 15 platser. Vi fikar efteråt. Du kan även följa samtalet hemma via denna länk:
  https://regionvasterbotten.se/kurs-och-konferens
 • Fredag 1/10  18.00-20.00  60-talsgala på Park Malåborg. Underhållning med bland annat Trio me’ Bumba. Förbokning 070-6621201. Entré 150 kr.
 • Onsdag 6/10 18.30-20.00  Bokcirkel. Digitalt/Mörttjärns byastuga. Vill du vara med? Anmäl dig till Katrin Jonsson katrin.jonsson@mala.se
 • Fredag - Lördag 8-9/10 9.00-15.00  Barnmässa på Park Malåborg. Se kommande annonsering.
 • Måndag 11/10  17.00-18.00 Kommunledningen på Malå bibliotek. OBS Digitalt. Följ sändningen här: https://www.facebook.com/malabibliotek/live/
 • Fredag 15/10 kl 18.00-20.00 Författarafton: Karin Smirnoff i Rentjärn byalokal. Fikaförsäljning. Föranmälan till Malå Bibliotek 0953-141 20och hos Marjet Gustavsson 070-605 75 49
 • Lördag 20/11 10.00  Landsbygdsdagen. Se kommande annonsering.
 • Lördag 27/11 Julmarknad på Park Malåborg. Vill du vara med? Anmäl dig till Anita Östlund 070-6621201 senast 19 november.

Läs mer om evenemang i Malå, följ länken:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events/?ref=page_internal 

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 
I
ntegrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

OLOVLIGEN UPPSTÄLLDA FORDON PÅ KOMMUNAL MARK

Just nu pågår en översyn i Malå kommun angående olovligen uppställda fordon på kommunal mark. Fordonen kan komma att omhändertagas av kommunen om ägaren efter uppmaning inte avyttrar sitt fordon.

Läs mer om Lagen om flyttning av fordon:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1982129-om-flyttning-av-fordon-i-vissa-fall_sfs-1982-129 

VAD FÅR MAN SPOLA NER I TOALETTEN?

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!

Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.
Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.
Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blanketten:
https://www.mala.se/media/y4xa5x01/%C3%A4garbytesblankett-ny.pdf 

NEDSKRÄPNING OCH SKADEGÖRELSE

Under en längre tid har vi i Malå haft en ”trend” där vi ser att nedskräpning och skadegörelse ökar. Torget är en sådan plats som ofta skräpas ner. Nu måste vi invånare i Malå kommun , oavsett ålder, tänka på Malås bästa. Vi måste hjälpas åt att få stopp på denna negativa trend. Givetvis vill vi ha ett levande samhälle där Torget och andra allmänna platser är till för umgänge och aktivitet, men respekten för vårt fina samhälle och för alla som bor här måste finnas med i bilden. Vi måste vara rädda om varandra och det vi har. I slutändan hamnar kostnaderna på skattebetalarnas nota eftersom det är någon som ska städa upp efter den som skräpat ner och laga det som rivits sönder.

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER — VAD FÅR MAN LÄMNA?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. FTI (Förpacknings -och tidningsinsamlingen) är ansvariga.

Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.
Läs mer om öppettider för ÅVC:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentral-avc/ 

Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken! Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via deras hemsida: https://ftiab.se/172.html 

Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och tack för att du inte skräpar ner vid återvinningsstationerna!

VÄLKOMMEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN—ÅVC

Ordinarie öppettider för dig som privatperson:
Måndag och torsdag kl 12.00-18.00
Fredag kl 07.00-12.00
Ordinarie öppettider för dig som företagare:
Tisdagar  07.30-15.30.
Ordinarie öppettider gäller helgfria dagar.

Återvinningscentralen hittar du på Industrivägen 5, Östra industriområdet.

Följande får du lämna på Återvinningscentralen på avsedd plats:

 • Farligt avfall (tydligt uppmärkt) exempelvis batterier, kemikalier, målarfärg, lim o lack, el avfall som lysrör och glödlampor.
 • Vitvaror, kyl/frys
 • El-retur som spisar, tvättmaskiner, tv- och datautrustning.
 • Deponirest som byggisolering, gips, planglas, linoleummattor, porslin, keramik, tegel med mera.
 • Brännbart avfall till exempel: kläder, skor, möbler, madrasser, textilier, redskap och leksaker av plast.
 • Rent träavfall fritt från färg och ovidkommande avfall som stål/metall, plast, betong med mera.
 • Metallskrot till exempel möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck.

Fönsterkarmar med glasrutor som personalen får separera debiteras enligt taxa. Små mängder deponirest, brännbart avfall och rent träavfall får utan avgift lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen i Malå då det ingår i hushållens grundavgift. Med små mängder menas maximalt 2 m3. Större mängd debiteras enligt taxa. Osorterade säckar och lådor får inte lämnas.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Varför ska det vara så svårt att ordna pass eller id-kort?
Bor man i landsbygd har man lärt sig att lösa en del utmaningar på egen hand men ibland sätter regelverk upp nästan oöverstigliga hinder.
Om man ska skaffa sig ett nytt id-kort måste man ta sig till Polisen eller till Skatteverket. I vår kommun finns ingen möjlighet att ordna detta utan vi får åka till närmaste möjligaste. Först gäller det att boka en tid, ta sig dit för att ca en vecka senare åka och hämta sitt id-kort. För vår del kan det handla det om 100 km enkel väg. Många har egentligen inga problem med det men det finns människor i olika skeden i livet som av en eller annan anledning får problem.
Ska man åka kollektivt får man avsätta två dagar. För en del går det kanske bra men att ta ut två dagars semester är kanske inte helt lätt. Eftersom id-handlingar i allt större grad är nödvändiga i dagens samhälle så är det nödvändigt att alla oavsett livssituation har en reell möjlighet att på ett enkelt sätt skaffa sig id-handlingar.
Nuvarande regelverk borde ses över utifrån såväl ur rättvise- som regionalpolitiska perspektiv. Det måste gå att hitta lösningar som gör det möjligt för alla att på ett enklare sätt skaffa exempelvis id-kort.

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 27 september 2021

Translate the website with Google translate.