Lotteri

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Lotterier och tillstånd

Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det Allmänna avdelningen, kultur- och teknisk enhet du ska vända dig till för att få registrering av lotteri och information. Licens ansöker du via spelinspektionen, det ersätter nuvarande tillstånd (länk nedan).

Vem kan söka registrering och/eller licens?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.
 • Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. 
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (den beräknade totala omsättningen) i lotteriet.
 • En kontaktvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.
 • Ny registrering kan inte börja gälla förrän den tidigare registreringstiden har löpt ut. Det gäller även om föreningen utnyttjat hela det belopp som omfattas av registreringen på 33 1/3 prisbasbelopp.
 • Registreringslotterier får inte inkludera vadhållning (satsa på utfall på en framtida händelse) exempel på detta kan vara att tippa på egna lagets hemmamatcher.

5-årsregistrering

Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp.

(För 2020 = 1 576 509 kr)

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen. Avgiften faktureras efter att ansökan om registreringslotteri har inkommit. 

Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en lotteriredovisning till kultur- och fritidsavdelningen. Lotteriredovisningsblanketten hittar ni här på sidan.

Kontrollantarvodet betalas in på bankgiro: 5092-2954. Ange: "kontrollantarvode".

Lotterier som inte behöver registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap 5 §:

Variant 1:

Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
Spelet är ett lotteri eller bingospel
Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
Vinsterna består enbart av varor
Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 7750kr

Variant 2:

Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
En offentlig nöjestillställning
En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
Vinsterna består enbart av varor
Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 775 kr

Länk: Spelinspektionen

Frågor och svar

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagare kan få.
Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs spel

Undantagna är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Sådan vadhållning räknas alltså inte som lotteri. 

Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Vad är skillnaden på registrering och licens?

En registrering sträcker sig över en femårsperiod. Under den perioden får föreningen anordna flera lotterier som sammanlagt har en omsättning på max 1 576 509 kr. Registrering ansöks hos kommunen.
Licens behövs när föreningen ska anordna ett eller flera lotterier där varje omsättning överstiger 1 576 509 kr. Licens ansöks hos Spelinspektionen. 

När behöver man registrering eller licens?

Nästan alltid, några undantag finns. Läs mer om undantagen i den nya spellagen. 

Vilka kan få registrering eller licens?

Allmännyttiga föreningar som enligt sina stadgar arbetar för allmännyttiga ändamål inom landet och som driver sådan verksamhet, t.ex. välgörenhet eller idrottsföreningar. Vem som helst ska kunna bli medlem i föreningen och föreningen behöver lotteriintäkterna till sin verksamhet. Läs mer i nya spellagen.

Hur söker man registrering eller licens?

Registrering söks hos kommunen på särskild blankett. Blanketter och övrig information finns på hemsidan. Vill du veta mer kan du kontakta kultur- och fritidsavdelningen i Malå kommun.
Licens söks hos Spelinspektionen. 

Vilka handlingar ska finnas med när man ansöker om registrering?

För att kunna kontrollera kraven på den sökande måste den i samband med ansökan bifogas: 

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Föreningens stadgar
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier enligt spellagen 6 kap 9 §.
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat vem valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med adress och telefonnummer (ordförande, kassör och sekreterare).
 • Samtliga bilagor ska vara de senaste upprättade (d.v.s. innevarande år eller senast föregående års).

Vad händer med vår ansökan om registrering?

Ansökan handläggs av kommunen som även utser en kontrollant. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen, ett till förenings kontaktperson och ett till kontrollanten. 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.