Språk & kulturaktiviteter

Du kan ansöka om bidrag från Malås samiska förvaltningskommun till aktiviteter eller projekt som främjar samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
Musik, teater, film, barn- och ungdomsverksamhet, språkbad, kurser, föreläsningar och dokumentation är exempel på aktiviteter.
Vill du söka minoritetsspråkmedel till ett projekt eller en aktivitet finns information och ansökningsblanketter till höger på sidan. Samrådsgruppen är rådgivande när projektansökningar bedöms.

Ansökningsblanketter kommer att snart finnas tillgängliga.
Dessa ansökningar ska vara inkomna senast 1 februari, 1 april, 1 augusti, 1 oktober 2020

Kriterier för ansökan av minoritetsspråkmedel.

Malå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Kommunen erhåller årligen ett statsbidrag som är 660 000 kronor. Statsbidraget är avsedd att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och stödja projekt som bidrar till att synliggöra den samiska kulturen och främja det samiska språkets utveckling och användning. 

I de kriterier kommunen följer ingår nedanstående lagar och paragrafer

Lag (2009:724) Minoritetsspråklagen 

Lag (2009:600) Språklagen

anger att det allmänna (kommunens personal) har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja det nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Lag (1991:900) Kommunallagen

Kap 2, 1§ Kommuner och regioner får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar och som inte enbart skall handhas enbart av staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan.

I första hand ska medel tilldelas inom kommun.

Vid ansökan av mioritetsspråksmedel till projekt använd blanketten: Ansökan om minoritetsspråkmedel

Beviljade minoritetsspråkmedel ska efter avslutat projekt redovisas i blanketten:
Redovisning av minoritetsspråkmedel

 

   

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.