Verksamhet i Malå sameby. Man kastar lasso efter ren i rörelse.

Fotograf: Ricke.se

Lokal utvecklingsstrategi

Malå – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft 2030

Malå kommuns Översiktsplan utgör kommunens övergripande strategiska dokument. Malå kommuns Lokala utvecklingsstrategi ska samordnas med Översiktsplan och Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) 2020–2030.

Avsikten är att den Lokala utvecklingsstrategin, LUS skall vara vägledande i utvecklingsarbetet till år 2030. Malå - en attraktiv kommun här olikheter skapar utvecklingskraft. Den ska fungera som en kompass och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program.

Med en gemensam syn på kommunens behov och prioriteringar öppnar strategin upp för att samla aktörer på en gemensam lokal och regional arena för sektorövergripande samverkan, där vi tillsammans bidrar till att Malå som en del av Västerbotten blir den kommun som vi har potential att vara år 2030.

Den gemensamma processen karaktäriseras av samtal, samsyn, samarbete och
samhandling.

Läs den lokala utvecklingsstrategin här

Läs populärversionen av den lokala utvecklingsstrategin 

Malå kommun bevilja projekt förenliga med strategin syften. Läs mer om dessa under rubriken "pågående projekt". 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.