Language Lättläst E-tjänster

Skolan och barnomsorgen informerar - Coronaviruset

Länk till information om skolan och förskolan på Folkhälsomyndighetens hemsida

Det är ett bekräftat fall av covid-19 på Nilaskolan. Individen som varit sjuk har inte befunnit sig på skolan sedan fredag den 27/3 utan har vistats i hemmet under sjukperioden. Detta är en situation som vi är förberedda på och har planerat för. Skolledningen har varit i kontakt med smittskyddsenheten på Region Västerbotten och de ser ingen anledning att besluta om drastiska åtgärder som t ex en skolstängning. Kommunens och skolans krisledningsgrupp träffas regelbundet för att hela tiden hålla sig ajour med nuläget och för att sätta in de åtgärder som är nödvändiga.

Ett antal åtgärder under rubrikerna personalförsörjning, handhygien, städning, social samvaro och undervisning är vidtagna för att minska smittspridning (se nedan).

Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om barn/elever insjuknar på förskolan/skolan ska de gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma lösningar i de enskilda fallen för att möjliggöra för dessa elever att ta del av utbildningen. Dessa elever kan ibland inte vistas tillsammans med andra elever och kan då behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.

Senaste nytt utifrån uppstått läge

Skolledningen har aktiverat samverkan med skolans krisledningsgrupp och fackförbundens skyddsombud.
Skolledningen har inlett arbetet med att upprätta en riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder.
Skolledningen har beslutat om ytterligare åtgärder kopplat till riskbedömningen.
Dessa åtgärder har fram tills idag beslutats och genomförts

Personalförsörjning
• Samarbete kring bemanning sker inom barn- och utbildningsavdelningens verksamheter där organisering och prioritering sker utifrån resurser dagligen.

Informationsåtgärder
• Fakta, information och vägledning sker via Malå kommuns hemsida, SchoolSoft, Tempus samt via mejlutskick
• All information som rör skola läggs ut på SchoolSoft och kommunens hemsida.
• All information som rör förskola och fritids läggs ut på Tempus och kommunens hemsida.

Handhygien
• Informerat barn/elever/medarbetare om vikten av att ha en god handhygien. Barn och elever är instruerade om hur de ska tvätta händerna. Det finns goda möjligheter till handtvätt i förskolan och skolan med tillgång till tvål och pappershanddukar.
• Det är satt upp affischer om handtvätt.
• Det är utplacerat handsprit där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Städning
• Det är utökad städningen i skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag, man torkar av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord.
• Ta bort dukar, plastblommor, ljusstakar mm från borden för att lättare kunna hålla rent
• Uppmana att rengöra matbord före- och efter varje måltid

Social samvaro
• Utvidgat avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen.
• Undviker i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever.
• Skolledningen har beslutat att personalen har digitala möten i stället för fysiska när det gäller 10 personer eller fler. Givetvis kan vi använda oss av digitala lösningar även vid färre deltagare.
• Ser över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus.
• Schemaändringar för skollunch för att glesa ut mellan klasserna
• Individuella bedömningar tillsammans med vårdnadshavare/medarbetare gällande barn/elev/medarbetare med sjukdom som gör hen extra känslig för Corona.
• Medarbetare ska undvika trängsel i gemensamma uppehållsrum genom att tex äta och ta rast under olika tider.
• Barn- och utbildningskontoret håller stängt för besökare. Ledning och administration nås via telefon och mejl. (Personal och elever i C-huset uppmanas gå via andra ingångar).

Vid oro och frågor som rör ditt barns skolgång/tid på förskola hänvisar vi till ansvarig rektor.

Barn- och utbildningskontoret håller stängt för besökare. Ledning och administration nås via telefon och mejl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informationen gäller SFI! Nilaskolan väljer att från onsdagen den 25 mars stänga sin SFI-verksamhet. Alla 3 grupper som är igång kommer in till skolan imorgon den 24 mars för att få ytterligare information och hjälp inför stängning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informationen gäller förskolan!

Med tanke på den rådande situationen med Coronaviruset så vill vi göra allt för att motverka en samhällsspridning. Krisledningsgruppen och BoU har fattat beslut om att förändra möjligheterna till förskola för så kallade 15-timmarsbarn. Från och med tisdag 24 mars kommer inte Allmän förskola erbjudas till de 3-, 4- och 5-åringar som tidigare har haft rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 tim/vecka (tisdag-torsdag 8.30-13.30). Det här gäller också barn till vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga.

OBS! Är du arbetslös och ska ut i jobb är ditt barn givetvis välkommen på förskolan. Kontakta pedagogerna på förskolan om detta sker. Detta görs för att säkerställa att föräldrar som arbetar kan göra det så länge som möjligt samt att vi ska ha personal på förskolorna. I övrigt erbjuds alla barn vars föräldrar arbetar och studerar förskola som vanligt. Detta gäller tillsvidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Information gällande Nilaskolans verksamheter.

Introduktionsprogrammen (SI/IA) - Verksamheten bedrivs som vanligt. Vi gör bedömningen att vi i liten eller obefintlig grad kan minska risken för smittspridning genom att inte låta dessa elever få undervisning på skolan.

SFI - Nilaskolan väljer att från onsdagen den 25/3 stänga sin SFI verksamhet.

VUX - Undervisningen bedrivs redan på distans eller av annan utbildningssamordnare.

Övriga verksamheter - Övriga verksamheter pågår som vanligt tills vidare.

 

KOM IHÅG ATT VARA KÄLLKRITISK. SPRID INTE INFORMATION SOM INTE KOMMER FRÅN EN SÄKER KÄLLA!

Senast uppdaterad den 7 april 2020

Translate the website with Google translate.