Länsstyrelsens slutliga rösträkning, Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungöra att den slutliga sammanräkningen av de röster som angivits i valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september påbörjas vad gäller Västerbottens län den 12 september 2022 kl. 09.00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå. Räkningen sker i ordningen riksdagsval, kommunval och regionval.

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2022-09-07
Ansvarig för kungörelse
Valnämnden

Bestämmelser som beslutet grundats på

Av 13 kap. 1 § vallagen framgår att länsstyrelsen ska göra den slutliga rösträkningen. Förrättningen är offentlig och ska göras utan dröjsmål. Om det har hållits val till riksdagen samtidigt med annat val, ska valet till riksdagen räknas först.
Av 13 kap. 4 § vallagen framgår att länsstyrelsen ska kungöra tid och plats för förrättningen. I kungörelsen ska länsstyrelsen ange i vilken ordning som de olika valen ska räknas. Kungörelsen ska anslås på kommunernas anslagstavlor och senast dagen före det att förrättningen börjar införas i en ortstidning inom länet.

Beslutet har fattats av länsjurist Per Lundström med länsjurist Moa Garpebring som föredragande.

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.