Aktuellt

SAMRÅD OM VATTENFÖRVALTNING INOM BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt och hos Malå kommun kan du ta del av handlingarna via dator på Malå bibliotek.

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad

Följande handlingar ingår i samrådet för Bottenvikens vattendistrikt.

• Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 (inklusive bilagor).
• Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 (inklusive bilaga).
• Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 2021-2027.
• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027.

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Senast uppdaterad den 2 november 2020

Translate the website with Google translate.