Ansöka om serveringstillstånd

Tillstånd enligt alkohollagen
Tillstånd ges utifrån kriterierna:

  • Sökandes lämplighet (8 kap. 12 § AL).
  • Serveringsställets lämplighet (8 kap. 15 § AL).
  • Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (8 kap. 17 § AL).

Grunden för bedömning av serveringstillstånd utgörs av alkohollagen (2010:1622) samt av kommentarer till alkohollagen sammanställd av Folkhälsoinstitutet i "Handbok Alkohollagen".

Göra kunskapsprov
Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Det är Statens folkhälsoinstitut som har tagit fram kunskapsprovet och görs på kommunen.

Göra ansökan
För att ansöka om serveringstillstånd så skickar du in blanketten: Ansökan om serveringstillstånd. Kom ihåg att bifoga bilagor. Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd är upp till 8 veckor, för stadigvarande serveringstillstånd ska beslut tas inom 4 månader.

Andra myndigheter yttrar sig
Kommunen skickar remisser till kronofogden, polisen, skatteverket, miljö-och byggnämnd.

Utredning
Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

Beslut
När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

Bifall eller avslag
Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan man få serveringstillstånd. Tillståndsbevis skrivs ut och man kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan man inte få serveringstillstånd. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Betalning och avgifter
Utredning/handläggning/tillsyn för detta ändamål ska ej utgöra någon kostnad för kommunen utan ska vara en självbärande verksamhet.
De belopp du ska betala in hittar du i kommunens riktlinjer och dessa betalas in i förväg till Malå kommun, bankgiro 5092-2954. Ange organisationsnummer/personnummer och serveringsställets namn, vid tillfälligt tillstånd även datum för servering. Aktuell kostnad kan du läsa om i riktlinjerna nedan.

Här hittar du Malå kommuns riktlinjer för tillstånd enligt alkohollagen 2019-2023

Syftet med riktlinjerna är att begränsa den skadliga konsumtionen av alkohol, att motverka alkoholskador samt att bidra till en rättssäker och effektiv handläggning i tillståndsärenden.

Senast uppdaterad den 30 juni 2022

Translate the website with Google translate.