Invandring och integration

Inflyttar- och integrationsservice i Malå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samhället. Till exempel hjälper vi till med att hitta bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi stöttar i lärandet för att förstå hur samhället fungerar, kontakt med olika myndigheter och den hjälp som behövs för detta. Nila skolan ger undervisning i Svenska för invandrare(SFI) och bidrar med information om hur samhället fungerar genom Samhällsorientering (SO).

Inflyttar- och integrationsservice ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer.

Målsättning är att den nyanlände ska få en så effektiv och bra introduktion som möjligt i Malå. 

Inflyttar- och integrationsservice arbetar för att nyanlända ska få en förståelse för och delaktighet i det svenska samhället. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram ett etableringsprogram, en plan för varje arbetsför person mellan 20 och 64 år. Man deltar 40 timmar per vecka under 24 månader. Den som är med i programmet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Mer information om Arbetsförmedlingens ansvar 

Malå kommun har en integrationsstrategi 

Syftet med integrationsstrategin är att mångfaldsperspektivet införlivas och genomsyrar hela organisationen.

Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande, och mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till kommunens attraktivitet. Integrationsstrategin förtydligar kommunens mål att:

  • Eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • Motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering.
  • Bidra till att människor från olika kulturer ges förutsättningar att försörja sig och förverkliga sina livsmål.
  • Främjar människors möjlighet att aktivt delta i förenings- och samhällsliv.
Senast uppdaterad den 13 juli 2023

Translate the website with Google translate.