När du har fått bygglov

Laga kraft
Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet ska underrättas eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet. Miljö- och byggavdelningen meddelar berörda sakägare, grannar och kungör bygglovsbeslutet under fyra veckor i Post- och Inrikes Tidningar. Har inga överklaganden kommit in vinner därefter beslutet laga kraft.

Startbesked
Efter att du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. I startbeskedet fastställer miljö- och byggavdelningen kontrollplanen. Det framgår även om det behövs speciella villkor för att få påbörja arbetet, om det behövs utstakning och vilka handlingar som behövs för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges. Om det behövs tillstånd av någon annan myndighet så framgår det också av startbeskedet. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Tekniskt samråd
Innan startbesked kan utfärdas kallar miljö- och byggavdelningen i vissa fall till ett tekniskt samråd. Syftet är att man efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked. Bland annat går man igenom förslag till kontrollplan övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Kontrollplan
En kontrollplan krävs i alla ärenden. Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som behövs för att byggnaden ska uppfylla de tekniska egenskaper och krav som föreskrivs i lagar, förordningar och författningar. Kontrollplanen ska vara anpassad till bygget. Kontrollplanen ska också beskriva vem som utför kontroller, vad som kontrolleras och mot vad kontrollen ska ske.

Kommunens arbetsplatsbesök
Vid större byggen så ska miljö- och byggavdelningen utföra minst ett arbetsplatsbesök. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök. Vid besöket tittar man bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd och slutbesked
Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen,andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige lämnar även sitt utlåtande.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in förrän du fått slutbesked, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.