Taxor och avgifter

Malå kommun har vattenmätare i de flesta fastigheter. Det är fastighetsägaren som läser av den en gång per år och lämnar uppgifterna till kommunen. Lämnas inte avläsning varje år kan det bli missvisande förbrukning då den beräknas på senaste inlämnade avläsning och avgiften blir därmed också fel.

Nya VA-taxan som gäller från 1 januari 2023

Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar kan du läsa här.

Höjning av vatten och avloppstaxan

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och avlopp med avgifter och ej med skatteuttag. Balansen kan variera mel­lan åren, men under +/- 3 år ska ett nollresultat uppnås.

Minskade intäkter och ökade kostnader samtidigt som reningsverket måste byggas om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kostnadsökningen. Ledningsnätet är också gammalt och underhållsbehovet stort vilket innebär att en årlig höjning av taxan kan komma att bli aktuellt.

En höjning av brukningsavgifterna med 3 % år 2021 innebär att årskostnaden för typhus A, villa med 150 m³ förbrukning får en höjning med 245 kronor/år

 

 

Senast uppdaterad den 30 augusti 2023

Translate the website with Google translate.