Information om Prao och Praktik

Syftet med prao är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett arbetslag och ha vuxenkontakt under en veckas tid. I gymnasiet ersätts prao med APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma.

Prao på Nilaskolan, som organiseras genom studie- och yrkesvägledare, sker i åk 8 och 9. Övrig endagarsprao förekommer i lägre årskurser och organiseras genom pedagogers/arbetslags försorg.

Elever i åk 8 och 9 har stora möjligheter att påverka på vilken arbetsplats eller inom vilken bransch de önskar sin prao. Vid själva valet av praoplatser har de först två olika möjligheter.

 

 1. Möjlighet att önska praoplats från en lista som är sorterad efter branscher. På listan finns arbetsplatser med väl upparbetade kontakter, som ligger inom skolans upptagningsområde. Prao på arbetsplatser på listan följer i stort standardiserad information avseende bl.a. arbetstider, handledare, arbetsmiljö och skyddsutrustning, men avstäms med arbetsplatsen inför varje prao.

 2. Möjlighet att ordna en egen praoplats (som inte finns enligt ovan). Eleven tar själv kontakt med arbetsplatsen och meddelar studie- och yrkesvägledaren information om arbetstider, namn på handledare, skyddsutrustning/arbetskläder m.m. enligt en blankett. Studie- och yrkesvägledaren kontaktar och verifierar uppgifterna med praoplatsen inför prao.

 

Riskbedömningen avseende arbetsmiljön sker efter erfarenhet avseende arbetsplatsens beskaffenhet och/eller i samråd med kontaktperson på arbetsplatsen samt efter checklista nedan.

 

Checklista för arbetsplatser

 • Kontaktperson/handledare utses på arbetsplatsen.
 • Se till att ta emot eleven/praktikanten på rätt sätt, han/hon måste känna sig välkommen.
 • Delge eleven/praktikanten prao-/praktikperiodens schema, företagets/arbetsplatsens regler, ex. klädsel, raster, arbetstid och om det är något speciellt ni vill förmedla. Gå igenom arbetsmiljö, arbetsuppgifter och hur man utför arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Se även till att arbetsuppgifterna inte blir enformiga. 
 • Tänk igenom vilka olika yrkeskategorier som finns representerade på företaget/arbetsplatsen och låt gärna praoeleven/praktikanten få träffa dessa. Presentera även fackliga representanter.
 • Gå tillsammans igenom eventuella uppgifter från skolan.
 • Se till att avsluta prao-/praktikperioden på ett trevligt sätt och glöm ej att utvärdera perioden.
 • Direktlänk till Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och unga arbeta” 

 

Kort om sekretess

Underlag för genomgång med praoelev (vid behov)

Under din prao/praktik kommer du att vara verksam inom ett område där du kan komma i kontakt med många personliga och känsliga uppgifter om barn och/eller vuxna. Varje människa har rätt att få ett skydd för sin personliga integritet. Sekretesslagens uppgift är att tillgodose detta skydd (Sekretesslag 1980:100). Sekretessen gäller även efter det att man slutat sin prao/praktik inom verksamheten.

Huvudregeln inom kommunal och statlig verksamhet är dock att verksamheten ska vara öppen för allmänhetens insyn. Detta kommer till uttryck i den så kallade offentlighetsprincipen, som bland annat innebär att allmänna handlingar som regel är offentliga och att personal tillförsäkras yttrandefrihet.

Det är förbjudet att föra vidare en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig man berättar eller lämnar ut en handling till enskilda personer, föreningar m.m. Det är inte heller tillåtet att lämna en uppgift till andra myndigheter. Det finns dock vissa undantag, bland annat;

 • Man kan genom att få ett medgivande från den enskilde själv häva sekretessen. Därmed kan man till exempel åstadkomma bättre kvalitet i arbetet. Syftet kan vara att få ett bättre resultat med tanke på klienten/vårdtagaren.
 • I viss utsträckning gäller sekretessen också inom en och samma myndighet, om det handlar om skilda verksamhetsgrenar. Det är tillåtet och ibland en skyldighet att lämna ut uppgifter till överordnad tjänsteman eller till arbetskamrater, som är engagerade i samma ärende och som i tjänsten/arbetet har användning för uppgifterna. Om det behövs får man rådfråga en utomstående expert, även om det innebär att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till experten.
Senast uppdaterad den 12 februari 2024

Translate the website with Google translate.