Individ- och familjeomsorg

Alla kan någon gång hamna i en situation där man känner att man har behov av stöd från andra. Genom individ- och familjeomsorgen kan du ansöka om stöd för dig själv eller din familj.

Till oss vänder du dig om du har frågor rörande:

  • Barn, ungdom och familj
  • Dödsboanmälan
  • Ekonomiskt bistånd
  • Familjerätt
  • Medling vid brott
  • Missbruk
  • Våld och övergrepp

Socialjour

Har du akuta sociala ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag, ring 112 så kopplas du till Malås socialjour. Det kan handla om t.ex. våld i nära relation, missbruk eller misstanke att någon far illa.

Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.