Kvinna formar händerna till ett hjärta framför Malå skylten

Fotograf: Leif Henningsson

Skellefteå Älvdal

Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. Välkommen att vara delaktigt i utvecklingen av ditt närområde!

Vad är leadermetoden?

Leader är en metod för att utveckla landsbygden.

​Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder “samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Hur organiseras arbetet
​Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.

Lär känna Malå kommuns leaderområde Skellefteå Älvdal

Skellefteå Älvdals strategi i korthet

Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. För projekt i Landsbygdsfonden1 är Skellefteå centralort undantagen. Insatserna i strategin bidrar till att uppnå målen i Europa 2020. Leaderområde Vindelälven ska genom Havs- och fiskefonden verka i de delar av Skellefteå Älvdal som ingår i Vindelälvens avrinningsområde. Strategin utgör styrdokument för LAG:s 2 arbete med prioritering och urval av ansökningar för att skapa Lokalt ledd utveckling i området. LAG ansvarar för att genomföra strategin och består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor i området. LAG kan vara initiativtagare för egna projekt och därigenom verka proaktivt för att skapa utveckling i området.

Strategins vision

Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka.

Strategins övergripande mål:

  • En öppen och inkluderande del av Europa. Skellefteå Älvdal är en öppen och inkluderande bygd som utvecklas genom kunskap, värdskap och delaktighet.
  • En levande och tillgänglig del av Europa. Skellefteå Älvdal är en levande och tillgänglig bygd med goda sociala och funktionella förutsättningar att leva och verka.
  • En innovativ och hållbar del av Europa. Skellefteå Älvdal är en innovativ och hållbar bygd med entreprenörskap baserat på områdets resurser.
Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.