Samverkansavtal och medborgarlöfte

Samverkansavtal mellan polisen och Malå kommun.

Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet för medborgarna och därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som medborgerliga initiativ ska samverka sida vid sida. Malå ska vara en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker. För att utveckla samarbetet mellan polisen och kommunen har ett nytt samverkansavtal skrivits som gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2022. Samverkansavtalet ersätter den aktivitetsplan, tidsplan och plan för uppföljning och kommunikation som ingicks mellan polis och Malå kommun 2017. Den utgör en fortsättning på "Medborgarlöften 2017-2018".

Samverkans avtalet bygger på att polisen och olika aktörer med nyckelroller i samhället (REK-gruppen) enats kring en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt. Representanterna i REK-gruppen (REK står för rekognosering) är socialtjänsten, ANDT-samordnare, fritidsgården, kommunledningen och polisen. Andra aktörer som bjuds in och deltar är det lokala näringslivet, hälso- och sjukvården, kyrkan, föreningslivet, hälsorådet, pensionärs- och handikapprådet, miljö- och byggavdelningen/räddningstjänsten.

Följ den här länken för att komma till samverkansavtalet/medborgarlöftet

Senast uppdaterad den 14 februari 2020

Translate the website with Google translate.