Planprocessen

Här nedan följer ett exempel på hur en planprocess kan gå till.

Process för översiktsplan

Steg 1: Planuppdrag

Kommunstyrelsen ger planuppdraget. Vid behov utses även en referensgrupp. Den består av politiker från berörd ort, som ska informera allmänheten om det pågående arbetet.

Steg 2: Program

Ett program utarbetas, som visar övergripande förutsättningar och planarbetets inriktning. Allmänheten kan lämna synpunkter på programmet till referensgruppen.

Steg 3: Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram hålls samråd. Samrådsmötet annonseras i dagspressen. På mötet informeras allmänheten om planarbetet och kan lämna synpunkter. Synpunkter kan även ges skriftligen.

Steg 4: Utställning

Eventuellt behöver planförslaget omarbetas efter samrådet. Därefter ställs förslaget ut i minst två månader på bygg- och miljökontoret, i stadshuset Brinken samt på aktuell ort. Utställningen annonseras i dagspressen. Under utställningstiden kan synpunkter lämnas in skriftligen.

Steg 5: Antagande

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Planen vinner laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits, om ingen överklagan kommit in. Beslut om antagande (kan?) annonseras i dagspressen.

Steg 6: Eventuellt överklagande

Översiktsplanen i sig kan inte överklagas. Däremot kan man överklaga om det har brustit i hanteringen av ärendet. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i processen behöva göras om. Besväret sänds till länsrätten.

Senast uppdaterad den 28 maj 2019

Translate the website with Google translate.