Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att den ska fungera i din vardag.

Du kan söka bidraget för att göra anpassningar i din permanenta bostad för att det ska bli lättare för dig att sköta din hygien, laga mat, äta, sova och ta dig in i och ur bostaden.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ersätta ett badkar med en dusch, installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda en dörröppning, installera automatiska dörröppnare och specialhissar.

Information om bidraget

Vad du kan söka bidrag för beror på vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din vardag. Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

För vad kan du få bidrag?
Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid flyttning.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Ta kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare innan anpassning.

Till ansökan bifogas vid behov ett intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Länk till ansökan om bostadsanpassning

Beslut
Kommunen beslutar om bidraget.

Överklagande av beslut
Om du inte fått bidraget kan du göra en skrivelse till Förvaltningsrätten för att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten skickar sedan yttrandet till kommunen. Kommunen kan ändra beslutet om nya fakta framkommit som styrker att bidrag ska utgå.

Utbetalning
Kommunen utför åtgärdskontroll och när arbetet är färdigt betalas bidraget ut mot uppvisande av faktura.

Senast uppdaterad den 8 maj 2024

Translate the website with Google translate.