Aktuellt

Informationsknapp med finger blå.

MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV DELTALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SÅGEN 2, MALÅ KOMMUN

Miljö- och byggnämnden antog detaljplan för del av fastigheten Sågen 2, Malå Kommun, 2022-06-21, § 60.

Setra Trävaror AB har beslutat att utveckla verksamheten vid sågverket i Malå och planerar att utöka produktionsvolymerna och bredda verksamheten. Som en del i satsningen kommer bolaget att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för pågående och utökad verksamhet.

Verksamheten ska utökas till att även omfatta den tidigare fastigheten Malå 2:27 som numer efter förrättning är införlivad i Sågen 2.

Syftet med detaljplanen är dels att ändra befintlig detaljplan genom att naturrutan i nordvästra delen tas bort och att industriell verksamhet möjliggörs där och dels att detaljplanelägga fastigheten som tidigare hade beteckningen Malå 2:27 för att möjliggöra industriell verksamhet även inom detta område.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2022-05-16 – 2022-06-07. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget.

Antagandehandlingarna finns här:

Har ni frågor kontakta

Elin Nilsson, tfn: 0953-141 71
Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50

Senast uppdaterad den 22 juni 2022

Translate the website with Google translate.