Aktuellt

INBJUDAN TILL SAMRÅD AV DETALJPLAN FÖR BJÖRKEN 1, MALÅ KOMMUN

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Björken 1, m.fl. I Malå samhälle. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av butiken.

Detaljplanen för fastigheten Björken 1, del av Malå 7:22 samt del av Skolan 1 påbörjades under 2017, men pausades efter samrådet. Fastigheten Björken 1 har bytt ägare sedan dess och nu önskar den nya ägaren att återuppta detaljplanearbetet. Då det gått några år sedan planen var ute på samråd startas processen om med ett nytt samråd. I de nya samrådshandlingarna har de inkomna synpunkterna från samrådet 2017 inarbetats i planförslaget.


Planförslaget finns tillgängligt på här samt i kommunhusets reception.


Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2022-11-28 framföra dessa skriftligen till Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning, Box 2, 939 21 Malå, eller via e-post till mob@mala.se
Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Har ni frågor, eller vill ha handlingarna i pappersformat, kontakta
Elin Nilsson, 0953-14171, eller Erik Lundberg, 0953-14050.

Senast uppdaterad den 4 november 2022

Translate the website with Google translate.