Fråga eller klagomål på verksamheten

Inom utbildningsavdelningen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. 

 
Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

  1. Kontakta den det berör (utbildningskontoret kopplar dig rätt) 
  2. Kontakta ansvarig rektor
  3. Kontakta skolchef
  4. Kontakta utbildningsutskottets ordförande

Via e-tjänst eller blankett kan du lämna in frågan/synpunkten skriftligen. 

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

 

 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.