Strandskydd

Inom strandskyddsområden får inte byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder vidtas utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. Sådan dispens ges av miljö- och byggnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov.

Var gäller strandskyddet?
Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet?
Strandskyddet tryggar förutsättningarna för ett rikt friluftsliv vid våra vatten även i framtiden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Artrikedomen i hav och sjöar ökar med grundare vatten, beroende på att ljusförhållandena och näringshalterna ökar. Detta medför att grunda områden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

En orörd strandzon fungerar även som ett biologiskt filter. Näringsämnen fångas upp och tas tillvara av växterna, samtidigt som näringsläckaget och övergödningen av sjöar och hav hejdas.

Vilka åtgärder innefattas av strandskyddet? 

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
  • Gräva eller förbereda för byggnationer
  • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

När kan man få strandskyddsdispens?
För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen för byggande på land ges av byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov. För anläggningar i vatten, till exempel pirar och muddringar, ges dispens från Länsstyrelsen. Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.