Blanketter

I menyn hittar du Malå kommuns blanketter, som är fördelade i olika kategorier för att göra det enklare för dig att hitta den blankett som du söker.

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller i e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av Malå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunen.

Om du är missnöjd med hur Malå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats i länken nedan.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.