Aktuellt

Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

SAMMANFATTNING FRÅN MEDBORGARDIALOG OM FRAMTIDENS ÄLDEREOMSORG

Vid medborgardialog om framtidens äldreomsorg på Hotell Tjamstan den 4 november framkom en rad förbättringsområden kopplat till äldreomsorgen i Malå.

De mest återkommande synpunkterna var kopplade till:

 • Kontakt, bemötande och återkoppling till anhöriga brister i vissa lägen.
 • För få aktiviteter för de äldre inom omsorgen.
 • Bristande kunskap i det svenska språket förekommer bland personalen.
 • Bättre mat, förståelse för matkultur hos personalen.
 • Brister i omvårdnad, ej personcentrerad omvårdnad.

Åtgärder på kort sikt

 • Utbildningen ”Yrkessvenska” kommer att återupptas i februari 2022. Utbildningen riktar sig till medarbetare med annat modersmål och kultur än den svenska och består av ett antal block. Dessa är bland annat kopplade till omvårdnad, språk, hygien, nutrition, kultur och matkultur.
 • Teamsträffar är införda på alla särskilda boenden och syftar till att förbättra kommunikationen kring de boendes behov både internt och gentemot anhöriga. På dessa möten går man igenom  genomförandeplanen och kvalitetsarbetet kopplat till Senior Alert samt hur anhörigkontakt ska skötas.
 • Samarbetet med kyrkor och studieförbund har återupptagits efter pandemin och aktiviteter planeras löpande in i verksamheterna.
 • Kommunikation kring maten sker dagligen tillsammans med tillagningsköket. Vi har kostråd fyra gånger per år där synpunkter och förbättringsområden kring kosten lyfts. Synpunkterna från medborgardialogen kring maten kommer att lyftas där.
 • En hygienutbildning genomförs för all personal inom äldreomsorgen. Utbildningen genomförs under ledning av hygienläkare. Genomförs under januari 2022.

Åtgärder på lång sikt

 • Sociala avdelningen arbetar för att kunna anställa en rehabassistent/aktivitetsansvarig som utför ordinerad rehabilitering samt planerar och genomför aktiviteter med de äldre på de olika boendena.
 • Planer finns att se över kommunens äldreboenden. Om möjligt kommer ett äldreboende byggas där alla kommunens boendeplatser inryms. Detta för att på ett bättre sätt kunna nyttja den kompetens som finns och minska avståndet mellan de boende och den personal som finns där för att hjälpa dem. Möjlighet att bygga ett eget tillagningskök i det nya boendet beaktas också i planeringen. Detta skulle öka möjligheterna att påverka den mat som serveras.

Ny medborgardialog planeras under våren 2022.

Frågor
Kontakta John Olsson omsorgschef, tfn: 0953-14034, e-post: john.ohlsson@mala.se 

Total sammanställning av all inkomna synpunkter och idéer

Senast uppdaterad den 16 december 2021

Translate the website with Google translate.