Frågor eller klagomål

På sociala avdelningen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Frågor eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med personalen på avdelningen.

Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta chef som tar emot din synpunkt eller klagomål. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

  1. Kontakta ansvarig chef 
  2. Kontakta socialchef
  3. Kontakta kommunstyrelsens ordförande
  4. IVO klagomålsärenden 

Överklaga beslut

Du har rätt att överklaga socialtjänstens beslut. Om du vill överklaga det, ska du skriva till Förvaltningsrätten i Umeå och klaga över beslutet. Brevet ska du skicka till Malå kommun som först kan göra en omprövning av beslutet. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Brevet måste ha kommit in till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan inte ditt överklagande tas upp i förvaltningsrätten.

I brevet ska du

  • ange vilket beslut som du överklagar
  • ange datum för socialtjänstens beslut
  • tala om vad beslutet handlar om
  • förklara varför du tycker beslutet ska ändras och vilken ändring du vill h
  • skicka med sådant som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt, exempelvis ett intyg
  • avsluta med din namnteckning, namn, personnummer, adress och telefonnummer

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, skriv eller ring till kommunen.
Du når oss via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 30 december 2021

Translate the website with Google translate.