Aktuellt

Personal som håller äldre människas hand

Fotograf: Ingrid Sjögren

SAMMANFATTNING FRÅN MEDBORGARDIALOG OM FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG DEN 11/4

Vid medborgardialog om framtidens äldreomsorg den 11/4 framkom en rad förbättringsområden kopplat till äldreomsorgen i Malå.

De mest återkommande synpunkterna på utvecklingsområden var kopplade till:

  • Utveckla samsyn mellan boende, anhöriga och personal
  • Öka antalet stimulerande aktiviteter inom äldreomsorgen
  • Ökat inflytande i den egna omsorgen
  • Utveckla matsedeln, fler val. Förståelse för matkultur hos medarbetare
  • Utveckla den personcentrerade omvårdnaden
  • Löpande kompetensutveckling
  • Ökade kunskaper i svenska språket

Pågående förändringsarbete

Förändringar i bemanning, nya personer på olika poster.

Löpande utbildningsinsatser för personal har framtagits under hösten, dessa rör bland annat , hygien, nutrition, kultur, läkemedel, språk och matkultur.

Team-träffar är införda på alla särskilda boenden och syftar till att förbättra kommunikationen kring de boendes behov både internt och gentemot anhöriga. På dessa gås genomförandeplanen igenom, kvalitetsarbetet kopplat till Senior Alert samt hur anhörigkontakt ska skötas.

Samarbetet med kyrkor och studieförbund har återupptagits efter pandemin och aktiviteter planeras löpande in i verksamheterna.

Kommunikation kring maten sker dagligen tillsammans med tillagningsköket. Vi har "kostråd" fyra gånger per år där synpunkter och förbättringsområden kring kosten lyfts. Synpunkterna från medborgardialogen kring maten kommer att lyftas där.

Framtida förbättringsarbete

Möjligheterna till att anställa rehabiliteringsassistent och aktivitetsansvarig pågår. Detta för att öka möjligheterna till aktivering.

Planer på att se över kommunens äldreboenden finns. Om möjligt kommer ett äldreboende byggas där alla kommunens boendeplatser inryms. Detta för att på ett bättre sätt kunna nyttja den kompetens som finns och minska avståndet mellan de boende och den personal som finns där för att hjälpa dem. Möjlighet att bygga ett eget tillagningskök i det nya boendet beaktas också i planeringen. Detta skulle öka möjligheterna att påverka den mat som serveras.

Frågor
Kontakta John Olsson, omsorgschef, tfn: 0953-140 34, e-post: john.olsson@mala.se

 

Senast uppdaterad den 9 maj 2022

Translate the website with Google translate.