Iedniengiälla - Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Detta gäller inom förskola, förskoleklass och skola.

Modersmålsundervisningen syfte är att barnet/eleven skall utveckla kunskaper om och i sitt modersmål samt att kunna uttrycka sig, barnet/eleven skall utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. 

Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om det inte är ett levande språk i hemmet. Det räcker med att en elev som tillhör en nationell minoritet önskar undervisning i sitt modersmål för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning.

Det finns inte heller några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Enligt skolförordningen 2011:185, 9 §, får modersmålsundervisning inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Språkundervisningen stärker elevens identitet och bidrar till språkrevitalisering. Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering.

Kontakt:

Lii Kroik - samisk handläggare

E-post: lii.kroik@mala.se

Telefon: 0953-14068

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 11 augusti 2020

Translate the website with Google translate.