Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har stora problem med att gå kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.
Följ länken till ansökningsblankett för parkeringstillstånd

Var gäller parkeringstillståndet?

 • På parkeringsplatser på gator, vägar och offentliga parkeringsplatser, som förvaltas/sköts av kommunen.
 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under 24 timmar, om inget annat angivits.
 • På del av gata, väg etc. som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen.

Var gäller det inte?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark – om inte ägaren medgivit det.
 • Där det är förbjudet att stanna.
 • Inom 10 meter från gathörn, korsande cykelbana eller gångbana.I zoner för viss verksamhet, t ex lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På hållplats för buss eller spårvagn.
 • På plats anvisad för viss trafikantgrupp, t ex boende.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon, t ex buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten enbart på särskilt anordnad p-plats).

  När måste du betala?
 • Oftast är parkeringsplatser för rörelsehindrade avgiftsbefriade. Du får stå i tre timmar på samma parkeringsplats, sedan måste du flytta bilen.
 • Om du parkerar på en parkeringsplats som inte är avsedd för rörelsehindrade måste du betala parkeringsavgift.

Vad gäller när man parkerar?
Tillståndet är personligt, så om man söker som fordonsförare får tillståndet endast användas när den sökande kör själv, inte om den sökande åker som passagerare. Söker man som passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med samt är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet.

Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är klart synlig för kontroll utifrån. Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till miljö-och byggavdelningen, Malå kommun. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till kommunen, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person med funktionshinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 9. En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärd. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Även i andra fall kan specialistutlåtande krävas. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

I punkterna nedan avser rörelsehinder alltid gångförmågan.

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder.
 • Enbart svårigheter att bära.
 • Enbart mag-och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur en bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan om parkeringstillstånd, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där den sökande är folkbokförd. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. I Malå är det miljö-och byggnämnden som fattar beslut.

Ansök om parkeringstillstånd här

Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare, som även har möjlighet att samråda med förtroendeläkare. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Information till intygsutfärdande läkare

Läkarintyg ska utfärdas på formulär som medföljer ansökningsblanketten.  Formuläret kan kompletteras med ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.Vid utfärdande av läkarintyg ska läkaren beakta vad som anges i körkortslagen (1 998:488), 10 kap § 5: ”Om en läkare vid undersökning finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort skall läkaren anmäla detta till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skall läkaren underrätta körkortsinnehavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens anvisning att föra körkortspliktigt fordon.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.