Samverkan, IKE, Inackorderingstillägg

Utbildningsavdelningen hjälper dig med information inför skolstart, studieresultat, åtgärdsprogram, busskort och inackorderingstillägg samt interkommunal ersättning IKE. SYV hjälper dig vid byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll.

Regelverket för inackorderingstillägg är ändrat från och med 2020-03-01
Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Elev kan aldrig ansöka om både inackorderings- och resetillägg.
För att elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

  • eleven är folkbokförd i kommunen
  • eleven ej fyllt 20 år - inackorderingstillägg utgår t.o.m. vår-terminen det år eleven fyller 20 år
  • eleven är heltidsstuderande

 

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och gymnasial påbyggnadsutbildning.

Utbetalning
Inackorderingstillägg utgår som ersättning 1750 kr/månad oavsett studieort, och beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Utbetalningen sker normalt till samma person och konto som studiebidraget, vanligen den 27:e i varje månad. Kom ihåg att ange kontonummer (clearingnr och kontonr) i din ansökan.


Ansökan
Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till din hemkommun via e-tjänst eller blankett. Ny ansökan måste göras för varje läsår. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Ändrade förhållanden
Sökanden är skyldig att till utbildningskontoret i hemkommunen anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

Senast uppdaterad den 4 september 2023

Translate the website with Google translate.