Ersättning vid skadegörelse/oaktsamhet

När en skada uppkommit genom en ren olyckshändelse ska den rapporteras till personal på Nilaskolan men eleven blir inte ersättningsskyldig. Resterande del av detta dokument gäller endast vid skador som uppkommit på grund av uppsåtlig skadegörelse eller skadegörelse genom vårdslöshet. Vårdnadshavare ska alltid kontaktas vid skadegörelse. Mentor ansvarar för rapporteringen. Det är inte möjligt att kräva kollektivt skadestånd av elever. För att skadestånd ska kunna utkrävas måste skadan vara utredd och det ska vara säkerställt vem som orsakat skadan. Polisanmälan görs vid grov skadegörelse eller om skadegörelse skett vid upprepade tillfällen. I de fall en elev är under 15 år görs polisanmälan endast i undantagsfall. En orosanmälan till socialtjänsten kan göras om rektor finner stor oro för det eleven åsamkat. Ett skadeståndskrav från skolan utgör inte ett myndighetsbeslut utan det är ett civilrättsligt krav.

Skadeståndslagen (1972:207) Länk till lagen

Elev och vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för den faktiska kostnaden vid skada på fall utifrån skadeståndslagen.

Skadeståndslagen 2 Kap 1 §: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732).

Även barn (under 18 år) omfattas av skadeståndslagen.

Skadeståndslagen 2 Kap § 4: Den som i fall som avses i 1–3 a §§ vållar skada innan han eller hon har fyllt arton år ska ersätta skadan i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hans eller hennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Lag (2022:754)

Skadeståndslagen 3 Kap 5 § En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta

 1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott,
 2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 §, och
 3. skada som barnet orsakar och som ersätts enligt 2 kap. 3 a §.

Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade.

Om barnet står under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemensamt. Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned med samma kvotdel för var och en av de skadelidande. Lag (2022:754).

Skadeståndslagen 3 Kap 6 § Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter. Ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Lag (2010:703).

 

Skadestånd

Alternativ 1

Om vårdnadshavare väljer att aktivera en hem/ansvarsförsäkring för barnet/eleven ersätter barnet/eleven hela skadan inom hem/ansvarsförsäkringens ram och följande rutin gäller:

 1. Hem/ansvarsförsäkringsbolaget reglerar skadan gentemot kommunen. I detta fall står eleven/elevens vårdnadshavare för självrisken. (Max 1/5 av aktuellt prisbasbelopp)

 

Alternativ 2

Om vårdnadshavare väljer att inte aktivera eller om det inte finns någon hem/ansvarsförsäkring för eleven gäller:

 1. Skadan värderas.
 2. Kommunen framställer krav på ersättning gentemot eleven (Max 1/5 av aktuellt prisbasbelopp).
 3. Sådan ersättning jämkas enligt följande
  • Elever i F-3 betalar 50 % av skadan
  • Elever i 4-6 betalar 75 % av skadan
  • Elever i 7 och uppåt betalar 100 % av skadan

Om skadan varit uppsåtlig har skolan möjlighet att vara mer återhållsam vad gäller jämkning. I vissa fall kan skolan och eleven/elevens vårdnadshavare komma överens om att eleven avhjälper skadan och på så sätt står för en mindre del av ersättningen som angetts ovan. Rektor måste godkänna sådan arbetsinsats.

 

Förlust eller stöld av skolans egendom

Stöld och andra tillgreppsbrott, när någon olovligen tar någon annans egendom, är en straffbar handling enligt 8 kap. brottsbalken. Skolan kan komma att polisanmäla stölden. Om gärningsmannen är känd kommer skolan att kräva denne på ersättning för det som blivit stulet. Följande gäller vid stöld eller förlust av egendom som är utlånade av skolan (exempelvis digitala enheter såsom surfplatta eller dator). Elev ska omedelbart anmäla stöld eller förlust av enheten, en polisanmälan ska göras.

 

Skador och stöld av elevers egendom

Vid skadegörelse eller stöld på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Skolan rekommenderar starkt att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, surfplattor eller annan stöldbegärlig egendom till skolan. Skolan har inte heller ersättningsskyldighet för föremål som förvaras i elevskåp om det inte kan visas att stölden berodde på skolans fel eller försummelse. Om det är visat att skolan har agerat vårdslöst ersätter skolan den självrisk som eleven har betalat i de fall då eleven har en hemförsäkring.

 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.