Flygfoto över Malå med Tjamstanbackarna i bakgrunden. Sommar.

Fotograf: www.ricke.se

Malå Visitor Center

Under 2023 och 2024 kommer Malå kommun och Gold of Lapland tillsammans driva Malå Visitor Center, vars syfte är att stärka hela det geografiska platsen Malå kommun ur ett besöksnäringsperspektiv. Samverkan regleras i en överenskommelse vars innehåll går att ta del av nedan.

MALÅ VISITOR CENTER en nytänkande och smart lösning med fokus på marknadsföring och kommunikation

BAKGRUND/FÖRKLARING

Gold of Lapland ekonomisk förening har under 3 år utvecklat konceptet Malå Visitor Center i ett Leaderprojekt och tar med sig dessa erfarenheter i en samverkansöverenskommelse med Malå kommun. Malå kommun har under alla år drivit turistinformationen i Malå inom kommunkoncernen och tar med sig all denna erfarenhet in i samverkansöverenskommelsen. I Visitor Center är ambitionen att organisationerna Gold of Lapland ekonomisk förening och Malå kommun att driva Malå Visitor Center tillsammans med en resurs vardera på 30 % under åren 2023 – 2024.

SYFTE

Malå kommun och Gold of Lapand är tillsammans Malå Visitor Center, allt för att stärka hela det geografiska området Malå kommun, destinationen Malå.
Malå Visitor Center ska fungera som en samverkande nod för destinationen Malå ur besökarens perspektiv.
Malå Visitor Center är besökarens inspirations- och informationskanal.
Malå Visitor Center är destinationen Malås verktyg för kommunikation och marknadsföring av destinationen Malå som plats att besöka, en central verksamhet för Malå kommuns samordnade ansvar rörande turism- och besöksnäringen.

Malå Visitor Center ersätter den nuvarande turistinformationen med en fysisk besöksmottagning. Visitas krav på delårsöppen Turistinformation utan besökarmottagning, med service endast på distans, ska upprätthållas. I samarbete med InfoPoints i destinationen erbjuds fysiska besöksmottagningar.
Genom Malå Visitor Center möjliggörs konkret samarbete med Gold of Lapland ekonomisk förening, som utöver att tillhandahålla personell resurs för arbetet med marknadsföring och kommunikation även med sin kunskapsorienterade organisation bidrar med en stor verktygslåda (i form av digitala verktyg) för att utveckla besöksnäringen inom destinationen Malå.

LEDORD

LOKALA VÄRDEN- Platsen Malå lyfts fram och är i fokus utifrån platsens förutsättningar, med utgångspunkt i gällande varumärkesbok och med sikte på Malå 2030 – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft.
VÄRDSKAP- Förbättra sättet att få människor att känna sig välkomna, lokalt, nationellt och internationellt.
HÅLLBAR UTVECKLING- Främja ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, allt enligt Agenda 2030 och de regionala- och lokala utvecklingsstrategierna.

MÅL

1. Malå Visitor Center bidrar, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, till arbetet med Malå – en kommun med plastbaserad hållbar näringslivsutveckling. Malå Visitor Center bidrar till ökad platsattraktivitet och att fler besökare hittar hit.
2. Malå Visitor Center bidrar, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, till arbetet med Malå – en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling. Malå Visitor Center främjar ökat antal växande, starka företag samt att nya livskraftiga företag kan etableras.

ROLLFÖRDELNING

Gold of Laplands ansvar

 • Vara behjälplig med att bygga ny visit-webb för besökare intresserade av destinationen Malå, kan med fördel koordineras med övriga Visitor Centers inom Gold of Lapland.
 • Skapa content till relevanta kanaler för marknadsföring av destinationen Malå. Bygga relation med befintliga och kommande besökare genom intressant innehåll.
 • Samhandla för att identifiera och samordna marknadsföringsinsatser gällande destinationen Malå.
 • Vara behjälplig med innehåll för utskick till besökare som stärker destinationen Malå.
 • Vara ansvarig för att Visitas obligatoriska krav på InfoPoint efterlevs i enlighet med auktorisation. Genomföra regelbunden tillsyn på InfoPoints i destinationen Malå, vidta åtgärder och tillhandahålla relevant utbildning till dessa.
 • Vara personell resurs på mässor och arrangemang som harmoniserar med Malå Visitor Centers syfte (i den mån det är möjligt).
 • Hålla regelbunden kontakt med företag inom besöksnäringen för aktuell och relevant marknadsföring/kommunikation på Malå Visitor Center (samt fungera som ett stöd och bollplank när så är möjligt och lotsa företaget vidare till sakkunnig vid behov).
 • Vara behjälplig att rigga lokala möten med företag inom besöksnäringen tillsammans med Malå kommun.
 • Tillsammans med Malå kommun verka för en framtida strategi för vilka säsonger som behöver utvecklas kopplade till besöksnäringen.
 • Samordna Malå Visitor Centers aktiviteter med andra projekt/insatser så som ex. Västerbotten-Sweden.

Malå kommuns ansvar

 • Bidra med kompetens, erfarenhet och praktiskt arbete när ny visit-webb ska formas.
 • Löpande hålla Visit-webb uppdaterad med aktuell information för såväl svenska som internationella gäster. Information ska finnas på svenska och till viss mån engelska.
 • Löpande administrera samtliga informationsskärmar.
 • Löpande svara på inkommande mail och telefonsamtal till turistinformationen.
 • Löpande svara för att uppdaterad information finns tillgänglig, digitalt såväl som fysiska broschyrer när sådana finns att tillgå.
 • Löpande ansvara för evenemangsinformation i destinationen Malå, vara alla aktörer behjälpliga.
 • Vara Gold of Lapland behjälplig med att hålla InfoPoints i destinationen Malå uppdaterade med relevant information.
 • Vara behjälplig med innehåll för utskick som berör besöksnäringen.
 • Uppdatera och administrera relevanta kanaler som berör besöksnäringen.
 • Tillsammans med Gold of Lapland verka för en framtida strategi för vilka säsonger som behöver utvecklas kopplade till besöksnäringen.
 • Köpa eller genomföra turistiska mätningar om ekonomiska möjligheter finns.


MÄTETAL

 • Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Ranking 2022: 61
 • Malå Visitor Center finansieras genom statsstöd (projekt 1,76), med syfte att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat.
 • Uppföljning och Utvärdering
 • Uppföljning och utvärdering de två samverkansparterna emellan motsvarar förväntat resultat. Uppföljning och utvärdering sker juni 2023 och oktober 2023, juni 2024 och oktober 2024.
 • Information till Kommunstyrelsen sker i februari och november 2023, tillfälle under 2024 beroende på sammanträdesdagarnas förläggning.

ORGANISATION

Malå Visitor Center bemannas av organisationerna Gold of Lapland ekonomisk förening och Malå kommun med en resurs vardera på 30 % arbetstid. Samarbetet och Malå Visitor Centers resultat följs upp halvårsvis. 8h/vecka, varje torsdag, ska i möjligaste mån vara schemalagda med lokalisering till det gemensamma kontoret för att därigenom skapa förutsättningar för god dialog, samsyn, samhandling och samarbete mellan Malå kommun, Gold of Lapland och aktörer i branschen. Samverkan och den gemensamma verksamheten startar februari 2023.

Finansiering

Gold of Laplands del i Malå Visitor Center finansieras genom statsstöd (projekt 1,76), med syfte att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat, 300 000kr/år. Enligt överenskommen budget ska Gold of Lapland i Malå Visitor Center bära kostnader för personal i form av lokal resurs 30% och kunna stötta samverkan med destinationsövergripande resurser till ett värde om 5%, med detta följer ansvar och budget för indirekta kostnader till sådant som telefon, licenser, abonnemang, utbildningar, internet, dator, skrivare, mm. Även resor och logi för egen personal. Vidare finns av Gold of Lapland verksamhetsmedel avsatta för aktiviteter, möten och kommunikation på Malå Visitor Center. Gold of Lapland bär också den gemensamma hyreskostnaden för verksamhetens kontorslokal till 100%.


För mer information om turistmål, boende, evenemang, sevärdheter, konferensanläggning och mycket mer gå in på www.visitmala.se.

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.