Avslutade projekt

Malå kommun som projektägare har ett informationsansvar gentemot finansiärer även efter projekt har avslutats. Nedan listas projekt som avslutats och som under projekttiden drivits av Utvecklingsavdelningen Malå kommun.

Exportfokus

Projektägare/Huvudman: Gold of Lapland ekonomisk förening

Styrgrupp:  Består av en person från varje medfinansierande kommun. I Malå är det Anna-Karin Horney, enhetschef Utvecklingsavdelningen.

Projektledare/kontaktperson: Karin Fällman Stenlund

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse:
Projektets mål är att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export.

Delmål:

 • Att minst 30 företag arbetar aktivt med den utländska marknaden
 • Att minst 10 företag åker på relevanta mässor och säljer sina produkter och lär sig om marknaden
 • Att gästnätter från prioriterade målmarknader ökar med 50%.
 • Att vi har flera produktägare som säljer produkterna och paketen till utpekade marknader, både till slutkonsumenter och   researrangörer.
 • Att de tar tillvara utländsk företagskunskap inom besöksnäringen i området.
 • Att hållbara transferlösningar arbetas fram.

Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag till en kostnad av 300 000 kr. Det är beräknat att ca 10 företag ska delta på mässor och Swedish workshop under projektperioden. Beräkningen är 100 tkr per år till företagens resa, boende och ev deltagaravgifter.

Projektperiod: 20180901 - 20211231

Ekonomi

Det totala projektet omfattar: 3,9 mkr

Finansiärer: Malå, Norsjö, Vindeln och Lycksele kommuner. Gold of Lapland, Region Västerbotten, EU regionala fonden.

Malå kommun finansierar: 135 000 kr (verksamhet 228)

Målområde LUS: Platsbaserad näringslivsutveckling
Inriktningsmål: Internationalisering av små- och medelstora företag / Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen.

Läs mer om projektet Exportfokus

Bärkraft

Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby
Projekttid: 2019-05-01 t.o.m. 2021-09-30
Kontaktperson Gold of Lapland: Karin Fällman Stenlund

Kort om projektet:

Bärkraft är ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby samt Nordlands fylke i Norge. Projektet Bärkraft ska bidra till att utveckla ett mer hållbart näringsliv i de deltagande regionerna, med speciellt fokus på besöksnäringen. Projektet skall bidra till en ökad kunskapsnivå kring vad hållbar utveckling innebär. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle och näringens ekonomiska mervärde kommer att vara centrala. Ytterligare ska destinationsorganisationerna och de delaktiga parterna vid projektslut ha god kompetens om jämställdhet som implementeras i den dagliga verksamheten. Projektets målsättning är att producera medvetna företag med en handlingsplan för en egen hållbar utveckling, säljbara paket, samt förstärkta nätverk och nya samarbeten. Projektet kommer också att resultera i kompetenshöjning hos näringsliv, politiker och kommuner, stärkta destinationsorganisationer, samt att värdskaps och hållbarhetscoacher har utbildats och finns kvar i regionen efter projektslut.

Ekonomi

Det totala projektet omfattar: 1 522 196 € varav Gold of Laplands budget: 563 000 €
Finansiärer: Interreg Botnia Atlantica, Lycksele Kommun, Malå Kommun, Norsjö kommun, Vindeln Kommun, Gold of Lapland, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Nordlands fylkeskommune, Helgeland reiseliv Nordland
Kommuner/ reiselivsnäring/ Helgeland Reiseliv/ resursmiljöer, Reiselivsnäring/ kommuner/ resursmiljöer

Malå kommun finansierar: 231 982 kr (verksamhet 228) 

Målområde LUS: Platsbaserad näringslivsutveckling / Miljödriven utveckling
Inriktningsmål: Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen / Företagande baserat på hållbar förvaltning av naturresurser

Läs mer om projektet Bärkraft

Digitala steget

Projektägare: Region Västerbotten
Projekttid:2019-2022
Kontaktperson Gold of Lapland: Victor Woronowicz 

Mål och aktiviteter:
Det övergripande målet är att företag inom projektgeografin är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå.

Projektmål

 • 100 företag har en handlingsplan
 • 100 företag har fått coachning och support (digital affärsutvecklingsprocess)
 • 4 samarbetspartners och regional part har en handlingsplan
 • Fler bokningsbara produkter säljs via relevanta kanaler även internationellt
 • Lönsamheten för deltagande företag ökar genom ökad försäljning

Delmål

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har god kunskap om den digitala utvecklingen.
Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har verktyg för att kunna hantera sin egen digitala utveckling.
Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har tillgång till support och coachning inom det digitala området för att långsiktigt kunna vara digitalt mogna.

Projektorganisation

En aktiv ägare – Region Västerbotten Turism. RV Turism är regional turistorganisation och har det totala strategiska utvecklingsansvaret i länet. Projektet är ett samverkansprojekt så de ingående parterna (destinationsorganisationerna) är engagerade i utvecklingsprocessen och hanterar sin egen medfinansiering. De har ansvaret för den lokala resursen som ska verka som digital coach i sin destinations område och Region Västerbotten Turism ansvarar för den samordnande resursen som fungerar som koordinator. Projektledare Annelie Persson.

Ekonomi

Gold of Laplands del i projektet omfattar: 450 000kr 

Finansiärer Gold of Laplands del: Malå, Norsjö, Vindeln och Lycksele kommuner. Gold of Lapland ekonomisk förening.

Malå kommun finansierar: 90 000 kr (verksamhet 227, projekt 5780)

Målområde LUS: Platsbaserad näringslivsutveckling
Inriktningsmål: Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen.

Läs mer om projektet Det digitala steget

RegAI  

Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst, 1 september 2020.  Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster. Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI).

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten

Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket samt Europeiska Utvecklingsfonden och Malå Kommun. 

Projektperiod: september 2020 - maj 2022. 

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man genom att tillföra stora mängder data kan få fram slutsatser eller göra prognoser. Exempel på hur AI kan användas är:

 • Undvika produktionsstopp och underlätta underhåll av maskiner och
  produktionsresurser genom AI-stödda prognoser för när underhåll behövs.
 • Upptäcka fel, kvalitetsbrister eller avvikelser från myndigheters regelverk genom att använda foto och video som indata och låta en AI-lösning tolka bilder.
 • Skapa bättre kundförståelse, efterfrågeprognoser eller kostnadsanalyser genom att låta en AI-lösning analysera stora mängder data inom respektive område.

En kombination av självstudier och möten med andra i samma situation kring hur man ska tänka strategiskt/verksamhetsmässigt kring Artificiell Intelligens (AI) – nåt för dig?

Vill du lära dig vad Artificiell Intelligens (AI) egentligen är för något? Kanske hur du och din organisation bör tänka strategiskt för att dra nytta av denna teknik och låta den stärka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft? Egna självstudier kombineras med möten med andra för att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter.

Upplägget

Personer i länet som har en roll i ett företag eller organisation inom länet anmäler sitt intresse att delta. Denna icke-bindande anmälan görs här

Ett antal webbaserade kurser genomförs och kombineras med möten mellan deltagarna. Förutom den första, introducerande kursen bestäms av efterföljande kurser av deltagarna. De som anmält sig bjuds in att delta

Upplägget för kurserna är följande:

Var och en går kursen på egen hand, på sin egen dator, när det passar i tiden.

Under tiden kursen pågår, var 2-4:e vecka genomförs en träff av typen lunchmöte eller digitalt möte där man pratar om de senaste lektionernas innehåll, vad som man tycker är oklart, extra relevant mm. Dessa träffar kommer att ledas av en person baserad i Umeå, Skellefteå eller Malå. Om fysiska möten är möjliga kommer dessa att ske på dessa tre orter.

Gruppen röstar om vilken nästa kurs ska bli.

Kostnaden

Kostnaden är noll kronor för den som kan producera ett intyg kring statligt de minimis-stöd, i annat fall får man själv betala kursavgiften. Vissa kurser är helt gratis.

Syftet

Syftet är att sprida kunskap kring AI till länets aktörer så att strategier och planer utformas så att användande av AI i verksamheten inte hindras, t ex för att det finns brister i datat, brister i dokumentation, olika slags kompetensbrister mm. Inget är hugget i sten men tanken så här långt är att fokusera på strategiska utmaningar i första hand och inte djupare tekniska utmaningar om inte deltagarna vill ha det annorlunda.

Olika analytiker menar att hur bra man tar in AI-tekniker i olika verksamheter mycket starkt kommer att påverka tillväxt/lönsamhet/effektivitet. På nationell nivå talar man om att Sveriges BNI med ett bra upptag av AI-tekniker blir dubbelt så hög än den annars skulle ha varit.

Första kursen

Som första kurs har valts 'Elements of AI’. Kursen är en introduktion till AI, den är på svenska och gratis. Exakt när den startar är inte bestämt men det bör bli i oktober/november.

För information och frågor kontakta:

Projektledare/Project Manager
Thomas Kvist
Region Västerbotten
Regional utveckling, Näringsliv och samhällsbyggnad/Regional Development, Enterprise, Innovation and Social Development
Tfn: 070-349 76 31
E-post: thomas.kvist@regionvasterbotten.se 

SIKT 2.0 (Samverkan, Inkludering, Kompetensförsörjning, Tillväxt)


SIKT 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin "utsatt ställning på arbetsmarknaden" ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat.

Målgruppen är:

 • Unga (15-25 år)
 • Nyanlända invandrare
 • Långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
 • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • Är eller har varit långtidssjukskrivna och har ett behov av stöd för återgång i arbete

Projektinsatser riktade till individer:

Kartläggningssamtal

Stödjande individuella insatser i tre steg

Arbetsterapeut

Vägledningssamtal

Matchningsaktiviteter

Stärka kunskaper om den lokala arbetsmarknaden

Kompletterande yrkesinriktad utbildning kopplat till lokala jobbspår Praktik

Ökad medvetenhet om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Projektet kommer arbeta resultatfokuserat, utifrån individuella förutsättningar, med målet att individen så snart som möjligt ska kunna kombinera utbildningsinsatser med arbetspraktik. För att uppnå detta kommer projektet i ett tidigt skede satsa resurser på uppsökande verksamhet riktat mot arbetsgivare.

Genom mellankommunal samverkan byggs gemensamma resurser upp, vilket säkrar insatsernas kvalitet.

Preliminär tidsplan: 

 • 20200831: Analysfas
 • 20210101 Genomförandefas
 • Verksamhet i samtliga kommuner, i samverkan startas upp under januari
 • Löpande intag av deltagare, estimerad tid i projektet är 10 månader per individ
 • Uppstart jobbspår under Q1-Q2
 • Styrgruppsmöte under Q1 2021, därefter regelbundet under projektperioden
 • Kommunchefsmöten 6 ggr per år under hela projektperioden
 • Samverkansmöten 1-2 ggr per månad
 • Spridning av projektresultat från ca 2022, eller då resultat kan påvisas

2023-02-01: Avslutsfas inkl. slutkonferens

 

Varje deltagande kommun har en tjänst på heltid som projektmedarbetare som arbetar operativt med deltagarna och det kommer att finnas en lokal mötesplats där aktiviteterna genomförs.

Projektmedarbetare Malå kommun: Dan Berglund Tfn: 070-3083994

E-post: dan.berglund@mala.se 

Projektet SIKT 2.0 medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska Socialfonden.

 

Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)

Projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region var ett samverkansprojekt mellan åtta inlandskommuner i Västerbotten: Dorotea, Lycksele, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Malå.  

Projektets övergripande målsättning var att skapa en attraktiv region för fler och växande företag genom att stödja befintlig små och medelstora företag inom fem fokusområden:

 • generations- och ägarskifte
 • en större marknad
 • kompetensförsörjning/attraktiva arbetsgivare
 • kapitalförsörjning
 • innovation 

Strategisk hållbarhet och jämställdhet är viktiga horisontella kriterier som vi också jobbade med i projektet. 

Projektet utökades från och med 20210101 och har fått ett nytt delmål och målgrupp: företag som drabbats av Corona på ett negativt sätt har fått stöd för att kunna bli mer
handlingskraftiga.

Projektet (aktiviteter) pågick mellan 2018-09-01 (2021-01-01) – 2022-03-31

Projektets finansiärer var EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxtverket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kommunerna.

Projektägare är Storumans kommunföretag AB.

Samarbete sker också med Arvidsjaur och Arjeplog kommun (partner från Region 10) som har sökt separat finansiering.

Mer information om projektet går att finna på hemsidan: www.mojligheternasregion.se

Med frågor om projektet och resultat i Malå kontakta affärscoach:  Aleksandra Simanovskaya, Tfn: 070-344 55 68, E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Målområde LUS: Platsbaserad näringslivsutveckling

Inriktningsmål: Fler och växande företag.

Läs slutrapport 

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (1,76 - projektet)

Projektperiod: 2018-06-05 - 2021-12-31

Finansiär: Tillväxtverket 

Satsningen innebar att 39 kommuner i stödområde A (Malå är en av de) fick möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2021. Kommunerna fick själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna gick till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

Läs mer om utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun

Bilaga: Uppdaterad projektbeskrivning för 2021

Tillväxtverkets logotyp för samarbete

Möjligheternas Region 

Projektet Möjligheternas Region har bedrivits från 1 september 2015 till sista augusti 2018. Projektet har främst jobbat med nystartsrådgivning, affärsutveckling och innovationer. Det finns ett antal filmer framtagna både med information om vad projektet erbjudit men även resultat av verksamheten. Dessa filmer hittar du på projektets Youtube-sida. I bilden ovan presenteras resultatet av projektets åtta kommuner. Projektets formella slutrapport och publika slutrapport finns på hemsidan www.mojligheternasregion.se.

Projektet finansierades av:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Region Västerbotten
 • De åtta deltagande kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman (Projektägare), Vilhelmina och Åsele.

Förstudie konceptutveckling Park Malåborg

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

Projektledare/kontaktperson: Anna Karin Horney / Maria Larsson

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse:
Syftet är att utreda förutsättningar för en förändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptidén som ska undersökas har arbetsnamnet Park Malåborg — ett integrerat socialt företag. Förstudien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet. - Identifiera intressenter/aktörer som kan knytas till organisationen Park Malåborg.

Kortsiktiga mål:
- Identifiera verksamheter som kan förläggas till Park Malåborg.
- Identifiera styrkor och svagheter, hot och möjligheter för Park Malåborg
- Planera för ett genomförandeprojekt om förstudieresultatet så visar.

Långsiktiga mål:
- Etablera ny förening, som söker medlemskap i Folkets Hus och Parker.
- Testverksamhet påbörjas inom socialt företag och med olika verksamhetsgrenar.

Effekt:
Konceptet ska bidra till ökad identitet och stolthet samt ökad attraktionskraft för medborgare och utifrån kommande besökare – lokalt, regionalt och nationellt.

Projektperiod: 2017-09-15 - 2019-08-31

Ekonomi
Det totala projektet omfattar: 100 000 kronor
Finansiärer: Lokalt Ledd Utveckling (LEADER) Skellefteå Älvdal - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Målområde LUS: Ett samhälle som inkluderar och utvecklar människor, Inriktningsmål: Samverkan och nya lösningar för service och tjänster.

Ta del av förstudie koncept Park Malåborg

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.