Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kommunal anslagstavla

 Info kommunal anslagstavla 2

Malå kommun inför digital anslagstavla!

 

Enligt den nya kommunallagen som trädde ikraft 2018-01-01 ska en digital anslagstavla inrättas på kommunens hemsida.

 

På den digitala anslagstavlan ska bl a kommunfullmäktiges sammanträden tillkännagivas och justerade protokoll anslås. Detta har betydelse till exempel för möjligheten att begära prövning av fattade beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Tidigare har den som velat ta del av den informationen varit tvungen att besöka kommunhuset.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare i anslagstavlan.

 

Upplysningar om hur beslut kan överklagas

 

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Det finns två sätt att överklaga kommunens beslut på. Det är förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

 

Förvaltningsbesvär – beslut som rör individen:

 

Om du som enskild individ inte är nöjd med ett beslut kommunen har fattat kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Från det att du mottagit beslutet har du tre veckor på dig att överklaga beslutet hos den nämnd eller förvaltning som fattat det. Berörs du av ett beslut är kommunen skyldig att informera dig om detta och hur du går tillväga för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska det alltid finnas en förklaring om hur du överklagar och vart du ska skicka din överklagan. Vid en överklagan måste du förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

 

Om förvaltningen inte kan komma fram till ett nytt beslut som gynnar dig som individ lämnar de över ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har möjlighet att upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

 

Laglighetsprövning – allmänna kommunala beslut:

 

När det gäller allmänna kommunala beslut kan förvaltningsrätten bestämma om besluten följer lagen. Det kallas laglighetsprövning.  Kommunala beslut kan anmälas av alla medborgare i Malå kommun och lämnas då till förvaltningsrätten i Skellefteå. Senast tre veckor efter att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla måste en anmälan lämnas in.

 

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda.

 

• Beslutet har inte tillkommit i laga ordning

• Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen

• Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

• Beslutet strider mot lagen eller annan författning

 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, inte fatta något nytt. Överklagan ska skickas skriftligt och direkt till förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-12

Vapen färg

Kontaktperson för den kommunala anslagstavlan är:

Inger Selin, e-post: fornamn.efternamn@mala.se