Bostadsanpassning

Om du har ett funktionshinder kan du får bidrag för att anpassa din bostad.

När anpassningen av ditt hem är genomförd står du som ägare till den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om din anpassning exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det du som står för kostnader.

Exempel på hur bostaden kan anpassas:

  • ändring av kök och badrum (bidrag lämnas inte för byte av köksinredning eller badrum som inte uppfyller dagens bostadsstandard)
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • hårdgöring av gångväg
  • ramper
  • extra belysning för synskadade
  • spistimer
  • dörröppnare

För vad kan du få bidrag?
Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid flyttning.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Ta kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare innan anpassning.

Till ansökan bifogas vid behov ett intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Länk till ansökan om bostadsanpassning

Beslut
Kommunen beslutar om bidraget.

Överklagande av beslut
Om du inte fått bidraget kan du göra en skrivelse till Förvaltningsrätten för att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten skickar sedan yttrandet till kommunen. Kommunen kan ändra beslutet om nya fakta framkommit som styrker att bidrag ska utgå.

Utbetalning
Kommunen utför åtgärdskontroll och när arbetet är färdigt betalas bidraget ut mot uppvisande av faktura.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.