Funktionshindrade och LSS

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen så kan du ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Insatserna enligt LSS ska anpassas till dina behov och öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionshinder rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan få stöd enligt LSS?
Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, och
  • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i
  • den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS

1. Rådgivning och annat personligt stöd
Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Landstinget ansvarar för insatsen.
För mer information
Kontakta handikappverksamheten i Västerbottens läns landsting.
Telefon 090-785 70 00

2. Personlig assistans
Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har ett stort funktionshinder som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp. Syftet med insatsen är att du ska få hjälp med de grundläggande behoven. De grundläggande behoven innebär hjälp att äta, av- och påklädning, personlig hygien och kommunikation. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Du kan få din assistans anordnad av kommunen. Ett annat alternativ är att du anlitar ett fristående organ, till exempel ett kooperativ som arbetsgivare eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter.
Behöver du personlig assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar/vecka söker du assistansersättning hos Försäkringskassan. Försäkringskassan fattar då beslut om det sammanlagda hjälpbehovet.

Är behovet mindre är 20 timmar/vecka är det socialtjänsten som prövar din ansökan. Då är det socialtjänsten som fattar beslut om det sammanlagda behovet av stöd.
För mer information
Läs mer om personlig assistans på Försäkringskassans webbplats

3. Ledsagarservice
Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.

4. Kontaktperson

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är att du som har ett funktionshinder ska kunna få rekreation och miljöombyte samt för att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform.

7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

För skolungdomar över 12 år med omfattande funktionshinder finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

De barn och ungdomar som genom sitt omfattande funktionshinder inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service.

9. Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
Boende med särskild service kan utformas på olika sätt. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet. Med särskild anpassad bostad för vuxna avses en handikappanpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp.

10. Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte har arbete eller utbildar dig och tillhör personkrets 1 eller 2.

Individuell plan
Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig och din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun och landsting.

Vad kostar insatserna?
Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Ansökan
Ansökan kan göras via telefon eller skriftligt. 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.