Ung person håller i och tittar på drönare i folkmassa.

Fotograf: Linn Fjellner

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Bakgrund

Hur bygdemedel får användas regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förordningen om bygde- och fiskeavgifter. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel:
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverksamhet 6 kap 1 §, utdrag).
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag).
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller projekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter godkännas av Länsstyrelsen. Handlingsplanen ska vara kopplad till och utformad i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns antagna styrkort och mål, lokala utvecklingsstrategin, integrationsstrategin med tillhörande handlingsplan, Utvecklingsavdelningens handlingsplan och övriga relevanta strategiska planer.

De insatser som Malå kommun vill prioritera med stöd från bygdemedel bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden – service- och landsbygdsutveckling. För att bygdemedlen ska användas så effektivt som möjligt bör möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram samt Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket beaktas. Projekt/aktiviteter som främjar hälsa och kultur ska kunna finansieras med bygdemedel. Detsamma gäller för verksamhet som genom metodutveckling leder till samhälls- och näringslivsutveckling.

Bygdemedel 2023


Hur söker jag som förening om bygdemedel? 

Ansök om bygdemedel från och med 15 maj 2023, senast den 30 september 2023. Ansökan ska utgå från beslutad handlingsplan för aktuellt år och innehålla:

  • syftet med projektet
  • kostnads- och finansieringsbudget.

Ansök om bygdemedel

Mer information/ansökan/redovisning 
Länsstyrelsens hemsida - Utveckling med bygdemedel

 

Fortsatt aktuell möjlighet bygdemedel 2022!
Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till Malå en levande plats och/eller en cirkulär plats?

Läs mer om den nya möjligheten att arbeta med bygdemedel för miniprojekt

 

Senast uppdaterad den 30 november 2022

Translate the website with Google translate.