Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier.

Avloppsvattnets innehåll
Spillvatten innehåller framförallt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar, som  leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk.  För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Kommunalt avlopp
Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta tekniska avdelningen om du vill göra en ansökan. Har du flyttat ska du fylla i en blankett, den hittar du här.

Avfallskvarnar tillåts inte
Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli fler driftstörningar som följd.

Eget avlopp
Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en enskild avloppsanläggning. Läs mer om detta på sidan "Enskilt avlopp”.

Sidan uppdaterades senast 2018-03-26

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter