1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.