Malå kommun

Meddelande om antagande av detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl, Malå samhälle, Malå kommun

 

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl, Malå samhälle, Malå kommun.

 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av byggnader samt utökning av upplagsytor för timmer och bark, trävaror samt för lagring och hantering av snömassor från vinterhållning av området. Genom detaljplanen kan en  ändamålsenlig och funktionell markanvändning uppnås samt en utökad skyddszon med naturmark i planområdets sydöstra och nordvästra del kan till skapas.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2017-04-13 till och med 2017-05-05. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktas finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget. Antagandehandlingarna finns tillgängliga här nedan.

 

Granskningsredogörelse bifogas till de som lämnat skriftligt yttrande på granskningshandlingarna. Dessa handlingar finns även på Miljö- och byggavdelningen, Malå kommun.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl , Malå kommun enligt § 65, 2017-06-26. 

 

Vid frågor kontakta

Elin Nilsson, tfn:0953-14171.

Antagandehandlingar;

l

Planbeskrivning, Kv Sågen

Plankarta, Kv Sågen