Language Lättläst E-tjänster

Bygga och riva

För flerfamiljshus samt i lokaler där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Byggnader som behövs för jordbrukets- eller skogsbruket behov får uppföras utan bygglov

Flerfamiljshus/verksamheter

För flerfamiljshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse. För dessa typer av byggnader finns inga undantag såsom Friggebodar och Attefallare. Bygglov krävs även för parkering och skyltar.

Skogsbruk och jordbruk

Byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov får uppföras utan bygglov. Det kan gälla en rastkoja för rennäringen eller en maskinhall för skogsbruket. Sådana byggnader kan i vissa fall även få uppföras inom strandskyddsområde om det är nödvändigt för byggnadens funktion, men du bör fråga en byggnadsinspektör först. Observera att undantaget från lov plikten är knutet till näringsverksamheten och kan alltså aldrig tillämpas på bostäder. Kraven i Boverkets Byggregler ska följas även om din byggnad är bygglovsbefriad.

Anläggningsavgift

Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp. Läs mer om anläggningsavgifter.

Läs mer om bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du mer information kring vad som gäller när du ska bygga nytt, ändra eller riva

Senast uppdaterad den 9 mars 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.