Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Aktuell information

2019-08-16
Nyheter och information inför det nya läsåret

Skolstart
Skolan börjar tisdag 20 augusti. Då hälsas även alla femtontimmarsbarn välkomna tillbaka till förskolan.

Ledningsgrupp
Vi tackar Marie Blomberg för hennes år som skolchef i Malå kommun, och önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag i Dorotea kommun. Vi vill även hälsa efterträdare Erik Lindblom varmt välkommen tillbaka till vår verksamhet. Erik kommer närmast från Skellefteå, men har tidigare arbetat både som lärare och rektor på Nilaskolan.

Vi tackar även Niklas Hultdin för sina år på Nilaskolan med uppdraget som rektor för åk 7-9, gymnasiet, SFI, vuxenutbildning samt chef över elevhälsan. Under rekryteringsprocessen är Daniel Renling tillförordnad rektor/elevhälsochef.

Skolexpeditionen
Skolexpeditionen har bytt namn till Barn- och utbildningskontoret och har i och med det en ny mejladress boukontor@mala.se. De har även bytt lokaler och finns nu ovanför biblioteket, vilket gör att ledning och administration är samlade.

Förskolan
Bygget av den nya 8-avdelningsförskolan på Tjambo-området fortlöper som planerat. Den nya byggnationen mellan husen är lite högre än de befintliga husen eftersom ventilationen för hela fastigheten ska finnas där. Planen är att den övre och första delen av fastigheten ska vara klar under juni månad 2020. Där kommer det finnas plats för fem avdelningar. 

Fritids
Från och med tisdag 20/8 kommer alla öppningar på fritids att vara på Regnbågen och bemannas av förskolans personal. Klockan 06,30 kommer första fritidspersonalen och tar då med ev. fritidsbarn till Norrskenssidan. Kl. 16,30 samlas alla kvarvarande barn på Regnbågen igen och stängning sker där av fritidspersonal.

Utemiljö lågstadiet
Under sommaren har en del förbättringsarbete gjorts på andra sidan av lågstadiebyggnaden. Vi har fått nya gungor, en kompass och en motorikbana för eleverna att aktivera sig i. På en del av ytan har man rullat ut färdig gräsmatta men det finns även nysådda ytor som är inhägnade.  Vi hoppas att de nysådda ytorna får vara ifred även kvällstid och ber att vårdnadshavare gärna påminner sina barn om detta. Under sommaren har även en del målningsarbeten genomförts och vi är glada för den fina miljö som skapats. Från och med måndag vid lunch kommer alla ingångar i lågstadiebyggnaden att vara tillgängliga då byggnadsstaketen plockas ner under förmiddagen.

Inackorderingstillägg
Tänk på att ansökan för inackorderingstillägg måste skickas in till barn- och utbildningskontoret för varje läsår. Helén Örnberg svarar på ev. frågor 0953-141 08.

Busstider för gymnasieelever
06.00 till Skellefteå, från Malå busstation. Bussen går via Norsjö som tidigare.
06.35 till Lycksele, från Malå busstation.
06.35 till Arvidsjaur, från Malå busstation.

Ledighetsansökan
Nu kan ni som vårdnadshavare ansöka om ledigt för ert/era barn direkt i SchoolSoft. Ni kommer hela tiden att kunna följa statusen på er ansökan, och när den är behandlad av lärare/rektor så får ni en notis om detta. Funktionen kommer även att ge er en överblick över antalet dagar som ert/era barn varit lediga under läsåret. Vi hoppas med detta kunna göra det lättare att behandla ledighetsansökningar för både vårdnadshavare, lärare och rektorer. Samt att vi minskar pappershanteringen och sparar på miljön.

Pedagogisk eftermiddag
För att ständigt utveckla undervisningen har skolans personal gemensamt pedagogiskt arbete sista onsdagen varje månad, på den tiden fokuseras arbetet på skolans olika utvecklingsområden. Från och med i höst slutar eleverna skolan 13.30 även på pedagogiska eftermiddagar, dvs. ordinarie tid alla onsdagar.

Musikskolan
Musikskolan har flyttat från Gula villan till Malå IF´s gamla lokaler.

Ida Söderström
Koordinator
E-post: ida.soderstrom@mala.se 
Tel: 0953-141 14

 

2019-06-12
Information om budgetåtgärder 2019
Årets gymnasieval präglades av ett stort besparingskrav. Det ledde till att Barn- och utbildningsnämnden 190402 tog beslutet om att hänvisa gymnasieelever åk 1 till Skellefteå. Beslutet i sig är inte fel eller olagligt, däremot blev det för kort förberedelsetid för eleverna. Hos en del elever och vårdnadshavare skapades därför en oro när förutsättningarna blev förändrade under omvalsperioden. Den snabba omställningstiden blev inte bra och det beklagar vi och ber om ursäkt för.

Av den anledningen så skjuts beslutet upp till att börja gälla fr.o.m. ht 2020 istället.

Marie Blomberg
Barn- och utbildningschef, Malå kommun
E-post:
marie.blomberg@mala.se 
Tel: 0953-140 49

 

2019-05-16
Information om budgetåtgärder 2019
Den ekonomiska ram som Barn- och utbildningsnämnden blev tilldelad av kommunfullmäktige inför 2019 innebär kraftfulla anpassningar av tilldelad budgetram. Budgetarbetet har lett fram till 17 beslutade åtgärder, som alla bedömdes ligga inom skollagens ram och länsövergripande avtal.

Många har funderat över varför ingen information om framförallt gymnasiebeslutet har meddelats, speciellt eftersom det redan har varit artiklar om detta i media. Anledningen är att vi har varit tvungna att invänta Gymnasieantagningens direktiv om hur den fortsatta processen ska se ut.

Åtgärderna inom gymnasieskolan, dels att hänvisa elever till Skellefteå kommun och dels förändrade regler för inackorderingstillägg, har haft till syfte att Malås skattekronor så långt det är möjligt ska stanna inom Malå kommuns verksamheter. Gymnasiekostnaderna för de flesta programmen i Skellefteå är betydligt lägre per elev och läsår än i Lycksele och Arvidsjaur. Det innebär att beslutet ger stora besparingseffekter när många av våra elever studerar i Skellefteå.

Samråd med Region Västerbotten, som utformat det länsgemensamma samverkansavtalet för gymnasieutbildning, genomfördes vid ett flertal tillfällen inför nämndens beslut. Den gemensamma bedömningen var att åtgärderna skulle vara möjliga att genomföra.

Nuvarande länsövergripande gymnasieavtal löper ut den 30/6 2019. Ett nytt avtal med start 1/7 2019 har upprättats som varje kommun har att ta ställning till om man vill underteckna eller ej. Det innebär att det inte råder någon uppsägningstid på det avtal som löper ut. Nämndens avsikt var att inte underteckna det nya avtalet, utan att förhandla ett likalydande avtal med Skellefteå kommun. Vid tidigare år, när Malå kommun hade tecknat ett separat gymnasieavtal med Lycksele kommun, stod vi också utanför det länsövergripande samverkansavtalet.

Vid den länsövergripande Skolchefskonferensen 8 maj framkom att vår framförhållning inte varit tillräcklig. Elever och vårdnadshavare skulle ha behövt veta förutsättningarna inför valperioden i januari.

Ovanstående innebär att nuvarande avtal gäller angående gymnasieval. När det gäller inackorderingstillägg vill nämnden kvarstå med sitt beslut om att det inte utgår något tillägg för studier närmare än 10 mil från elevens folkbokföringsort. Bussbiljett kommer dock att erbjudas alla elever istället. För åk 1 blir detta ingen större skillnad mot nuvarande regler då det redan idag är bussbiljett till exempelvis Lycksele som gäller. När det gäller busslinjen Malå-Skellefteå så kommer det från ht 2019 att finnas direktbussar Malå-Skellefteå. Transporttiden kommer då att vara 5 min längre än resan Malå-Lycksele. Mellan Malå och Skellefteå kommer det att finnas flera bussturer/dag.

För de elever som kände sig nödgade att genomföra ett ”tvångsval” till Skellefteå kommer ett omval att göras. Gymnasieantagningen arbetar med detta i skrivande stund. Ansvarig för denna process i Malå är rektor.

Planen är att de nya förutsättningarna med gymnasieavtal med Skellefteå kommun kommer att gälla från ht 2020. Eleverna i kommande årskurs 9 kommer att få information om allt detta redan under hösten 2019 så att de i god tid före sitt gymnasieval vet vilka förutsättningar som gäller.

När det gäller gymnasieavtalet med Arvidsjaur kommun så gäller det till 10/12 2020. Svårigheten med Arvidsjaur är, förutom kostnadsläget, osäkerheten runt busslinjen. Vi vet att det finns en finansiering för den under kommande läsår men efter 30/6 2020 är det ytterst oklart om det kommer att finnas någon busslinje.

De uteblivna åtgärderna inom gymnasieverksamheten innebär att den ekonomiska anpassningen måste hittas inom för- och grundskolan istället. Ett fortsatt hårt arbete med budget väntar med att hitta ytterligare besparingar i en redan pressad organisation men är nödvändig om vi ska kunna följa fullmäktiges beslut att ha budgetföljsamhet.

Marie Blomberg
Barn- och utbildningschef, Malå kommun
E-post:
marie.blomberg@mala.se 
Tel: 0953-140 49

 

2019-04-02
Information budgetåtgärder 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut och åtgärder kan du läsa här

Marie Blomberg
Barn- och utbildningschef, Malå kommun
E-post: marie.blomberg@mala.se 
Tel: 0953-140 49

Senast uppdaterad den 16 augusti 2019

Translate the website with Google translate.